fbpx

COM ES PLANIFICA L’IVA EN LES OPERACIONS INTERNACIONALS?

COM ES PLANIFICA L'IVA EN LES OPERACIONS INTERNACIONALS?

COM ES PLANIFICA L’IVA EN LES OPERACIONS INTERNACIONALS?

COM ES PLANIFICA L’IVA EN LES OPERACIONS INTERNACIONALS? 640 452 arluk

Les empreses o professionals –persones físiques o jurídiques- desenvolupen sovint operacions transfrontereres o de comerç exterior, en les quals existeixen disparitats en matèria d’IVA entre les normatives dels diferents Estats que han de ser tingudes molt en compte. En cas contrari, sofriran un cost econòmic excessiu per la càrrega fiscal suportada que afectarà la seva tresoreria. Davant aquesta realitat, les empreses que actuen en l’exterior han de saber que és possible optimitzar les obligacions tributàries derivades de l’IVA.

 

Com ja sap, l’IVA és un tribut indirecte que recau sobre el consum i grava, en la forma i condicions previstes per la llei, les següents operacions:

 

 • Els lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuats per empresaris o professionals.

 

 • Les adquisicions intracomunitàries de béns (AIB).

 

 • Les importacions de béns.

 

L’àmbit espacial d’aplicació de l’impost (TAI) és el territori espanyol, incloses les illes adjacents, el mar territorial fins al límit de 12 milles nàutiques i l’espai aeri corresponent. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació les illes Canàries, Ceuta i Melilla.

 

Constitueixen el fet imposable de l’impost:

 

 • Els lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzats en el TAI.

 

 • Les adquisicions intracomunitàries de béns.

 

 • Les importacions de béns.

 

PLANIFICACIÓ FISCAL DE L’IVA

 

La planificació en l’IVA interessa molt especialment a operadors internacionals. Les empreses o professionals –persones físiques o jurídiques- desenvolupen sovint operacions transfrontereres en les quals existeixen disparitats en matèria d’IVA entre les normatives dels diferents estats que han de ser tingudes molt en compte. En cas contrari, sofriran un cost econòmic excessiu per la càrrega fiscal suportada que afectarà indefectiblement a la seva tresoreria. Davant aquesta realitat, els operadors que actuen en l’exterior han de saber que és possible realment optimitzar les obligacions tributàries derivades de l’IVA.

 

En conseqüència, l’observança dels deures inherents a l’IVA no es pot deixar a l’albor de la mera improvisació, o a l’assumpció, sense més, del seu pagament. Això conduiria irremeiablement a la pèrdua de la neutralitat essencial que defineix la naturalesa d’aquest impost indirecte provocant un efecte del tot perjudicial per a les empreses.

 

Amb una planificació intel·ligent de l’IVA es poden evitar aquestes situacions nocives i indesitjades. Per això, és important que compti amb un bon assessorament que ofereixi diverses alternatives raonables a l’empresari o professional -subjecte passiu de l’impost- per escometre una adequada planificació fiscal de l’IVA en l’àmbit del comerç exterior.

 

Opcions de planificació

 

L’objectiu primordial de tota planificació fiscal de l’IVA és evitar l’impacte negatiu que l’impost pot provocar en el flux de caixa del subjecte passiu.

 

Per assolir aquest objectiu cal tenir molt present el tractament diferent que s’ofereixi al subjecte passiu de l’impost a cada país on operi –o vagi a operar- respecte a les següents qüestions:

 

 • Els diferents tipus de gravamen aplicables a les mercaderies o productes que es tracti als diferents països. Això resulta d’enorme importància per a les societats que es dediquen al comerç electrònic internacional.

 

 • Els requisits formals, especialment temporals, exigits per la llei de l’impost a cada país per a l’exercici del dret a la deducció de l’IVA suportat.

 

 • La possibilitat d’utilitzar crèdits de l’IVA en exercicis futurs, compensant-los amb pagaments posteriors.

 

 • La simplificació –dins d’una escrupolosa legalitat- dels deures formals tributaris, en honor de minimitzar el cost que generin, a saber: registres diversos, pagament en diferents jurisdiccions, emissió de factures en diversos idiomes i monedes, relació amb diferents administracions tributàries.

 

De la normativa reguladora de l’impost es desprenen les següents opcions de planificació a favor dels subjectes passius:

 

 • La recuperació de l’IVA ingressat en el cas d’impagament de les operacions.

 

 • La recuperació de l’IVA suportat als diferents països (dins o fora del territori comunitari IVA) en els quals s’hagi desenvolupat l’activitat econòmica empresarial o professional.

 

 • El diferiment del pagament de l’IVA en la importació de mercaderies. Es tracta d’una possibilitat especialment interessant per a aquelles entitats importadores regulars en diferents països i que no tenen un volum de vendes suficient que els permeti la compensació del crèdit generat per l’IVA en realitzar el fet imposable importació.

 

 • L’exempció de l’IVA importació quan es tracti de béns la destinació dels quals és un estat diferent d’aquell en el qual s’ha produït la importació. És una possibilitat a la qual poden acollir-se entitats l’activitat de les quals no consisteix en si mateixa en la importació del producte, sinó a més la seva distribució en altres mercats diferents d’aquell en el qual s’ha introduït la mercaderia procedent d’un país o territori tercer.

 

 • La constitució de grups en l’IVA. Aquesta mesura resulta especialment d’interès per a aquells subjectes passius el règim de deducció de l’IVA suportat dels quals estigui limitat, encara que amb la vinculació amb altres companyies sí que tindrien ple dret a aplicar-se la deducció.

 

 • La disminució dels deures formals per a les entitats que efectuïn vendes en consigna. Es tracta d’una pràctica molt freqüent en el comerç intracomunitari de mercaderies. Una venda en consignació (comissió en la venda) implica l’existència de dos lliuraments de béns, a saber: una primera del comitent al comissionista, i un segon lliurament per la venda definitiva del comissionista al client final. Malgrat que aquesta opció no es recull en cap norma, sí que es contempla en la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i en la doctrina científica.

 

 • L’exempció de l’IVA del lliurament previ a una exportació.

 

 • Les simplificacions i exempcions en l’IVA en la realització d’operacions triangulars. Les operacions en cadena (o també denominades operacions triangulars) són aquelles en les quals intervenen diversos operadors econòmics que, en la seva condició de baules de la cadena, actuen de forma consecutiva com a compradors i venedors d’una mateixa mercaderia. En aquestes operacions intracomunitàries intervenen tres subjectes: un proveïdor, un adquirent i un intermediari. Doncs bé, en aquests casos, amb certes condicions, l’adquisició intracomunitària efectuada per l’intermediari prèvia a la venda a l’empresari últim de la cadena es podria trobar exempta de l’impost. Això suposa que l’empresari intermediari no haurà de complir cap deure tributari a l’estat d’arribada dels béns.

 

No obstant això, aquesta última norma és aplicada de manera diferent en els diferents estats membres de la UE. Així per exemple:

 

 • A Suècia, Finlàndia, Alemanya, Irlanda o Itàlia són molt flexibles, admetent la simplificació àdhuc en el cas que l’operador intermedi estigui registrat en algun dels altres dos estats intervinents en l’operació.

 

 • A Portugal, el Regne Unit o França només permeten la simplificació si l’intermediari està registrat per IVA a l’estat d’enviament dels béns, però no a l’estat membre de recepció.

 

 • Hi ha països molt inflexibles, com Espanya, Dinamarca, Luxemburg o Portugal en la interpretació de la Directiva comunitària: només admeten l’aplicació de la simplificació quan l’intermediari no estigui identificat a l’efecte de l’IVA en cap dels altres dos estats intervinents en l’operació. Però, no obstant això, permeten la simplificació quan siguin quatre o més els operadors inclosos en la cadena d’operacions intracomunitàries.

 

De l’exposat es desprèn que la manera mitjançant la qual les empreses poden gaudir de les opcions descrites no és la mateixa en tot el territori comunitari IVA, sinó que varia segons de quin estat es tracti.

 

En qualsevol cas, existeixen alternatives per realitzar una planificació de l’IVA en les operacions internacionals.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu