fbpx

CANVIS EN EL TRACTAMENT DE LES RETRIBUCIONS PERCEBUDES PER SOCIS PROFESSIONALS DE SOCIETATS EN L’IRPF I EN L’IVA

CANVIS EN EL TRACTAMENT DE LES RETRIBUCIONS PERCEBUDES PER SOCIS PROFESSIONALS DE SOCIETATS EN L'IRPF I EN L'IVA

CANVIS EN EL TRACTAMENT DE LES RETRIBUCIONS PERCEBUDES PER SOCIS PROFESSIONALS DE SOCIETATS EN L’IRPF I EN L’IVA

CANVIS EN EL TRACTAMENT DE LES RETRIBUCIONS PERCEBUDES PER SOCIS PROFESSIONALS DE SOCIETATS EN L’IRPF I EN L’IVA 400 222 arluk

Una de les novetats importants introduïdes en la reforma de la Llei de l’IRPF, amb efectes des del passat 01-01-2015, es refereix a la tributació dels socis d’entitats que realitzin activitats professionals els rendiments de les quals en l’IRPF es qualificaran a partir d’ara com a procedents d’una activitat professional si el soci està inclòs en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa al citat règim especial.

D’acord amb la modificació de l’article 27.1 de la LIRPF per la Llei 26/2014, i amb efectes des de l’01-01-2015, els rendiments procedents d’una entitat en el capital de la qual participi el contribuent, derivats de la realització d’activitats incloses en la secció Segona de les Tarifes de l’IAE (activitats professionals de caràcter general), es qualificaran de rendiments professionals quan el contribuent estigui inclòs, a aquest efecte, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa al citat règim especial.

 

Amb anterioritat a la reforma de l’IRPF, els socis que prestaven els seus serveis professionals per a una empresa de la qual posseïen el control efectiu, per la qual cosa cotitzaven en el RETA, si l’empresa li satisfeia una nòmina, els seus ingressos es consideraven rendiments del treball. El seu tractament és el mateix que el de qualsevol altre treballador, amb l’única diferència que cotitza en el RETA. Suporta una retenció variable en funció dels ingressos anuals percebuts (computant com a despesa les seves quotes en el RETA).

 

No obstant això es poden donar diverses situacions en els socis/administradors que s’han d’analitzar en cada cas.

 

Retribucions dels socis/administradors

 

Els socis/administradors d’una societat poden percebre retribucions en quatre situacions diferents per la prestació dels seus serveis, situacions que es poden donar de forma aïllada o simultàniament dues o més d’elles.

 

En totes aquestes situacions, en cas de vinculació (per ser administrador o soci en el percentatge del 25% o superior) serà aplicable la normativa de l’impost sobre societats (IS) sobre operacions vinculades i les retribucions en cadascuna de les situacions s’hauran de realitzar a valor de mercat, excepte en el corresponent a la retribució dels administradors per l’exercici de les seves funcions.

 

1a situació: el soci/administrador percep retribucions de la societat per l’exercici de les funcions inherents al càrrec d’administrador:

 

 • IS: despesa fiscalment deduïble si aquesta retribució es contempla en els estatuts socials i fins a l’import de la quantia fixada en aquests estatuts, o en defecte d’això per la junta general. Si el càrrec d’administrador és gratuït o la retribució supera la quantia fixada estatutàriament o per la junta general, la despesa no serà fiscalment deduïble íntegrament o en la quantia en què superi l’import de la retribució fixada.

 

 • IRPF: rendiment del treball personal sotmès a retenció al tipus del 37%/20% per a l’any 2015 i al tipus del 35%/19% per als anys 2016 i següents.

 

2a situació: el soci/administrador percep retribucions de la societat per l’exercici de funcions de gerència o alta direcció derivades d’un contracte de caràcter laboral.

 

 • IS: despesa fiscalment deduïble.
 • IRPF: rendiment del treball personal sotmès a retenció al tipus determinat segons el procediment general.

 

3a situació: el soci/administrador percep retribucions de la societat per la realització d’activitats no incloses en la Secció Segona de les Tarifes de l’IAE.

 

 • IS: despesa fiscalment deduïble.

 

 • IRPF: amb caràcter general, rendiment del treball personal si concorren les notes de dependència i mitjans de producció en seu de la societat i sotmès a retenció al tipus determinat segons el procediment general.

 

Rendiment de l’activitat econòmica si no concorren les notes de dependència i mitjans de producció en seu de la societat i sotmès a retenció al tipus del 19%/15%/9% per a l’any 2015 i del 18%/15%/9% per als anys 2016 i següents.

 

4a situació: el soci/administrador percep retribucions de la societat per la realització d’activitats incloses en la Secció Segona de les Tarifes de l’IAE. A aquesta última situació és a la qual es refereix el nou paràgraf tercer inclòs en l’article 27.1 de la Llei de l’IRPF per la Llei 26/2014.

 

 • IS: despesa fiscalment deduïble.

 

 • IRPF: rendiment de l’activitat econòmica si concorren els requisits de l’article 27.1, tercer paràgraf, de la Llei de l’IRPF sotmès a retenció del 19%/15%/9% per a l’any 2015 i del 18%/15%/9% per als anys 2016 i següents.

 

Els ingressos s’han de declarar com a rendiments d’activitats econòmiques si compleix els següents requisits:

 

 • Si, a causa de la condició de soci d’una empresa de la qual posseeix el control efectiu, està inclòs en el règim d’autònoms o en una mutualitat de previsió social (REAT).

 

 • Si el seu sou deriva de la realització de serveis professionals (aquests apareixen en la secció segona de les tarifes de l’IAE), com per exemple si és un economista o un enginyer que presta serveis per a la seva empresa. Si únicament cobra per les seves tasques com a administrador actiu (sense exercir cap activitat professional), aquest canvi no l’afecta.

 

Atenció. Perquè resulti d’aplicació l’anterior és necessari que tant l’activitat de la societat com la del soci tinguin caràcter professional. A aquests efectes l’activitat de la societat tindrà caràcter professional quan exerceixi una activitat classificada en la Secció 2a de les Tarifes de l’IAE, independentment que per aplicació de la Regla 3a.3 de les citades Tarifes la societat estigui matriculada i tributi per l’activitat correlativa o anàloga de la secció 1a.

 

Si el soci percep rendiments tant per aquests serveis professionals com per la seva condició d’administrador, solament els primers es qualificaran d’activitats professionals. Els rendiments per la seva condició d’administrador se segueixen considerant rendiments del treball personal.

 

IVA

 

Per la seva banda, la Sotsdirecció General d’Informació i Assistència Tributària de l’AEAT s’ha pronunciat sobre el tractament en IVA de les retribucions percebudes per socis professionals de societats, pels dubtes creats per la nova qualificació en l’IRPF de les retribucions percebudes per ells. Per saber si aquests serveis estan subjectes a IVA no és definitiva la qualificació en l’IRPF i caldrà analitzar les circumstàncies de cada cas en concret.

 

Com bé diu en les seves conclusions l’AEAT, el concepte d’empresari o professional a l’efecte de l’IVA es troba harmonitzat en l’àmbit europeu, per la qual cosa el tractament fiscal nacional dels ingressos percebuts pel contribuent no és determinant a l’hora de qualificar les seves activitats com a activitats econòmiques a l’efecte de la Directiva IVA. Per tant:

 

 • El fet que el rendiment obtingut pel soci es qualifiqui d’activitat professional en l’IRPF sobre la base de la seva inclusió en el RETA no implica que automàticament sigui subjecte passiu de l’IVA, encara que es tracta d’un indici a tenir en compte donats els requisits que la Seguretat Social exigeix per a la inclusió en aquest règim especial; en tot cas caldrà analitzar les circumstàncies que concorren en cada supòsit.

 

 • Si el soci duu a terme l’ordenació per compte propi de factors de producció per al desenvolupament de la seva activitat professional, les prestacions de serveis que efectua a la societat estaran subjectes a l’IVA. La qualificació com a empresari o professional a efectes, tant de l’IRPF com de l’IVA, suposarà que haurà d’estar donat d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal.

 

D’altra banda, com a subjecte passiu de l’IVA estarà obligat a emetre factura pels serveis prestats a la societat, o si escau, als clients d’ella i presentar les autoliquidacions per aquest impost.

 

 • Si la relació soci-societat s’ha de qualificar de laboral per concórrer les notes de dependència i alienitat, els serveis prestats pel soci a la societat estaran no subjectes a l’IVA. Atès que, a l’efecte de l’IRPF, qualificarà els seus rendiments com d’activitat econòmica, s’haurà de donar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 036).

 

Atenció. El contribuent no tindrà l’obligació d’expedir factura de les seves operacions, ja que no es considera subjecte passiu de l’IVA.

 

No dubtin en posar-se en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu