fbpx

CALENDARI FISCAL FEBRER I MARÇ 2016

CALENDARI FISCAL FEBRER I MARÇ 2016

CALENDARI FISCAL FEBRER I MARÇ 2016

CALENDARI FISCAL FEBRER I MARÇ 2016 366 378 arluk

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de febrer i març. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

 

FEBRER 2016

 

Fins a l’1 de febrer

 

RENDA

 

Pagaments fraccionats renda

Quart trimestre 2015.

Estimació directa: 130

Estimació objectiva: 131

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

Resum anual 2015: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

 

IVA

 

Desembre 2015. Autoliquidació: 303

Desembre 2015. Grup d’entitats, model individual: 322

Desembre 2015. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340

Desembre 2015. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Desembre 2015. Grup d’entitats, model agregat: 353

Desembre 2015 (o any 2015). Operacions assimilades a les importacions: 380

Quart trimestre 2015. Autoliquidació: 303

Quart trimestre 2015. Declaració-liquidació no periòdica: 309

Quart trimestre (o any 2015). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Quart trimestre 2015. Operacions assimilades a les importacions: 380

Resum anual 2015: 390

Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308

Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per 2016 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2015: 036/037

Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 

Resum anual 2015: 165

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

 

Declaració anual 2015: 181

 

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

 

Declaració anual 2015: 182

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

 

Declaració anual 2015: 187

 

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

 

Declaració anual d’operacions amb Lletres del Tresor 2015: 192

Declaració anual 2015: 198

 

Fins al 22 de febrer

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

Gener 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 

Quart trimestre 2015. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració anual 2015. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

 

IVA

 

Gener 2016. Autoliquidació: 303

Gener 2016. Grup d’entitats, model individual: 322

Gener 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340

Gener 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Gener 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353

Gener 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

 

Declaració anual 2015: 345

 

SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

 

Declaració anual 2015: 346

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 

Gener 2016: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

Novembre 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Novembre 2015. Grans empreses: 561, 562, 563

Gener 2016: 548, 566, 581

Gener 2016: 570, 580

Quart trimestre 2015. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Quart trimestre 2015. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

 

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 

Gener 2016. Grans empreses: 560

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 

Quart trimestre 2015. Pagament fraccionat: 583

 

Fins al 29 de febrer

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036

 

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia a l’opció s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

 

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

 

Declaració anual 2015: 159

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS Al SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

 

Any 2015: 170

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

 

Any 2015: 184

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D’ESTALVI A LLARG TERMINI

 

Any2015: 280

 

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

 

Any 2015: 347

 

 

 

 

MARÇ 2016

 

 

Fins al 21 de març

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

Febrer 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

Febrer 2016. Autoliquidació: 303

Febrer 2016. Grup d’entitats, model individual: 322

Febrer 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340

Febrer 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Febrer 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353

Febrer 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 

Febrer 2016: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

Desembre 2015. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Desembre 2015. Grans empreses: 561, 562, 563

Febrer 2016: 548, 566, 581

Febrer 2016: 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 

Febrer 2016. Grans empreses: 560

 

Fins al 31 de març

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

 

Any 2015: 171

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

 

Any 2015: 189

 

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES ESTATUNIDENQUES

 

Any 2015: 290

 

DECLARACIÓ ANUAL DE DETERMINADES RENDES OBTINGUDES PER PERSONES FÍSIQUES RESIDENTS EN ALTRES ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA I EN ALTRES PAÏSOS I TERRITORIS AMB ELS QUALS S’HAGI ESTABLERT UN INTERCANVI D’INFORMACIÓ

 

Any 2015: 299

 

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

 

Any 2015. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512

Any 2015. Relació anual de quilòmetres realitzats

 

IMPOST SOBRE L’ELECTRICITAT

 

Any 2015: 513

 

DECLARACIÓ RECAPITULATIVA D’OPERACIONS AMB GASOS FLUORATS D’EFECTE HIVERNACLE

 

Any 2015: 586

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

 

Any 2015: 720

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu