fbpx

Aprovat el nou Reglament de l’impost sobre societats

Aprovat el nou Reglament de l'impost sobre societats

Aprovat el nou Reglament de l’impost sobre societats

Aprovat el nou Reglament de l’impost sobre societats 768 432 arluk

Al BOE de l’11 de juliol de 2015 s’ha publicat el Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, pel qual s’aprova el nou Reglament de l’impost sobre societats conseqüència de la publicació de la nova Llei 27/2014 de l’impost, per revisar totalment la norma reglamentària anterior.

 

En molts aspectes el desenvolupament reglamentari és similar a l’anterior, però trobem novetats interessants en la documentació de les operacions vinculades –molt exigent per a entitats amb import net de la xifra de negocis superior a 45 milions i menor per a les pimes-, en la nova exigència per a les multinacionals de la informació país a país, que entrarà en vigor en 2016, i en l’adaptació de les normes reglamentàries en el règim de consolidació fiscal al nou perímetre del grup i, en el de reestructuració, a l’aplicació, excepte opció en contra, del règim.

 

Quan va entrar en vigor?

 

El nou Reglament va entrar en vigor el 12 de juliol de 2015, i serà aplicable als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2015, excepte la regulació sobre informació país per país sobre entitats i operacions vinculades que entrarà en vigor en períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016.

 

En el cas de persones o entitats l’import net de la xifra de negocis de les quals sigui igual o superior a 45 milions d’euros, la informació i documentació específica sobre operacions vinculades establertes en Reglament resultaran d’aplicació per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016. En els períodes impositius que s’iniciïn en 2015, aquestes persones o entitats estaran sotmeses a les obligacions de documentació establertes en l’antic Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol.

 

Què podem destacar del nou Reglament?

 

Sense entrar detalladament en la regulació del nou Reglament, les principals novetats o aspectes més significatius els podem resumir en els següents punts:

 

 • Mètode d’imputació temporal en l’àmbit comptable diferent del de la meritació

 

S’estableix el procediment que cal seguir per a aquells supòsits en què el contribuent utilitzi un mètode d’imputació temporal en l’àmbit comptable diferent del de la meritació, procediment que és similar al previst en el Reglament anterior. Així, les entitats hauran de presentar una sol·licitud davant l’Administració tributària amb almenys sis mesos d’antelació a la conclusió del primer període impositiu respecte del qual es pretengui que tingui efectes. S’elimina la possibilitat que l’Administració aprovi un criteri alternatiu al proposat pel subjecte passiu, i només es pot estimar o desestimar el proposat.

 

 • Amortitzacions

 

Destaca la supressió del tractament de les instal·lacions tècniques i de la previsió fins ara existent que per a un mateix element patrimonial no es poden aplicar, ni simultàniament ni successiva, diferents mètodes d’amortització, així com la possibilitat de presentar plans especials d’amortització a qualsevol moment dins del termini d’amortització de l’element patrimonial (l’anterior Reglament establia el termini dels tres mesos posteriors a l’inici del termini d’amortització).

 

 • Informació i documentació operacions vinculades

 

Informació país a país (exigible en exercicis iniciats a partir de l’01-01-2016):

 

 • Serà exigible a les entitats residents en territori espanyol dominants d’un grup (en el sentit que tinguin el control sobre unes altres d’acord a l’art. 42 del Codi de Comerç i amb independència de la residència i de la presentació de comptes consolidats) i a les residents que siguin depenents, directament o indirecta, d’una no resident que no sigui al mateix temps depenent d’una altra, en determinades circumstàncies com que la no resident no tingui l’obligació de presentar aquesta informació on resideix.
 • La informació solament és exigible a aquestes entitats quan l’import net de la xifra de negocis de les entitats que formen el grup, en els 12 mesos anteriors al període impositiu, sigui com a mínim de 750 milions d’euros.
 • La informació es donarà, de forma agregada, per cada país o jurisdicció, comprenent dades com ingressos bruts del grup, amb distinció dels obtinguts amb entitats vinculades, resultats abans d’impostos, impost sobre societats pagats i retencions, actius o plantilla mitjana.
 • El termini per presentar la informació conclou al cap de 12 mesos des de la finalització del període impositiu.

 

Documentació específica total

 

Com estableix la Llei de l’impost, la documentació específica d’operacions vinculades solament l’han d’emplenar, totalment, les entitats amb un import net de la xifra de negocis de 45 milions d’euros o més. En aquests casos hauran d’emplenar el següent:

 

 • Informació relativa al grup: la seva estructura, la relativa a les seves activitats, la corresponent als intangibles, activitat financera i la situació financera i fiscal.
 • Informació específica del contribuent: informació del contribuent com l’organigrama, activitats i competidors; informació d’operacions vinculades, amb la seva descripció, les persones o entitats amb les quals es realitzen, anàlisis de comparabilitat, mètode aplicat, etc.; i la informació econòmica financera del contribuent.

 

Documentació simplificada (si l’import net de la xifra de negocis és menor de 45 milions d’euros)

 

No és possible simplificar la documentació quan es tracta d’operacions específiques com les realitzades per empresaris en mòduls, de transmissió de negocis, les de transmissió d’accions o participacions, les de transmissió d’immobles (sembla que es relaxa el que es disposa en la llei, “operacions sobre immobles”) i operacions sobre actius intangibles.

 • Contingut simplificat: descripció de les operacions, identificació de les persones o entitats vinculades, mètode de valoració utilitzat i comparables obtinguts i valor o rang de valors derivats del mètode de valoració.
 • Contingut súper simplificat per a pimes: les entitats que compleixin els requisits per aplicar el règim d’empreses de reduïda dimensió podran complir amb aquesta obligació utilitzant un model normalitzat aprovat per Ordre Ministerial, sense haver d’aportar els comparables.
 • La nova documentació, pel que fa a la normativa anterior, s’exigirà en períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, i en els iniciats en 2015 s’exigirà la documentació prevista en la normativa antiga.

 

No s’hauran de documentar les següents operacions:

 

Les operacions entre entitats d’un grup de consolidació fiscal, les operacions amb els seus membres de les AIE i de les UTE tret que s’hagin acollit a l’exempció de les rendes obtingudes a l’estranger, les OPV o OPA i a les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions no superi els 250.000 euros.

 

Procediment de comprovació

 

S’introdueixen termes com “comprovació d’operacions vinculades” (en lloc de “comprovació del valor normal de mercat”) que ens indiquen que, a més que l’Administració pugui comprovar els valors, també podrà comprovar la qualificació de les operacions; s’elimina tota referència a la taxació pericial contradictòria, així com l’esment a la incompatibilitat entre recurs de reposició i reclamació econòmica administrativa quan les parts afectades per la comprovació no es posen d’acord; i es reconeix explícitament que l’Administració ha de realitzar l’ajust bilateral, encara que també ho pot dur a terme el contribuent, amb caràcter previ, en l’autoliquidació.

 

Ajust secundari

 

Com que la Llei preveu que no es realitzi aquest ajust quan es procedeixi a la restitució patrimonial entre les persones que intervenen en l’operació, es concreta que, perquè això s’apliqui, haurà de justificar la restitució abans que es dicti la liquidació que ho regularitzi.

 

Acords previs de valoració d’operacions vinculades

 

També es pot sol·licitar l’acord per al càlcul de les rendes estimades per operacions amb establiments permanents a l’estranger.

 

En el contingut de l’acord es poden recollir assumpcions crítiques que, en cas de produir-se, condicionen l’aplicació de l’acord en els termes que s’hi detallin.

 

Documentació d’operacions amb persones o entitats no vinculades residents en paradisos fiscals

 

 • S’elimina la no exigibilitat de documentació d’aquelles operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat l’import conjunt de la qual no superi els 250.000 euros.

 

 • S’exceptuen d’aquesta obligació les transaccions dutes a terme amb entitats que compleixin els dos requisits següents: a) que resideixin en un Estat membre de la Unió Europea o en Estats integrants de l’Espai Econòmic Europeu amb els quals existeixi un efectiu intercanvi d’informació en matèria tributària; i b) que el contribuent acrediti que les operacions responen a motius econòmics vàlids i que aquestes persones o entitats realitzen activitats econòmiques.

 

 • Valoració de projectes de recerca científica i innovació tecnològica

 

Es regula el procediment per a l’obtenció d’acords previs de valoració de despeses corresponents a projectes de recerca científica i innovació tecnològica, que les persones o entitats que tinguin el propòsit de realitzar aquestes activitats poden sol·licitar a l’Administració tributària.

 

S’estableix que en el cas que s’aprovés una altra proposta de valoració que difereixi de la inicialment presentada, es requereix que sigui acceptada pel contribuent.

 

S’elimina el límit temporal de vigència de la Resolució (abans no podia ser superior a 3 anys).

 

 • Valoració d’actius intangibles

 

Es regula el procediment per a l’obtenció d’acords previs de valoració o de qualificació i valoració de rendes procedents de determinats actius intangibles que podran sol·licitar amb caràcter previ a la realització de les operacions susceptibles d’acollir-se a la reducció prevista en la Llei de l’impost per a les rendes procedents de la cessió del dret d’ús o d’explotació de patents, dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments secrets, de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques que compleixin determinats requisits.

 

En concret, destaquem com a modificacions:

 

 • S’elimina la referència al fet que es podrà requerir al sol·licitant perquè, si escau, esmeni errors o completi la sol·licitud disposant per a això d’un termini de 10 dies i arxivant les actuacions sense tenir per presentada la sol·licitud en cas de no atendre el requeriment esmentat.

 

 • Es matisa que en el cas que s’aprovés una altra proposta de valoració que difereixi de la inicialment presentada, ha de ser acceptada pel contribuent.

 

 • Règims especials

 

Es manté, sense modificacions substancials, el desenvolupament reglamentari dels següents règims especials: (i) el règim fiscal de determinats contractes d’arrendament financer, (ii) el règim d’entitats de tinença de valors estrangers i (iii) el dels partits polítics.

 

El règim de les entitats navilieres en funció del tonatge també es manté en els mateixos termes que en el Reglament anterior, excepte en el que es refereix a la sol·licitud, pròrroga o renúncia del citat règim especial, que d’acord amb el règim anterior s’havia de presentar amb, almenys, 3 mesos d’antelació a l’inici del període impositiu i que ara es pot presentar en qualsevol moment abans de la finalització del període impositiu.

 

En relació amb els altres règims especials destaquen els següents aspectes:

 

 • Pel que fa a les agrupacions d’interès econòmic (AIE) espanyoles i europees i a les unions temporals d’empreses (UTE) es modifica el contingut de la informació que cal subministrar juntament amb la declaració de l’impost per aquestes entitats d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei. D’aquesta manera, incorpora com a novetats les següents:

 

 • (i) S’especifiquen les persones o entitats a qui es realitza la imputació de rendes de les quals s’ha d’informar: aquelles que ostentin els drets inherents o la qualitat de soci o empresa membre que siguin residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent en el mateix.
 • (ii) D’altra banda, s’actualitzen els conceptes corresponents a les quantitats que, d’acord amb la nova LIS, han de ser objecte d’imputació. Així, a més dels conceptes ja previstos en l’anterior Reglament s’afegeix, com a quantitats objecte d’imputació, la referència expressa a (i) les despeses financeres netes no deduïdes per l’entitat, a (ii) la reserva de capitalització no aplicada per l’entitat, i a (¡iii) la reserva d’anivellació per minorar o incrementar la base imposable.

 

En relació amb el règim de consolidació fiscal, se substitueixen, d’acord amb la modificació legal del perímetre de consolidació (que ara pot arribar a societats residents a Espanya encara que depenguin d’una no resident), les referències a l’entitat dominant per l’entitat representant quant a la manifestació que es compleixen els requisits per aplicar el règim, quan s’hi opta, a l’entitat a la qual es realitza la comunicació per l’Administració del nombre del grup fiscal atorgat i al fet que aquesta opció s’ha de comunicar a la Delegació de l’AEAT del domicili fiscal de l’entitat.

 

Si la dominant no és resident en territori espanyol, en la comunicació de l’opció caldrà identificar a l’entitat dominant del grup fiscal i incloure un document en el qual es designi a la representant.

S’obliga a comunicar el percentatge dels drets de vot mantinguts per l’entitat dominant en totes les entitats del grup.

Se suprimeix el detall de competències d’inspecció dels grups fiscals, fent una remissió a les normes de l’estructura orgànica de l’AEAT.

 

En relació amb el règim de fusions, escissions, aportacions d’actius, bescanvi de valors i canvi de domicili social d’una societat europea o una societat cooperativa europea d’un estat membre a un altre de la Unió Europea, destaca la desaparició de l’opció per l’aplicació del règim de les operacions de reestructuració que ha suposat amb caràcter general, una minoració de les obligacions formals per al subjecte passiu. Pel que fa a la comunicació de la realització d’operacions de reestructuració que s’ha de realitzar a l’Agència Tributària, el reglament estableix el següent: (i) s’efectuarà, amb caràcter general, per l’entitat adquirent, tret que no sigui resident en territori espanyol, en aquest cas es farà per l’entitat transmitent. Si tant l’entitat adquirent com l’entitat transmitent són no residents en territori espanyol, la comunicació s’efectuarà pels socis de l’entitat transmitent, sempre que siguin residents en territori espanyol. En cas contrari, la comunicació la realitzarà l’entitat transmitent. (ii) Quant al termini per efectuar la comunicació, es manté en els tres mesos següents a la data d’inscripció de l’escriptura pública en què es documenti l’operació. No obstant això, en aquelles operacions en les quals l’entitat adquirent i la transmitent no siguin residents en territori espanyol, es preveu que la comunicació es pugui realitzar en el termini previst per a la presentació de declaracions o autoliquidacions corresponents als socis de l’entitat transmitent, sempre que siguin residents en territori espanyol. En cas contrari, s’aplicarà el termini dels tres mesos.

 

Retencions

 

Amb caràcter general el percentatge de retenció serà del 19% (amb els matisos que farem a continuació respecte a l’any 2015) excepte en relació amb:

 

procedents de la cessió del dret a l’explotació de la imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització, que es manté en el 24% i;

premis de loteries i apostes que, per la seva quantia, estiguessin subjectes i no exempts del gravamen especial de determinades loteries i apostes, que serà del 20%.

 

Com a conseqüència del règim transitori previst en la Llei i les modificacions introduïdes pel Reial decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’IRPF i altres mesures de caràcter econòmic, el percentatge de retenció general del 19% serà:

 

Del 20% des de l’1 de gener de 2015 fins a l’11 de juliol de 2015.

Del 19,5% des del 12 de juliol fins al 31 de desembre de 2015.

 

A més: s’especifica que en el cas de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans, la base de retenció estarà constituïda per tots els conceptes que se satisfacin a l’arrendador. També es recull en la norma reglamentària que en el cas de premis de loteria i jocs “oficials” la retenció es practicarà sobre el premi subjecte i no exempt.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu