fbpx

APROVADA L’ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2016

APROVADA L'ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2016

APROVADA L’ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2016

APROVADA L’ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2016 1024 512 arluk

Al BOE del dia 18-11-2015, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa pel 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA, que amb prou feines canvia quant a la seva estructura, però s’incorporen les modificacions (límits d’aplicació) en l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva introduïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 i per les Lleis 26/2004 i 28/2014 de reforma fiscal de l’IRPF i de l’IVA que entrarà en vigor l’any 2016.

 

Al BOE del dia 18-11-2015, s’ha publicat l’Ordre HAP/2430/2015, de 12 de novembre, amb entrada en vigor el 19 de novembre de 2015 i amb efectes per a l’any 2016, que desenvolupa per a l’any 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (mòduls).

 

Cal tenir en compte que la Llei 26/2014 de reforma fiscal de l’IRPF va introduir modificacions importants per a l’any 2016 en l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva amb el propòsit de reduir-lo tant des del punt de vista quantitatiu, mitjançant una reducció dels límits d’aplicació, com des d’un punt de vista qualitatiu, delimitant les activitats que s’hi poden acollir. D’acord amb això, la Llei 28/2014 de reforma de l’IVA va modificar també per a l’any 2016 el règim simplificat de l’IVA, per reduir el límit quantitatiu que permet als subjectes passius aplicar aquest règim simplificat i minorar també el límit quantitatiu en relació al volum d’adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals acollides al règim especial -excloses les relatives a elements de l’immobilitzat-.

 

Règim transitori 2016-2017

 

No obstant això, com ja l’hem informat, la Llei 48/2015 de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) per a l’any 2016 ha introduït un règim transitori (per als anys 2016 i 2017), elevant determinades magnituds tant per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim simplificat de l’IVA.

 

Principals modificacions en el règim d’estimació objectiva de l’IRPF

 

 • S’incorporen les modificacions en l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva introduïdes per la Llei 26/2014 de reforma de l’IRPF i per la LPGE 2016, resultant d’aplicació per a l’any 2016 les noves magnituds excloents per volum de rendiments íntegres i compres de béns i serveis. En concret per 2016 i 2017:

 

 • Es modifica el límit pel volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior, per al conjunt de les activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, passant a 250.000 euros. Per a aquest còmput s’han de tenir en compte totes les operacions, hi hagi o no hi hagi l’obligació d’expedir la factura.
 • Sense perjudici de l’anterior, el límit serà de 125.000 euros per al conjunt d’operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura per ser el destinatari un empresari o professional que actuï com a tal.
 • Es modifica el límit pel volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici anterior passant a 250.000 euros anuals.

 

 • S’exclouen dels Mòduls les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1% (és a dir, les activitats relacionades amb la fabricació i la construcció fonamentalment: obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.), en l’exercici 2015, i es revisa, per a la resta d’activitats subjectes a aquesta retenció, les magnituds específiques per a la seva inclusió en el mètode d’estimació objectiva.

 

 • Per a la resta d’activitats es mantenen per a l’exercici 2016 la quantia dels mòduls, els índexs de rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes, excepte els aplicables al cultiu de patata i la ramaderia de boví de llet els índexs de les quals es rebaixen de forma estructural, i les seves instruccions d’aplicació.

 

 • Conserva la reducció general del 5 per 100 del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) que determinin el mateix pel mètode d’estimació objectiva en el 2016, i així mateix, s’assenyala que aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats.

 

 • Redueix, com en anys anteriors, els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula, flors i plantes ornamentals i tabac.

 

Activitat

Índex de rendiment net

Raïm de taula

0,32

Flors i plantes ornamentals

0,32

Tabac

0,26

 

Principals modificacions en el règim simplificat de l’IVA

 

 • Es manté per al 2016 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat en l’any 2015.

 

 • S’ajusten les magnituds excloents de volum d’ingressos i compres de béns i serveis.

 

Amb caràcter transitori per als exercicis 2016 i 2017, d’acord amb els límits previstos per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF, eleven els límits que determinen l’exclusió dels règims especials simplificat i agricultura, ramaderia i pesca respecte als inicialment previstos en la Llei 28/2014 de reforma de l’IVA. En concret:

 

 • En el cas del règim simplificat, el volum d’ingressos l’any immediat anterior per al conjunt d’activitats, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes, s’amplia a 000 euros. A partir de 2018, aquest límit serà de 150.000 euros.
 • En tots dos règims, el volum d’adquisicions i importacions de béns i serveis l’any immediat anterior, excloses les relatives a l’immobilitzat, s’amplia a 000 euros. A partir de 2018, aquest límit serà de 150.000 euros.

 

 • Es redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable el 2016 per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura i de serveis de cria, guarda i engreixament d’aus.

 

 • Serveis de cria, guarda i engreixament d’aus: 0,06625.
 • Activitat d’apicultura: 0,070.

 

Lorca

 

A més, al terme municipal de Lorca, es redueixen el 2015 en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA. Ambdues reduccions, s’han de tenir en compte també per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2015 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2015.

 

Terminis de renúncies o revocacions

 

Quant als terminis de renúncies o revocacions al mètode d’estimació objectiva com al règim simplificat, comentar que els subjectes passius que desitgin renunciar al règim o revocar la seva renúncia per a l’any 2016, disposaran per exercitar aquesta opció des del 18 de novembre fins al 31 de desembre de l’any 2015. No obstant l’anterior, també s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2016) en què hagi d’assortir efectes aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

 

Índexs de rendiment net aplicables en el 2015 per determinades activitats agrícoles i ramaderes: patata i boví de llet

 

Per a l’exercici 2015 s’estableix una reducció dels índexs de rendiment net aplicables al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes de patata i boví de llet:

 

Activitat

Índex de rendiment net

Patata

0,26

Boví de llet

0,20

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu