fbpx

Aprovada la pujada dels pagaments fraccionats en l’impost sobre societats per a grans empreses

Aprovada la pujada dels pagaments fraccionats en l'impost sobre societats per a grans empreses

Aprovada la pujada dels pagaments fraccionats en l’impost sobre societats per a grans empreses

Aprovada la pujada dels pagaments fraccionats en l’impost sobre societats per a grans empreses 424 185 arluk

S’estableix un tipus mínim del pagament fraccionat (23%) i s’incrementa la proporció del pagament fraccionat (al 24%), per a aquells contribuents l’import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu dels quals, sigui almenys de 10 milions d’euros. Aquestes modificacions s’apliquen ja als pagaments fraccionats que s’han d’efectuar en el mes d’octubre i desembre del 2016.

 

L’informem que al BOE del dia 30 de setembre, s’ha publicat el Reial decret-llei 2/2016, que va entrar en vigor el dia 30 de setembre i que afecta els períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016 (però no resultaran d’aplicació als pagaments fraccionats el termini de declaració dels quals hagi començat abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret-llei 2/2016,), pel qual es modifica el règim legal dels pagaments fraccionats en l’impost sobre societats per a grans empreses, que podran ser objecte de revisió en el futur, sobre la base de l’evolució dels ingressos de l’Estat que permetran reunir fons de manera immediata a les arques públiques, recaptació addicional per l’efectivitat de la qual vetllarà l’Administració tributària.

A qui afecta?

Als contribuents de l’impost sobre societats (IS) amb un import net de la xifra de negocis, en els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu a què correspon el pagament fraccionat, sigui igual o superior a 10 milions d’euros.

Per tant, per a aquells contribuents amb període impositiu coincident amb l’any natural caldrà prendre en consideració l’import net de la xifra de negocis de l’exercici 2015 per als pagaments fraccionats d’octubre i desembre del 2016.

Quines modificacions s’estableixen?

  • Restabliment d’un import mínim del pagament fraccionat del 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys “correguda” (base imposable dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’exercici), i aquest percentatge s’eleva per a alguns contribuents de l’impost al 25%.
  • Increment del tipus de gravamen aplicable a la base imposable correguda (base imposable dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’exercici) de l’IS del 17% al 24%, per a aquells contribuents amb un tipus de gravamen del 25%, i increment també del tipus de gravamen per a la resta de contribuents.

 

 

Tipus mínim del pagament fraccionat

La quantitat a pagar no podrà ser inferior, en cap cas, al 23% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l’exercici dels tres, nou, o onze primers mesos de cada any, determinat d’acord amb la normativa comptable o, en el cas de contribuents el període impositiu dels quals no coincideixi amb l’any natural, de l’exercici transcorregut des de l’inici del període impositiu fins al dia anterior a l’inici de cada període d’ingrés del pagament fraccionat.

Atenció. La remissió al resultat comptable significa que es prescindeix de la base imposable de l’exercici i, per tant, de tots els ajustos previstos en la Llei de l’impost sobre societats. A aquests efectes, és important assenyalar que el resultat comptable positiu no es podrà minorar en cap mesura amb les bases imposables negatives pendents de compensar.

La quota del pagament fraccionat mínim es podrà minorar exclusivament en els pagaments fraccionats realitzats amb anterioritat, corresponents al mateix període impositiu.

Per tant, no es permet minorar la quota del pagament mínim amb les retencions o ingressos a compte suportats. Així, per exemple, la quota del pagament mínim que es correspongui al pagament fraccionat el termini de declaració del qual finalitza el 20 octubre del 2016 es podrà minorar en la quota del pagament fraccionat d’abril, però no es podran prendre en consideració les retencions o ingressos a compte suportats fins a 30 de setembre.

El tipus mínim serà del 25% del resultat comptable positiu, per a les entitats que tributin al tipus del 30%: entitats de crèdit i les dedicades a l’exploració, recerca i explotació de jaciments d’hidrocarburs.

Excepcions a l’aplicació del nou pagament fraccionat mínim: rendes derivades d’operacions de quitança conseqüència d’un acord de creditors i rendes exemptes que afectin entitats sense ànim de lucre.

El pagament fraccionat mínim no afectarà determinades entitats com són les societats anònimes cotitzades d’inversió al mercat immobiliari (SOCIMI) ni a les entitats que tributen al tipus de l’1% entre les quals s’inclou les societats d’inversió de capital variable, els fons d’inversió de caràcter financer, i les societats d’inversió immobiliària i els fons d’inversió immobiliària. Així mateix, aquesta regla tampoc afectarà els fons de pensions regulats en el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions ni a les entitats a les quals sigui aplicable el règim fiscal establert en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Increment del percentatge de pagament fraccionat quantificat sobre la base imposable correguda de l’impost

En el càlcul d’aquesta modalitat de pagament fraccionat (base imposable dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’exercici), el percentatge que es calculava fins ara multiplicant per 5/7 el tipus de gravamen de l’entitat arrodonit per defecte passa a calcular-se multiplicant per 19/20 el tipus de gravamen arrodonit per excés.

 

Així, per al tipus de gravamen general el percentatge a prendre que era del 17% (5/7 x 25) passa a ser del 24% (19/20 x 25%). Per a les entitats de crèdit el percentatge serà del 29%.

Tipus impositius aplicables a la base imposable 2016

Contribuent

Import net xifra negocis

Tipus IS

Pagaments fraccionats

abril 2016

Pagaments fraccionats

octubre i desembre 2016

General

 

25%

17%

17%

≥10 milions €

25%

17%

24%

Entitats de crèdit

 

30%

21%

21%

≥10 milions €

30%

21%

29%

A partir de quin moment?

S’aplica ja als pagaments fraccionats que s’han d’efectuar en el mes d’octubre i desembre del 2016. No resultaran d’aplicació si el pagament fraccionat s’ha d’imputar a un període impositiu iniciat amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.

Fins quan?

Encara que la norma no estableix un termini màxim de vigència, el Ministre d’Hisenda ha manifestat que aquesta mesura estarà en vigor, almenys, fins a l’any 2018, que és quan el dèficit públic s’ha de col·locar-se per sota del 3% segons l’acordat amb Brussel·les.

Modificació dels models 222 i 220 de pagaments fraccionats de l’impost sobre societats

També s’ha publicat l’Ordre HAP/1552/2016 (que va entrar en vigor el 30 de setembre de 2016 i serà aplicable per primera vegada per al pagament fraccionat que s’haurà de realitzar en els primers 20 dies naturals del mes d’octubre del 2016), que modifica els models 222 i 202 de pagaments fraccionats, per adaptar-los a l’establert en el Reial decret-llei 2/2016, de 30 de setembre, pel que fa a la declaració i ingrés d’un import mínim de pagament fraccionat, modificant per a això el literal de la casella 33 «Mínim a ingressar (solament per a empreses amb xifres de negocis igual o superior a 10 milions d’euros)» dels models 222 i 202, respectivament, en la qual s’ha de consignar el càlcul de l’import mínim a ingressar.

Terminis per efectuar els pagaments fraccionats

Els terminis no han variat: són 3 pagaments anuals que s’han de realitzar durant els 20 primers dies naturals dels mesos d’abril, octubre i desembre. Quan s’opti per la domiciliació bancària com a forma de pagament, el termini serà del dia 1 al 15, tots dos inclosos, d’aquests mesos.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu