fbpx

Al desembre cal comprovar si en el 2016 hem de pagar IAE

Al desembre cal comprovar si en el 2016 hem de pagar IAE

Al desembre cal comprovar si en el 2016 hem de pagar IAE

Al desembre cal comprovar si en el 2016 hem de pagar IAE 243 204 arluk

Li recordem que durant el mes de desembre de 2015 existeix l’obligació d’informar a l’Agència Tributària d’aquelles societats que per al pròxim exercici 2016 estaran o deixaran d’estar exemptes del pagament de l’IAE.

 Comunicació d’alta per deixar de gaudir de l’exempció

 

Caldrà informar que per la nostra activitat abans no pagàvem l’IAE i a partir d’ara sí que ho farem. Aquesta comunicació s’ha de fer en els dos casos següents:

 

  • Societats que en l’últim exercici tancat (en aquest cas 2014) hagin tingut una xifra de negocis superior a un milió d’euros (s’entén que no la tenien en anteriors exercicis).

 

  • Societats que han finalitzat el període d’exempció dels 2 primers exercicis impositius per inici d’activitat. Aquest punt afecta també a les empreses que pagaven l’IAE per una activitat, però quan es produeix l’alta per una altra nova activitat, està exempta aquest exercici i el següent. Per tant en finalitzar aquest termini, tenim l’obligació de comunicar la fi del dret d’exempció.

 

Comunicació de baixa per gaudir de l’exempció

 

S’ha d’informar en el cas d’empreses que paguen l’IAE i en l’últim exercici tancat 2014 la seva xifra de negocis va ser inferior a un milió d’euros. No es produeix una baixa d’activitat, és una baixa en l’obligació del pagament de l’IAE.

 

Altres qüestions relatives a l’IAE

 

Terminis de declaració:

 

Declaració d’alta:

– Per l’inici d’una activitat, en el transcurs d’un mes des del seu inici.

– Per deixar de gaudir d’exempció, durant el mes de desembre immediat anterior a l’any en què estiguin obligats a tributar.

 

Declaració de variació:

En el termini d’un mes a comptar des de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.

 

Declaració de baixa:

– Pel cessament en l’exercici de l’activitat, en el termini d’un mes des del cessament.

– Per passar a gaudir d’exempció per l’impost pel conjunt d’activitats, en el mes de desembre anterior a l’any en què deixin d’estar obligats a tributar per haver accedit a una exempció.

 

Declaració de comunicació de l’import net de xifra de negocis:

Es presenta entre el dia 1 de gener i el 14 de febrer de l’exercici en què hagi de produir efectes aquesta comunicació en l’IAE.

 

Models de declaració:

 

Model 840 de declaració de l’IAE

Per presentar declaracions de l’impost d’alta, baixa o variació. No obstant això, en el cas de quotes municipals, quan la gestió censal de l’impost estigui delegada en alguna entitat local, les declaracions es presentaran en l’entitat que té delegada la gestió censal i en el model que tinguin aprovat.

 

Model 848 de comunicació de l’import net de la xifra de negocis

Els subjectes passius que tributin efectivament per l’impost han de presentar aquest model per consignar l’import net de la seva xifra de negocis, tret que hagin fet constar aquest import a la declaració de l’impost sobre societats, la de l’impost sobre la renda de no residents o en el model 184 de declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes.

 

Altres obligacions censals (models 036-037):

Totes les persones i entitats incloses en el cens d’empresaris, professionals i retenidors han de declarar totes les activitats econòmiques que desenvolupin, així com, si escau, la relació dels establiments o locals en els quals les duguin a terme, mitjançant la declaració censal, models 036 o 037. Aquesta obligació és independent que, a més i si escau, l’entitat pugui estar obligada al pagament de l’IAE i hagi de presentar les corresponents declaracions de l’IAE.

 

Per qualsevol aclariment o dubte, es poden posar en contacte amb el nostre departament jurídic.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu