fbpx

AGENDA D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES ABANS DEL TANCAMENT DEL MES DE DESEMBRE

AGENDA D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES ABANS DEL TANCAMENT DEL MES DE DESEMBRE

AGENDA D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES ABANS DEL TANCAMENT DEL MES DE DESEMBRE

AGENDA D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES ABANS DEL TANCAMENT DEL MES DE DESEMBRE 482 394 arluk

Per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici.

 

Li recordem que per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici, i determinar en quins casos pot ser beneficiós per a les empreses.

 

Fins al 31 de desembre

 

RENDA

 

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per 2016 i successius. Models 036/037

 

Atenció. També s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2016) en què hagi de produir efectes aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

 

IVA

 

 • Renúncia o revocació règims simplificat, agricultura, ramaderia i pesca per 2016 i successius. Models 036/037

 

 • Opció o renúncia al règim de criteri de caixa per 2016.

 

 • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial. Models 036/037

 

Atenció. En el model 322 de l’IVA (Grup d’entitats, model individual) es permet optar o revocar l’opció per l’aplicació de la prorrata especial. Es permet igualment amb efectes exclusivament per a l’autoliquidació mensual, model individual, corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici 2015.

 

 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per 2016 i successius. Model 036

 

 • Opció o revocació per la determinació global de la base imposable en el règim especial de les agències de viatges per 2016 i successius. Model 036

 

 • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per 2016 i 2017. Model 036

 

 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per 2016: sense model

 

 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats. Model 039

 

 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats. Model 039

 

 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats. Model 039

 

Altres opcions que cal tenir en compte…

 

 • Opció subjecció a l’IVA per a 2016 i successius i comunicació subjecció a l’IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals si les seves adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €: a qualsevol moment i 1 mes des que s’arribi a aquest límit, respectivament.

 

 • Comunicació de subjecció a l’IVA en vendes a distància: 1 mes des que superin els 35.000 €.

 

 • Opció pel règim especial d’arrendament d’habitatges en l’impost sobre societats: les societats que es vulguin beneficiar d’aquest règim que permet una menor tributació, s’hi han d’acollir mitjançant comunicació a l’Agència Tributària abans de la finalització de l’any.

 

 • Valors cadastrals: les societats destinades a l’arrendament d’immobles, hauran de revisar si el valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament superen els 601.010 euros, ja que, en aquest cas, s’hauran de donar d’alta per l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). En aquest cas hauran de sol·licitar el certificat perquè no els siguin practicades retencions pels arrendataris.

 

D’altra banda, en el cas de modificacions o alteracions en els immobles, s’ha de presentar la comunicació davant el cadastre amb la finalitat que sigui incorporada per a l’any que ve.

 

IAE: encara que l’impost sobre activitats econòmiques és un impost que gaudeix d’una exempció important per a les pimes, atès que només estan obligades al seu pagament les entitats que tinguin un import net de xifra de negocis superior al 1.000.000 €, les empreses que canviïn la seva xifra de negocis en l’últim impost de societats presentat, estan obligades a notificar aquest canvi a l’administració tributària abans del 31 de desembre.

 

 • Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol: aquest règim pot ser aplicat en el període en què s’efectuï el canvi de residència i durant els 5 períodes impositius següents, sempre que s’hi hagués optat. En cas que l’actual període sigui el cinquè any posterior al trasllat, el proper exercici es tributarà com a resident, i s’haurà de presentar la declaració d’IRPF. En aquest cas l’empresa ocupadora haurà de subjectar-lo al règim general de retencions.

 

 • Comunicació de circumstàncies personals dels empleats a l’efecte de la pràctica de retencions, que han de facilitar a l’empresa per al càlcul de les retencions de l’exercici (Model 145).

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu