fbpx

Abans de l’1 de maig pot modificar la base de cotització com a autònom

Abans de l'1 de maig pot modificar la base de cotització com a autònom

Abans de l’1 de maig pot modificar la base de cotització com a autònom

Abans de l’1 de maig pot modificar la base de cotització com a autònom 222 135 arluk

Dins de certs límits, els treballadors autònoms poden decidir la quantia per la qual cotitzen. Si pensa canviar la seva cotització té fins al pròxim 1 de maig de 2015 (amb efectes 1 de juliol) per fer-ho.

 

Li comuniquem que, abans de l’1 de maig, i amb efectes per l’1 de juliol, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

 

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza que s’incrementi automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, i també ho haurà de comunicar també abans de l’1 de maig.

 

Si cotitza com a autònom per la base mínima i està pensat en la seva jubilació i vol que la seva futura pensió sigui més alta, pensi que pot resultar interessant augmentar la base de cotització. Per a això, tingui en compte que:

 

 • Si a l’1 de gener de 2015 vostè era un autònom menor de 47 anys, podrà triar qualsevol base de cotització compresa entre la base mínima (884,40 euros) i la màxima (3.606 euros).

 

 • Succeeix el mateix si en aquesta data tenia 47 anys i, o bé havia causat alta inicial en el RETA, o la seva base al desembre era igual o superior a 1.926,60 euros.

 

Atenció. La seva base mínima serà de 1.056,90 euros si cotitza en el RETA com a autònom societari (excepte en els seus primers 12 mesos, si causa alta inicial), o si en algun moment de 2014 va tenir contractats alhora a un mínim de 10 treballadors.

 

Casos especials

 

No obstant això, ha de tenir en compte que hi ha supòsits especials en els quals pot estar inclòs:

 

 • Si a l’1 de gener de 2015 tenia 47 anys i la seva base era inferior a 1.926,60 € la seva base màxima el 2015 serà de 1.945,80 €, tret que sol·liciti una base superior abans del 30 de juny, situació que tindrà efectes a partir de l’1 de juliol.

 

 • Si a l’1 de gener de 2015 tenia 48 anys o més, la seva base estarà compresa entre els 953,70 € i els 1.945,80 €.

 

Si vol optar per una base superior, les restriccions indicades no li són aplicables si abans de complir els 50 anys ha cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social durant 5 anys o més. En aquest supòsit:

 

 • Si la seva última base acreditada ha estat igual o inferior a 1.926,60 € la seva base estarà compresa entre 884,40 i 1.945,80 €.

 

 • Si la seva última base ha estat superior a 1.926,60 € la seva base serà d’entre 884,40 € i l’import de la seva última base incrementat en un 0,25% (i pot optar, si no s’arriba a aquesta quantia, per una base de fins a 1.945,80 €).

 

  

BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DELS

TREBALLADORS AUTÒNOMS PER A L’ANY 2015

 

Base mínima euros/mes

884,40 €/mes

Base màxima euros/mes

3.606,00 €/mes

Base de cotització menors de 47 anys o amb 47 anys.

 • Treballadors que a l’01/01/2015 siguin menors de 47 anys podran triar entre els límits de les bases mínima i màxima.
 • Podran fer la mateixa elecció els treballadors que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2014 hagi estat igual o superior a 1.926,60 euros mensuals o causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a aquesta data.
 • Treballadors que, a l’1 de gener de 2015, tinguin 47 anys, si la seva base de cotització fos inferior a 1.926,60 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 1.945,80 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2015, amb efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any.
 • En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hi hagi hagut de posar al capdavant i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

Base de cotització amb 48 anys o més.

 • Treballadors que a l’01/01/2015, tinguin complerta l’edat de 48 anys o més, la base de cotització estarà compresa entre les quanties de 953,70 i 1.945,80 euros mensuals.
 • En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hi hagi hagut de posar al capdavant i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 anys o més, l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 884,40 i 1.945,80 euros mensuals.

Base de cotització amb 48 o 49 anys.

 • Treballadors que a l’1 de gener de 2011, tenien 48 o 49 anys i la seva base de cotització fos superior a 1.926,60 euros mensuals podran optar per una base de cotització compresa entre els 884,40 euros mensuals i el seu import incrementat en un 0,25 per cent, i pot optar, en cas de no arribar-hi, per una base de fins a 1.945,80 euros mensuals.

Base de cotització més grans de 50 anys amb 5 anys o més cotitzats.

 • Si l’última base de cotització és inferior o igual a 1.926,60 euros, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 884,40 i 1.945,80 euros/mensuals.
 • Si l’última base de cotització és superior a 1.926,60 euros, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 884,40 euros mensuals, i el seu import incrementat en un 0,25 per cent, i pot optar, en cas de no arribar-hi, per una base de fins a 1.945,80 euros mensuals.

Tipus amb I.T.

29,80 per cent

29,30 per cent amb cessament d’activitat o amb AT i EP

Tipus sense I.T.

26,50 per cent

Tipus AT i EP (amb I.T.)

Tarifa primes disposició addicional quarta Llei 42/2006, de 28 de desembre

 

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili: sigui quina sigui l’edat del treballador i els anys cotitzats de forma efectiva a la Seguretat Social, les bases mínimes de cotització d’aquests treballadors (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) durant l’any 2015, seran:

 

1) Socis treballadors de cooperatives de treball associat: a) Mercats ambulants menys de 8 hores dia: opció de base mínima d’autònoms (884,40 €/mes) o 486,30 €/mes. b) Mercats ambulants més de vuit hores dia i treballadors que no perceben ingressos directament dels compradors: opció entre la base mínima règim general (756,60 €/mes) o base mínima d’autònoms (884,40 €/mes) o 486,30 €/mes per a activitat CNAE 4799.

 

2) Treballadors individuals: opció entre la base mínima del règim general (756,60 €/mes) o base mínima d’autònoms (884,40 €/mes) excepte: a) Si CNAE és 4799: entre la base mínima d’autònoms (884,40 €/mes) o 486,30 €/mes. b) Mercats ambulants menys de 8 hores dia: entre base mínima d’autònoms (884,40 €/mes) o 486,30 €/mes.

 

Els treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2014 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu, la base mínima de cotització serà 1.056,90 euros/mes (grup de cotització 1 del règim general):

 

Els treballadors autònoms sense cobertura d’AT i EP realitzaran una cotització addicional del 0,10% sobre la cotització triada, per al finançament de les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.

 

El tipus de cotització per a la protecció per cessament d’activitat serà el 2,20% a càrrec del treballador.

 

El tipus per contingències comunes (IT) per a treballadors amb 65 anys i 35 anys i 9 mesos cotitzats o 67 anys i 3 mesos i 35 anys i 6 mesos cotitzats: 3,30% o 2,80%.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu