fbpx

UTILITZI EL CRÈDIT DISPONIBLE EN LA SEVA EMPRESA PER FORMAR ALS SEUS EMPLEATS

UTILITZI EL CRÈDIT DISPONIBLE EN LA SEVA EMPRESA PER FORMAR ALS SEUS EMPLEATS

UTILITZI EL CRÈDIT DISPONIBLE EN LA SEVA EMPRESA PER FORMAR ALS SEUS EMPLEATS

UTILITZI EL CRÈDIT DISPONIBLE EN LA SEVA EMPRESA PER FORMAR ALS SEUS EMPLEATS 240 182 arluk

Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional, disposen d’un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors, i el seu import depèn de la mida de l’empresa i de la quantia cotitzada per formació l’any anterior. La bonificació es pot aplicar a partir de la comunicació de la finalització del curs a la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (abans Fundació Tripartita).

 

El volem informar que les empreses disposen d’un crèdit de formació anual, la formació bonificada, que és una ajuda econòmica que s’ha de destinar a la formació de la plantilla de cada companyia i procedeix de bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social.

 

La formació ajuda a augmentar la competitivitat i productivitat de tota l’empresa, ja que es potencien o milloren les competències i qualificacions dels seus treballadors. I en aquest sentit, no ha d’oblidar que les empreses disposen d’un crèdit per gastar en cursos per als seus empleats, i el seu import depèn de la mida de l’empresa i de la quantia cotitzada per formació l’any anterior.

 

Tengui present que:

 

 • L’empresa avança els diners del curs i posteriorment en descompta l’import de les cotitzacions (de manera que recupera el cost del curs, amb uns límits fixats en la norma).

 

 • La bonificació es pot aplicar a partir de la comunicació de la finalització del curs a la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (abans, Fundació Tripartita). En tot cas, el butlletí de cotització de desembre (que es presenta al gener) és l’últim en el qual es pot aplicar la bonificació.

 

Atenció: el crèdit per formació s’ha de consumir en l’exercici; si es passa aquest termini, es perd.

 

Com calculo el crèdit disponible per a la meva empresa?

 

El crèdit disponible per a les empreses durant el present exercici es calcula a partir de dues dades: el cotitzat per l’empresa en concepte de formació professional l’any anterior i la mida de la seva plantilla, que determinarà el percentatge de l’import cotitzat al qual té dret l’empresa:

 

 • Empreses d’1 a 9 treballadors: 100%.
 • De 10 a 49 treballadors: 75%.
 • De 50 a 249 treballadors: 60%.
 • De 250 o més treballadors: 50%.

 

Atenció: les empreses d’1 a 5 empleats tenen un crèdit global de 420 euros. Les de nova creació i les que obrin nous centres en 2016 disposaran de 65 euros addicionals per cada empleat contractat.

 

Existeix algun límit en la utilització del crèdit?

 

Per a totes les empreses existeix un màxim que es pot finançar del cost de les accions formatives i que dependrà de la modalitat d’impartició (presencial, a distància, teleformació, mixta), així com, en el cas de la modalitat presencial, del nivell de formació.

 

Aquest límit per grup es calcula sobre la base dels següents mòduls:

 

Modalitat d’impartició

Nivell de formació

Presencial

Bàsic

Superior

9 euros

13 euros

Teleformació

7,5 euros

Mixta

S’aplicaran als mòduls anteriors en funció de les hores de formació de cada modalitat.

 

El cost màxim de les accions formatives que es pot finançar serà el resultat de multiplicar el mòdul econòmic corresponent pel nombre d’hores del curs i pel nombre d’alumnes.

 

El crèdit cobreix el total dels costos de formació o l’empresa ha de fer alguna aportació?

 

Les empreses que tinguin una plantilla superior a 5 treballadors estan obligades a participar en el finançament dels costos de formació del seu pla de formació anual (és a dir, de la totalitat dels cursos que realitzi i comuniqui en l’aplicació telemàtica). Aquesta aportació es denomina cofinançament.

 

El cofinançament privat varia en funció de la plantilla:

 

 • de 6-9 treballadors: 5%
 • de 10-49 treballadors: 10%
 • de 50-249 treballadors: 20%
 • de més de 250 treballadors: 40%

 

Atenció. Les empreses d’1 a 5 treballadors queden exemptes de cofinançar amb els seus propis recursos la formació.

 

La fórmula per al càlcul del cofinançament és la següent:

 

Cofinançament = (cost total admès de la formació – bonificació aplicada) + cost salarial dels treballadors formats en jornada laboral

 

 

 

 

Existeix alguna excepció en el cas de tenir la consideració de grup d’empreses?

 

Des de l’1 de gener de 2016, en cas de pertànyer a un grup d’empreses, cada empresa podrà disposar de l’import del crèdit que correspongui al grup, amb el límit del 100 per cent del cotitzat per cadascuna d’elles en concepte de formació professional.

 

Quan es pot bonificar l’empresa les despeses de l’acció formativa?

 

Les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social es podran aplicar a partir de la comunicació (a la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació) de finalització de la formació i, en tot cas, amb anterioritat a la data en què finalitza el termini de presentació del butlletí de cotització corresponent al mes de desembre del mateix exercici econòmic.

 

Atenció. En tot cas, el butlletí de cotització de desembre (que es presenta al gener) és l’últim en el qual es pot aplicar la bonificació, en cas contrari, es perd.

 

La bonificació aplicable per l’empresa (per a aquells grups comunicats a partir del 24 de març de 2015) no podrà superar, en cap cas, l’import menor dels següents:

 

 • Crèdit disponible.
 • Total dels costos del grup (directes + indirectes + (si escau) costos d’organització).
 • Import màxim que es pot finançar = (mòdul econòmic màxim x hores d’impartició x nombre de participants) + (si escau) costos d’organització.

 

Com s’apliquen les bonificacions?

 

A través del sistema RED es comunicaran les bonificacions per formació professional contínua en el segment EDTCA80 “Bonificació SPEE formació contínua”.

 

L’import d’aquesta bonificació s’acumularà en el segment EDTCA60 “Suma de bonificacions, subvencions i compensacions”.

 

En cas que la liquidació de quotes resulti a favor de l’usuari, la mera presentació dels documents de cotització es considerarà Sol·licitud de Saldo Creditor i la TGSS tramitarà la devolució de l’import corresponent.

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu