fbpx

UN AVANÇ DEL RÈGIM DE MÒDULS (IRPF/IVA) PER AL 2017

UN AVANÇ DEL RÈGIM DE MÒDULS (IRPF/IVA) PER AL 2017

UN AVANÇ DEL RÈGIM DE MÒDULS (IRPF/IVA) PER AL 2017

UN AVANÇ DEL RÈGIM DE MÒDULS (IRPF/IVA) PER AL 2017 423 386 arluk

S’ha publicat el projecte d’ordre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2017 el mètode d’estimació objectiva (”mòduls”) de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA. Es mantenen per a l’exercici 2017 la quantia dels signes, índexs o mòduls, els índexs així com les instruccions d’aplicació. Així mateix, es manté la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls, i es redueixen els índexs de rendiment net aplicables a l’activitat de servei de cria, guarda i engreix de bestiar, amb la finalitat d’adaptar-los a la realitat actual d’aquest sector. Si vostè és un empresari individual i pot tributar en mòduls o en estimació directa en l’IRPF, abans que finalitzi l’any 2016 analitzi quin d’aquests mètodes li interessa més.

 

Amb data de 10 de novembre de 2016, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, ha publicat el projecte d’ordre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2017 el mètode d’estimació objectiva (“mòduls”) de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit (IVA).

 

Aquest projecte, manté l’estructura de l’ordre del 2016 i en relació amb l’IRPF, es mantenen per a l’exercici 2017 la quantia dels signes, índexs o mòduls, els índexs així com les instruccions d’aplicació. Així mateix, es manté la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls derivada dels acords assolits en la Mesa del Treball Autònom.

 

No obstant això, es redueixen els índexs de rendiment net aplicables a l’activitat de servei de cria, guarda i engreix de bestiar, amb la finalitat d’adaptar-los a la realitat actual d’aquest sector. Aquest nou índex s’aplicarà igualment al període impositiu 2016.

 

Pel que es refereix a l’IVA, també es mantenen per 2017, els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any immediat anterior.

 

Finalment, es manté per a aquest període la reducció sobre el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i sobre la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA per a les activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca.

 

RÈGIM TRANSITORI 2016-2017: EXCLUSIÓ DE MÒDULS

 

Recordi que de manera transitòria per als anys 2016 i 2017, la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, va modificar els límits (elevant determinades magnituds) tant per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim simplificat de l’IVA. Així, podem recordar el següent:

 

  • Magnituds excloents de caràcter general (Mòduls IRPF):

 

  • El límit general del volum de rendiments íntegres de l’any anterior no pot superar els 250.000 €. S’iguala al límit especial establert per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

 

  • El límit del volum de rendiments íntegres de l’any anterior corresponent a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura els empresaris en mòduls, no podrà superar els 125.000 €.

 

  • Així mateix, el límit en el volum de compres i serveis en l’exercici anterior, que no poden superar els empresaris en mòduls previst per continuar en el règim serà de 250.000 €.

 

  • Magnituds excloents específiques: per a les activitats de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722) i els serveis de mudances (epígraf 757) es mantenen els mateixos imports dels mòduls que han aplicat en 2016, així com el límit màxim de vehicles de transport per seguir acollit a aquest règim (4 vehicles qualsevol dia de l’any). En el cas de transport de viatgers, el límit de vehicles màxim és de 5.

 

  • Atenció transportistes: per a aquells transportistes autònoms que facturin més de 75.000 euros al llarg de l’any 2017 no podran continuar acollits a aquest règim a partir del 2018.

 

  • S’exclouen dels mòduls a les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1% (és a dir, les activitats relacionades amb fabricació i construcció fonamentalment: obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.).

 

  • Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA en els exercicis 2016 i 2017: la magnitud excloent en funció del volum d’ingressos per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes s’estableix en 250.000 euros anuals, i com a magnitud en funció del volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici també de 250.000 euros anuals. En el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, la magnitud en funció del volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici també s’estableix en 250.000 euros anuals.

 

Recordi que si vostè és un empresari individual i pot tributar en mòduls o en estimació directa, abans que finalitzi l’any 2016 li convé analitzar quin d’aquests mètodes li interessa més.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu