fbpx

Termini d’ingrés de rebuts

Termini d’ingrés de rebuts

Termini d’ingrés de rebuts 150 150 Grup Simon

Termini d’ingrés de rebuts de l’IAE 2020 es fixa des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2020, tots dos inclusivament.

L’informem que com en anys anteriors, la Resolució de 18 de maig de 2020 (BOE de 20 de maig de 2019), del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2020 relatius a les quotes nacionals i provincials, que queda fixat des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2020, tots dos inclusivament.

Així mateix, s’estableix que per a aquestes quotes nacionals i provincials, el seu cobrament es realitzi, amb el document d’ingrésque el contribuent rebi, a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació. En cas d’extraviament o que no s’hagi rebut, s’haurà de realitzar l’ingrés amb un duplicat que es recollirà en la Delegació o Administracions de l’AEAT corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, per al cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es realitzi l’activitat, per al cas de quotes de classe provincial.

Qui ha de pagar l’IAE?

Estaran obligades a liquidar la quantitat que correspongui en concepte d’IAE (impost sobre activitats econòmiques) totes aquelles entitats que exerceixin una activitat econòmica quan elles, o el grup al qual pertanyen, hagi obtingut un import net del seu volum de negoci igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim any anterior al de la meritació de l’IAE. Existeix grup quan existeix una unitat de decisió o direcció única, la qual cosa suposa que la majoria dels membres de l’òrgan d’administració d’una entitat són membres de l’òrgan d’administració o alts directius d’una altra.

Existeixen una sèrie de subjectes exempts al pagament de l’IAE:

  • Les persones físiques.
  • Les societats civils i societats mercantils, que tinguin un import net del volum de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
  • Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost que es desenvolupi. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, en determinades condicions.
  • Els contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, sempre que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, i tinguin un import net del volum de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

El seu pagament haurà de ser realitzat a través de les entitats de dipòsits col·laboradores de recaptació (bancs) amb el document d’ingrés que el contribuent rebi. En cas que no el tingui o en cas d’extraviament, s’haurà de realitzar l’ingrés amb un duplicat que es recollirà en la Delegació o Administracions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, en el cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es realitzi l’activitat, en el cas de quotes de classe provincial.

Per a obtenir més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu