fbpx

S’apropa la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2015

S'apropa la declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2015

S’apropa la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2015

S’apropa la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2015 637 524 arluk

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia la CAMPANYA DE L’IMPOST DE SOCIETATS de l’exercici 2015. Aquesta campanya -que s’inicia l’1 de juliol del 2016 i que aquest any finalitza el 25 del mateix mes– té una especial importància amb la nova Llei 27/2014 de l’impost sobre societats i són moltes i significatives les novetats que s’incorporen i que hem de saber.

 

Mitjançant aquesta carta volem informar-lo de tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les Comunitats Autònomes del País Basc i Navarra.

 

El termini de presentació es manté amb caràcter general dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. No obstant l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural, i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’1 al 20 de juliol del 2016, tots dos inclosos, si bé es pot realitzar en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi oberta al seu nom el compte en el qual es domicilia el pagament. En els supòsits de domiciliació bancària els pagaments s’entenen realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, i es considera justificant de l’ingrés el que expedeixi l’entitat de dipòsit.

Igual que en l’exercici anterior, existeix un model 200 de declaració individual, que inclou altres peticions d’informació i segueix incorporant una important càrrega extra de treball. A més, per a grups fiscals existeix un model específic de declaració: el model 220.

Atenció. Recordi que tindrà caràcter obligatori per als contribuents, la presentació per via electrònica a través d’Internet dels models 200 i 220, independentment de la forma o denominació que adopti el subjecte passiu de l’impost. 

Reforma fiscal: nova Llei 27/2014 de l’impost sobre societats i el seu reglament de desenvolupament

Cal tenir en compte, que per als períodes impositius que s’inicien a partir de l’1 de gener de 2015, ha tingut lloc una reforma global i completa de la normativa de l’impost sobre societats. Aquesta reforma es concreta en l’aprovació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant Llei 27/2014) i en el seu desenvolupament amb l’aprovació del Reial decret 634/2015, de 10 de juny, pel qual s’aprova el reglament de l’impost sobre societats (d’ara endavant Reial decret 634/2015). L’aprovació de les citades disposicions normatives van introduir modificacions que afecten la declaració de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, dels períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2015, per la qual cosa els nous models de declaració s’adapten a aquestes modificacions.

Principals novetats

La Llei 27/2014, duu a terme una revisió global de tota la figura de l’impost sobre societats, que encara que segueix mantenint la mateixa estructura que existia fins ara, en la qual el resultat comptable és el punt de partida per a la determinació de la base imposable de l’impost, incorpora un gran nombre de novetats, entre les quals mereixen especial esment les que s’exposen a continuació:

 • S’actualitza el principi de meritació, d’acord amb els criteris comptables.
 • S’estableix la no deduïbilitat de qualsevol tipus de deterioració, amb l’excepció de les existències i dels crèdits i partides a cobrar. Tampoc seran deduïbles la deterioració dels valors de renda fixa ni el corresponent als actius la imputació dels quals com a despesa a la base imposable es realitza de manera sistemàtica.
 • S’incorpora una limitació addicional en relació amb la deduïbilitat de les despeses financeres associades a l’adquisició de participacions en entitats quan, posteriorment, l’entitat adquirida s’incorpora al grup de consolidació fiscal al qual pertany l’adquirent o és objecte d’una operació de reestructuració. En els models 200 i 220 s’ha desenvolupat el quadre de deduïbilitat de les despeses financeres.
 • En l’àmbit de les operacions vinculades es presenten novetats en relació amb la documentació específica a elaborar per les entitats afectades, que té un contingut simplificat per a les entitats o grups d’entitats l’import net de la xifra de negocis de les quals sigui inferior a 45 milions d’euros, la qual cosa es tradueix en un nou quadre informatiu d’emplenament obligatori per a les entitats de reduïda dimensió. També és nova la restricció del perímetre de vinculació en l’àmbit de la relació soci-societat.
 • Es modifica de forma substancial el tractament de la compensació de bases imposables negatives, destacant la possibilitat d’aplicar aquestes bases imposables en exercicis posteriors sense límit temporal, amb una limitació quantitativa.
 • S’incorpora al procediment per evitar la doble imposició un règim d’exempció general per a participacions significatives tant en l’àmbit intern com en l’internacional.
 • S’introdueixen elements nous en relació amb el tipus de gravamen, reduint el tipus general d’una banda i equiparant el tipus de gravamen general amb el de la petita i mitjana empresa.
 • En matèria d’incentius fiscals, desapareix la deducció per inversions mediambientals i se substitueixen la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris i la deducció per inversió de beneficis per la reserva de capitalització. Així mateix, per a la petita i mitjana empresa es crea una reserva d’anivellació de bases imposables negatives. La introducció d’aquestes reserves justifica la incorporació als models de declaració de quadres informatius relatius a elles.
 • S’incorporen incentius al sector cinematogràfic i de les arts escèniques.
 • S’inclouen novetats en el règim de consolidació fiscal, tant en la mateixa configuració del grup fiscal com en la liquidació de l’impost.
 • Es modifica la informació que han de rendir les agrupacions d’interès econòmic i les unions temporals d’empreses. S’ha d’emplenar un quadre incorporat a la declaració del model 200.
 • Novetats en el règim especial de les empreses de reduïda dimensió.
 • Canvis en l’obligació de presentar declaració les entitats parcialment exemptes.
 • S’introdueixen modificacions en el règim fiscal especial de Canàries.

 

Tot això sense perjudici dels terminis de presentació i peculiaritats de les declaracions que tinguin establertes les Comunitats Autònomes del País Basc i Navarra.

 

Amb la finalitat de poder-li oferir un millor servei, li preguem que prepari com més aviat millor la documentació necessària i sol·liciti dia i hora per poder-la analitzar conjuntament.

 

Tingui present la següent documentació:

 

Comptes anuals 2015: en ells tindrem la informació bàsica que cal incorporar al model de l’impost sobre societats.

Declaracions de l’impost sobre societats d’exercicis anteriors: ens donaran pistes sobre diferències entre la base imposable i el resultat comptable que puguin revertir en 2015, bases imposables negatives que puguem compensar, saldo de deduccions no aplicades en el passat que es poden aprofitar ara, etc.

Declaracions 2015 d’altres impostos perquè les quadrem amb les magnituds consignades a la declaració de societats: IVA (resum anual), 190 de retencions, 180 de retencions per arrendament d’immobles, 193 (resum anual de retencions del capital mobiliari), etc.

Pagaments fraccionats de 2015.

Certificats: de retencions sobre arrendaments d’immobles, sobre rendiments del capital mobiliari percebuts, d’entitats en règim d’atribució de rendes, si és que la societat és partícip o comuner o de donatius o donacions efectuades en l’exercici i de donatius o donacions.

 

 

Sense res més a afegir, el saludem molt cordialment,

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu