fbpx

SAP QUE SI LA SEVA EMPRESA TÉ 50 O MÉS TREBALLADORS ESTÀ OBLIGADA A CONTRACTAR A UN 2% DE PERSONES AMB DISCAPACITAT?

SAP QUE SI LA SEVA EMPRESA TÉ 50 O MÉS TREBALLADORS ESTÀ OBLIGADA A CONTRACTAR A UN 2% DE PERSONES AMB DISCAPACITAT?

SAP QUE SI LA SEVA EMPRESA TÉ 50 O MÉS TREBALLADORS ESTÀ OBLIGADA A CONTRACTAR A UN 2% DE PERSONES AMB DISCAPACITAT?

SAP QUE SI LA SEVA EMPRESA TÉ 50 O MÉS TREBALLADORS ESTÀ OBLIGADA A CONTRACTAR A UN 2% DE PERSONES AMB DISCAPACITAT? 455 355 arluk

D’acord amb la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si en els últims 12 mesos la mitjana de la seva plantilla ha estat de 50 o més empleats, la seva empresa està obligada a contractar almenys a un 2% de treballadors amb discapacitat (amb un grau igual o superior al 33%). No obstant això, si no pot complir amb aquesta obligació, pot sol·licitar quedar exonerat. Tingui-ho present perquè la Inspecció de Treball pot demanar-li que aporti la documentació que justifiqui que complim amb aquest 2%, o si escau que ha sol·licitat les mesures d’excepcionalitat davant el SEPE acreditant que no hi ha candidats discapacitats per treballar en la seva empresa, o que no pot contractar-los per causes productives, organitzatives, tècniques o econòmiques.

 

D’acord amb el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si en els últims 12 mesos la mitjana de la seva plantilla ha estat de 50 treballadors o més, la seva empresa està obligada a contractar almenys a un 2% de treballadors amb discapacitat (amb un grau igual o superior al 33%), excepte conveni col·lectiu o voluntat de l’empresari, sempre que s’apliquin mesures alternatives.

 

El còmput esmentat anteriorment es realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui el nombre de centres de treball d’aquella i qualsevol que sigui la forma de contractació laboral que vinculi als treballadors de l’empresa. Igualment s’entendrà que estaran inclosos en aquest còmput els treballadors amb discapacitat que es trobin a cada moment prestant serveis en les empreses públiques o privades, en virtut dels contractes de posada a disposició que hagin signat amb empreses de treball temporal.

 

No obstant això, existeix la possibilitat que, de forma excepcional, les empreses quedin exemptes d’aquesta obligació totalment o parcial, mitjançant la subscripció d’acords recollits en la negociació col·lectiva sectorial d’àmbit estatal i, en defecte d’això, d’àmbit inferior, o mitjançant l’opció voluntària de l’empresari, degudament comunicada a l’autoritat laboral, i sempre que en tots dos supòsits s’apliquin les mesures alternatives que es determinen reglamentàriament.

 

Exempció

 

Per quedar exempta d’aquesta obligació, la seva empresa haurà de sol·licitar-ho expressament al SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal). En la seva sol·licitud haurà d’acreditar les següents circumstàncies:

 

  • Que ha presentat una oferta de treball en el SEPE descrivint el tipus de treballador que necessita, i aquest organisme no ha trobat candidats idonis o interessats. A aquests efectes, el SEPE haurà d’emetre un certificat acreditant la inexistència de demandants d’ocupació per a l’oferta presentada.

 

  • O bé haurà d’acreditar que si escau, existeixen causes productives, organitzatives, tècniques o econòmiques que dificulten la contractació de persones amb discapacitat (per exemple, si en la seva empresa es desenvolupen treballs perillosos que no poden ser coberts per aquest col·lectiu). En aquest segon supòsit haurà de presentar una memòria explicant els seus motius, i és molt probable que rebi una inspecció en la qual li sol·licitin que acrediti la seva sol·licitud.

 

Mesures alternatives

Una vegada presentada la sol·licitud, el SEPE tindrà dos mesos per respondre. Si aquest organisme no contesta en aquest termini, la seva sol·licitud es considerarà estimada per silenci administratiu positiu. A partir d’aquí, la declaració d’excepcionalitat tindrà una validesa de tres anys (per tant, passat aquest termini haurà de tornar a realitzar tots els tràmits) i la seva empresa haurà d’adoptar alguna de les mesures alternatives recollides en el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat,  i que són les detallades a continuació:

 

  1. a) La signatura d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d’equip o qualsevol altre tipus de béns necessaris per al normal desenvolupament de l’activitat de l’empresa que opta per aquesta mesura.

 

  1. b) La signatura d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.

 

  1. c) Realització de donacions i d’accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de persones amb discapacitat, quan l’entitat beneficiària d’aquestes accions de col·laboració sigui una fundació o una associació d’utilitat pública l’objecte social de la qual sigui, entre d’altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació en favor de les persones amb discapacitat que permeti la creació de llocs de treball per a aquelles i, finalment, la seva integració al mercat de treball.

 

  1. d) La constitució d’un enclavament laboral, prèvia subscripció del corresponent contracte amb un centre especial d’ocupació, d’acord amb l’establert en el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.

 

En els tres primers supòsits, l’import anual dels contractes haurà de ser, almenys, tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2 per 100.

 

(L’IPREM 2016 mensual, 532,51 euros. / L’IPREM 2016 anual, 6.390,13 euros)

 

En el cas 4, l’última mesura alternativa, l’import anual haurà de ser, almenys, 1,5 vegades l’IPREM anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2%.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu