fbpx

SAP QUE POT AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SEVA EMPRESA PER COMPENSAR ELS SEUS CRÈDITS AMB ELS CREDITORS?

SAP QUE POT AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SEVA EMPRESA PER COMPENSAR ELS SEUS CRÈDITS AMB ELS CREDITORS?

SAP QUE POT AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SEVA EMPRESA PER COMPENSAR ELS SEUS CRÈDITS AMB ELS CREDITORS?

SAP QUE POT AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SEVA EMPRESA PER COMPENSAR ELS SEUS CRÈDITS AMB ELS CREDITORS? 1216 595 arluk

Amb aquest tipus d’augment de capital es redueix el deute i s’augmenta el capital, solucionant tensions financeres en l’empresa i evitant, sovint, concursos de creditors o liquidacions d’empreses.

 

La situació de crisi que han patit moltes empreses ha portat al fet que de vegades els creditors no cobressin els seus crèdits o que els mateixos socis haguessin de prestar diners a les empreses. Per solucionar aquesta situació, l’empresa hauria de generar suficients beneficis per poder pagar aquests deutes.

 

Davant aquestes situacions, una solució per a les empreses ha estat la de realitzar una ampliació de capital per compensació de crèdits de manera que els creditors es convertiran en propietaris mitjançant l’obtenció d’accions o participacions de la societat o, en cas que ja ostentin la qualitat de socis amb anterioritat a l’ampliació, augmentessin la seva participació per l’import dels crèdits que havien estat prèviament desemborsats a l’empresa. En els últims temps s’ha donat bastant en l’àmbit de les societats immobiliàries.

 

Atenció. Aquesta forma d’augment de capital suposa la transformació d’un passiu exigible en capital i, conseqüentment, implica un increment del patrimoni net per a la societat que l’efectua. 

 

L’augment de capital per compensació de crèdits és una de les diverses mesures que una societat pot utilitzar per incrementar el capital social i s’ha de classificar com una subclasse de les aportacions no dineràries. En aquest cas, l’augment de capital s’aconsegueix transformant deute de la societat per una participació en el seu capital, sigui per accions en les SA o participacions en les SL, que són rebudes pels creditors.

 

Drets de subscripció

 

És important destacar que, en el cas que els creditors en qüestió no ostentin prèviament la qualitat de socis de l’entitat que realitza l’ampliació, resulta imprescindible incloure la supressió del dret de subscripció preferent dels quals ja la tenien amb anterioritat a l’ampliació, a més del consentiment exprés dels propis creditors que s’hagin de convertir en socis. La supressió del dret de subscripció preferent també s’haurà de considerar quan la titularitat dels crèdits que es capitalitzin ja correspongui als propis socis però, per disparitat dels seus imports, amb l’ampliació s’alterin les proporcions de les seves respectives participacions. La supressió, si escau, del dret de subscripció preferent pot suposar, de vegades, que l’ampliació de capital s’hagi de realitzar amb prima d’emissió o assumpció per no perjudicar els accionistes anteriors.

 

Atenció. Amb aquest tipus d’augment de capital es redueix el deute i s’augmenta el capital, solucionant tensions financeres en la societat i evitant, sovint, concursos de creditors o liquidacions d’empreses.

 

Quins passos ha de seguir?

 

Aquest procés es troba regulat en l’article 301 de la Llei de societats de capital (LSC) en el qual es tracta tant l’augment de capital per compensació de crèdits com el supòsit més ordinari o regular, encara que previst per a les grans empreses, com és el de la conversió d’obligacions en accions. 

 

La norma determina diferents condicions segons si la societat és limitada o anònima:

 

  • En cas de ser una societat de responsabilitat limitada (SL) els crèdits hauran de ser totalment líquids i exigibles.

 

  • Si es tracta d’una societat anònima (SA), almenys un 25% dels crèdits a compensar han de ser líquids, vençuts i exigibles, i el venciment dels crèdits restants no ha de ser superior als 5 anys.

 

Generalment, l’augment per compensació de crèdits, es realitza mitjançant l’emissió de noves accions o participacions socials destinades als creditors que han consentit el bescanvi dels seus crèdits per accions o participacions. En el cas que els creditors ja fossin socis es podria realitzar mitjançant l’augment del nominal de les seves participacions o accions. Sobre aquest tema, l’article 295 de la LSC, que tracta de les modalitats de l’augment de capital, estableix que, amb caràcter general, es podrà realitzar per creació de noves participacions o emissió de noves accions o per elevació del valor nominal de les existents.

 

A més s’exigeixen les següents obligacions formals:

 

  • Que, al temps de la convocatòria de la junta general, es posi a la disposició dels socis al domicili social un informe de l’òrgan d’administració sobre la naturalesa i característiques dels crèdits a compensar, la identitat dels aportants, el nombre de participacions socials o d’accions que s’hagin de crear o emetre i la quantia de l’augment, en el qual expressament es farà constar la concordança de les dades relatives als crèdits amb la comptabilitat social. En la societat anònima s’haurà d’incloure, a més, una certificació de l’auditor de comptes de la societat que acrediti que, una vegada verificada la comptabilitat social, resulten exactes les dades ofertes pels administradors sobre els crèdits a compensar. Si la societat no tingués auditor de comptes, la certificació haurà de ser expedida per un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud dels administradors.

 

  • En l’anunci de convocatòria de la junta general, s’haurà de fer constar el dret que correspon a tots els socis d’examinar al domicili social l’informe dels administradors i, en el cas de societats anònimes, la certificació de l’auditor de comptes, així com demanar el lliurament o l’enviament gratuït d’aquests documents.

 

  • L’informe dels administradors i, en el cas de les societats anònimes, la certificació de l’auditor s’incorporarà a l’escriptura pública en què s’instrumenti l’execució de l’augment.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu