fbpx

REVALORACIÓ DE PENSIONS PER A L’EXERCICI 2017

REVALORACIÓ DE PENSIONS PER A L'EXERCICI 2017

REVALORACIÓ DE PENSIONS PER A L’EXERCICI 2017

REVALORACIÓ DE PENSIONS PER A L’EXERCICI 2017 1152 650 arluk

En el BOE del dia 31 de desembre s’ha publicat el Reial decret 746/2016 sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2017 que estableix la revaloració de les pensions públiques en un 0,25 per cent en els termes establerts en la norma.

 

En el BOE del dia 31 de desembre s’ha publicat el Reial decret 746/2016 que regula la revaloració de les pensions i altres prestacions públiques, que entre altres aspectes n’estableix amb caràcter general un increment del 0,25 per cent, les pensions que seran revalorades a data 1 de gener de 2017 i aquelles que no sofriran cap increment.

 

Així mateix, s’incorporen al text dos annexos (vegeu-los més endavant), el primer d’ells referit a les quanties de pensions i prestacions públiques aplicables el 2017 i el segon als havers reguladors de les pensions de classes passives i quanties aplicables a les pensions especials de guerra.

 

El percentatge del 0,25 per cent, aplicat sobre les quanties a percebre a 31 de desembre de 2016, també s’estén a les pensions del règim de classes passives de l’Estat, així com als complements econòmics, per aconseguir en aquest règim els imports de les pensions mínimes (però no els límits d’ingressos que condicionen l’accés a aquests complements). 

 

A més de l’actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i del règim de classes passives de l’Estat, el Reial decret 746/2016 regula l’actualització per 2017 d’altres prestacions socials públiques (encara que algunes no són objecte de revaloració) com són:

 

 1. a) Els imports de les prestacions familiars.

 

 1. b) Els subsidis econòmics de garantia d’ingressos mínims, per ajuda de tercera persona i de mobilitat i compensació per despeses de transport, regulats en el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (els dos primers no són objecte d’actualització).

 

 1. c) Les pensions assistencials de la Llei 45/1960, de 21 de juliol, i el Reial decret 2620/1981, de 24 de juliol (prestació que manté l’import del 2016).

 

 1. d) La quantia de les ajudes socials reconegudes als afectats pel VIH (que no és objecte d’actualització).

 

 1. e) L’import de la prestació econòmica establerta per la Llei 3/2005, de 18 de març, sobre reconeixement d’una prestació econòmica als espanyols d’origen desplaçats a l’estranger, durant la seva minoria d’edat, com a conseqüència de la Guerra Civil.

 

ANNEX I

Quanties de pensions i prestacions públiques aplicables el 2017

 

 1. Complements per mínims

 

 1. Quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva del sistema de la Seguretat Social per a l’any 2017:

 

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Jubilació

 

 

 

Titular amb seixanta-cinc anys

11.016,60

8.927,80

8.471,40

Titular menor de seixanta-cinc anys

10.326,40

8.351,00

7.893,20

Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa

16.525,60

13.392,40

12.707,80

Incapacitat permanent

 

 

 

Gran invalidesa

16.525,60

13.392,40

12.707,80

Absoluta

11.016,60

8.927,80

8.471,40

Total: titular amb seixanta-cinc anys

11.016,60

8.927,80

8.471,40

Total: titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys

10.326,40

8.351,00

7.893,20

Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys

5.552,40

5.552,40

5.448,94

Parcial del règim d’accidents de treball:

 

 

 

Titular amb seixanta-cinc anys

11.016,60

8.927,80

8.471,40

Viduïtat

 

 

 

Titular amb càrregues familiars

 

10.326,40

 

Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat de grau igual o superior al 65 per 100

 

8.927,80

 

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys

 

8.351,00

 

Titular amb menys de seixanta anys

 

6.760,60

 

 

Classe de pensió

Euros/any

Orfandat

 

Per beneficiari

2.727,20

En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en euros/any distribuïts, si escau, entre els beneficiaris

6.760,60

Per beneficiari discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat de grau igual o superior al 65 per 100

5.367,60

En favor de familiars

 

Per beneficiari

2.727,20

Si no existeix ni vidu ni orfe pensionista:

 

Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys

6.592,60

Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys

6.211,80

Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar euros/any entre el nombre de beneficiaris

4.033,40

 

Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per mínims:

 

– El 2017:

 

 • Sense cònjuge a càrrec: 7.116,18 euros/any.

 

 • Amb cònjuge a càrrec: 8.301,10 euros/any.

 

 1. Quanties mínimes de les pensions de classes passives per a l’any 2017:

 

 

A

Pensió mínima mensual

Euros

B

Ingressos anuals màxims

Euros

Pensió de jubilació o retir quan existeix cònjuge a càrrec del titular.

786,90

18.132,78

Pensió de jubilació o retir sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal.

637,70

16.043,98

Pensió de jubilació o retir amb cònjuge no a càrrec.

605,10

15.587,58

Pensió de viduïtat.

637,70

16.043,98

Pensió o pensions en favor d’altres familiars, «n» és el nombre de beneficiaris de la pensió o pensions.

621,60

n

7.116,18 + 8.702,40

n

 

En el supòsit de pensió o pensions en favor d’altres familiars que fossin percebudes per diversos beneficiaris, la xifra resultant de la columna A del quadre anterior no serà inferior a 194,80 euros mensuals, respecte de cadascun d’aquells beneficiaris que els seus ingressos anuals no superin als que figuren en la columna B. No obstant això, quan algun dels beneficiaris sigui orfe discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65 per cent, la quantia mínima a reconèixer a aquest orfe serà de 383,40 euros mensuals, sempre que compleixi el requisit de límit d’ingressos citat.

 

Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims:

 

El 2017: 7.116,18 euros/any.

 

 1. Quanties d’altres pensions i prestacions públiques

 

 1. Límit màxim de percepció de pensió pública: 2.573,70 euros/mes o 36.031,80 euros/any.

 

 1. Pensions del SOVI:

 

– Pensions del SOVI no concurrents: 5.713,40 euros/any.

 

– Pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social o amb alguna d’aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viduïtat: 5.546,80 euros/any.

 

 1. Pensions de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva: 5.164,60 euros/any.

 

– Complement de pensió per al lloguer d’habitatge: 525 euros anuals.

 

 1. Prestacions familiars de la Seguretat Social:

 

– Assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat: 291,00 euros/any.

 

– Assignació econòmica per fill o menor a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent: 1.000,00 euros/any.

 

– Assignació econòmica per fill a càrrec major de 18 anys amb discapacitat:

 

 • Amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent: 4.426,80 euros/any.

 

 • Amb un grau de discapacitat igual o superior al 75 per cent i l’ajuda d’una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida: 6.640,80 euros/any.

 

– Prestació per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i de mares amb discapacitat establerta en l’article 357 i una quantia que es recull en l’article 358 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social: 1.000,00 euros.

 

– Límit d’ingressos per al reconeixement de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec:

 

 • Quantia a què es refereix el paràgraf primer de l’article 352.1.c) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (fills o menor a càrrec sense discapacitat): 11.576,83 euros/any.

 

 • Quantia a què es refereix el paràgraf segon de l’article 352.1.c) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (família nombrosa): 17.423,84 euros/any, amb un increment de 2.822,18 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, inclòs.

 

 1. Subsidis econòmics del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre:

 

– Subsidi de garantia d’ingressos mínims: 149,86 euros/mes.

 

– Subsidi per ajuda de tercera persona: 58,45 euros/mes.

 

– Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport: 63,30 euros/mes.

 

 1. Pensions assistencials de la Llei 45/1960, de 21 de juliol, i Reial decret 2620/1981, de 24 de juliol: 149,86 euros/mes.

 

 1. Quantia de les ajudes socials reconegudes als afectats pel VIH a l’empara del Reial decret-llei 9/1993, de 28 de maig: 611,70 euros/mes.

 

 1. Quantia de la prestació econòmica establerta per la Llei 3/2005, de 18 de març: 7.183,29 euros/any.

 

ANNEX II

Havers reguladors de les pensions de classes passives i quanties aplicables a les pensions especials de guerra

 

 1. Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions del règim de classes passives de l’Estat.

 

 1. Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions assenyalades a l’empara del títol I del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat.

 

 1. a) Havers reguladors per al personal ingressat en algun cos, escala, plaça, ocupació o categoria administrativa amb posterioritat a l’1 de gener de 1985:

 

Grup / Subgrup EBEP

Haver regulador

Euros/any

A1

40.460,17

A2

31.843,17

B

27.883,86

C1

24.456,10

C2

19.348,83

E (Llei 30/84) i Agrupacions professionals (EBEP).

16.496,42

 

 1. b) Havers reguladors per al personal ingressat anteriorment a l’1 de gener de 1985:

 

ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

 

Índex de proporcionalitat

Haver regulador

Euros/any

10

40.460,17

8

31.843,17

6

24.456,10

4

19.348,83

3

16.496,42

 

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

 

Índex multiplicador

Haver regulador

Euros/any

4,75

40.460,17

4,50

40.460,17

4,00

40.460,17

3,50

40.460,17

3,25

40.460,17

3,00

40.460,17

2,50

40.460,17

2,25

31.843,17

2,00

27.883,86

1,50

19.348,83

1,25

16.496,42

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Cos

Haver regulador

Euros/any

Secretari general

40.460,17

De lletrats

40.460,17

Gerent

40.460,17

 

CORTS GENERALS

 

Cos

Haver regulador

Euros/any

De lletrats

40.460,17

D’arxivers bibliotecaris

40.460,17

D’assessors facultatius

40.460,17

De redactors, taquígrafs i estenotipistes

40.460,17

Tècnic administratiu

40.460,17

Administratiu

24.456,10

D’uixers

19.348,83

 

 1. Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions assenyalades a l’empara del títol II del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat.

 

Havers reguladors

 

ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

 

Índex de proporcionalitat

Grau

Grau especial

Import per concepte

de sou i grau en

còmput anual

Euros

10 (5,5)

8

 

27.123,49

10 (5,5)

7

 

26.378,04

10 (5,5)

6

 

25.632,63

10 (5,5)

3

 

23.396,30

10

5

 

23.015,68

10

4

 

22.270,28

10

3

 

21.524,86

10

2

 

20.779,37

10

1

 

20.033,94

8

6

 

19.354,39

8

5

 

18.758,17

8

4

 

18.161,91

8

3

 

17.565,65

8

2

 

16.969,42

8

1

 

16.373,15

6

5

 

14.744,50

6

4

 

14.297,45

6

3

 

13.850,46

6

2

 

13.403,37

6

1

(12 per 100)

14.457,44

6

1

 

12.956,31

4

3

 

10.910,21

4

2

(24 per 100)

13.018,58

4

2

 

10.612,11

4

1

(12 per 100)

11.518,31

4

1

 

10.313,98

3

3

 

9.420,22

3

2

 

9.196,66

3

1

 

8.973,15

 

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

 

Índex multiplicador

Import per concepte

de sou en

còmput anual

Euros

4,75

44.293,43

4,50

41.962,18

4,00

37.299,70

3,50

32.637,24

3,25

30.306,03

3,00

27.974,78

2,50

23.312,32

2,25

20.981,08

2,00

18.649,87

1,50

13.987,39

1,25

11.656,17

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Cos

Import per concepte de sou en

còmput anual

Euros

Secretari general

41.962,18

De lletrats

37.299,70

Gerent

37.299,70

 

CORTS GENERALS

 

Cos

Import per concepte de sou en còmput anual

Euros

De lletrats

24.410,37

D’arxivers bibliotecaris

24.410,37

D’assessors facultatius

24.410,37

De redactors, taquígrafs i estenotipistes

22.416,37

Tècnic administratiu

22.416,37

Administratiu

13.499,94

D’uixers

10.678,60

 

Triennis

 

ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

 

Índex de proporcionalitat

Valor unitari del trienni en còmput anual

Euros

10

876,22

8

700,99

6

525,70

4

350,51

3

262,87

 

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

 

Índex multiplicador

Valor unitari del trienni en còmput anual

Euros

3,50

1.631,85

3,25

1.515,31

3,00

1.398,74

2,50

1.165,60

2,25

1.050,49

2,00

932,51

1,50

699,37

1,25

582,82

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Cos

Haver regulador

Euros/any

Secretari general

1.631,85

De lletrats

1.631,85

Gerent

1.631,85

 

CORTS GENERALS

 

Cos

Valor unitari del trienni en còmput anual

Euros

De lletrats

998,09

D’arxivers bibliotecaris

998,09

D’assessors facultatius

998,09

De redactors, taquígrafs i estenotipistes

998,09

Tècnic administratiu

998,09

Administratiu

598,87

D’uixers

399,22

 

 1. Quanties aplicables per a la determinació inicial de les pensions especials de guerra

 

Classe

Import referit a 12 mensualitats

Pensió de mutilació reconeguda a l’empara de la Llei 35/1980

4.999,62 euros

Suma de remuneracions bàsica, substitutòria de triennis i suplementària en compensació de retribucions no percebudes de la Llei 35/1980

13.483,85 euros

Retribució bàsica reconeguda a l’empara de la Llei 6/1982

9.438,69 euros

Pensions reconegudes a l’empara del Decret 670/1976

5.990,17 euros

 

La quantia de les pensions d’orfandat en favor d’orfes no incapacitats causades per personal no funcionari a l’empara de les Lleis 5/1979, de 18 de setembre, i 35/1980, de 26 de juny, serà de 1.838,08 euros anuals, referit a dotze mensualitats.

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu