fbpx

RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL DELS REPRESENTANTS DE COMERÇ

RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL DELS REPRESENTANTS DE COMERÇ

RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL DELS REPRESENTANTS DE COMERÇ

RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL DELS REPRESENTANTS DE COMERÇ 1024 1024 arluk

En l’Estatut dels Treballadors es recullen determinades relacions laborals que a causa de la seva naturalesa jurídica no es regulen per l’Estatut dels Treballadors, sinó per una regulació específica. En aquest cas, els representants de comerç es regulen pel Reial decret 1438/1985, de l’1 d’agost. En general, les condicions laborals d’un representant de comerç són similars a les d’un treballador ordinari. Però existeixen algunes peculiaritats que ha de conèixer.

 

Ha de saber que l’activitat de representació comercial pot ser canalitzada a través de tres relacions jurídiques, els límits de les quals apareixen en permanent conflicte:

 

 • Relació laboral comuna i és la que caracteritza als denominats dependents de comerç i es regeix per l’Estatut dels Treballadors.

 

 • Relació laboral especial i es regula tant en l’article 2.1 f) de l’Estatut dels Treballadors com en el Reial decret 1438/1985, de l’1 d’agost, és la desenvolupada pels denominats representants de comerç.

 

 • Relació mercantil regulada per la Llei 12/1992, de 27 de maig, sobre contracte d’Agència, exercida pels agents mercantils.

 

A continuació explicarem la relació laboral especial dels representants de comerç, regulada en el Reial decret 1438/1985.

 

Relació laboral de caràcter especial dels representants de comerç

 

Els representants de comerç són aquells treballadors que representen una o diverses mercantils per promocionar els seus serveis o productes, és a dir realitzen labors de captació de clients a canvi d’una retribució, però sense assumir cap tipus de risc en l’operació.

 

Els clients captats pertanyen a l’empresa, però en cas d’extinció de la relació laboral, a la indemnització per acomiadament s’haurà d’afegir la indemnització per clientela sempre que una vegada extingit el contracte, el treballador estigui obligat a no competir amb l’empresari o a no prestar serveis per a un altre empresari competidor.

 

 

 

 

 

A quins treballadors se’ls aplica?

 

Els representants que actuen per compte d’una o més empreses per promoure o concertar amb altres empreses operacions mercantils sense assumir el risc i ventura d’aquelles, a canvi d’una retribució.

 

Estan exclosos d’aquesta relació laboral especial els treballadors que, dedicant-se a aquesta activitat, l’efectuïn en locals de l’empresa o tenint en ells un lloc de treball i estiguin subjectes a l’horari laboral de l’empresa. 

 

Característiques

 

 • La relació laboral s’haurà de formalitzar en un contracte per escrit en el qual s’identificaran les operacions mercantils a promoure o concertar pel treballador, indicant-se si escau l’inventari i valor atribuït.

 

 • Lliurament als representants legals dels treballadors d’una còpia bàsica del contracte en el termini de deu dies. Igualment se’ls notificarà en el mateix termini les pròrrogues d’aquests contractes, així com les denúncies d’aquests.

 

 • Comunicació al Servei Públic d’Ocupació del contingut del contracte, amb l’adjunció d’una còpia bàsica signada pels representants legals dels treballadors, si n’hi hagués.

 

 • El contracte podrà ser per temps indefinit o de durada determinada. En aquest cas, el període inicial més les pròrrogues acumulades, si escau, no podrà ser superior a tres anys.

 

 • El treballador no estarà subjecte a cap jornada o horari de treball concret, sense perjudici de les previsions contingudes en pactes col·lectius o individuals.

 

 • Els treballadors tenen dret al gaudi de vacances anuals i permisos retribuïts d’acord amb la normativa general. Fins i tot per a aquells treballadors que només té una retribució per comissió, i no existeix un fix.

 

 • Els treballadors tenen dret al reconeixement de la clientela que hagin aconseguit com a conseqüència de la seva gestió. Igualment se’ls assignarà zones d’actuació.

 

Anualment, s’ha d’actualitzar els clients captats pel treballador fent constància del volum de les operacions realitzades durant l’any. Al final de la relació laboral, només han de constar els clients que hagin realitzat operacions en els 2 últims anys a l’efecte de calcular una indemnització.

 

 • Els treballadors són responsables de les pèrdues o deterioracions que per la seva culpa o negligència pugui sofrir el mostrari o instrument de treball que se li proporcioni per al seu desenvolupament.

 

 • Les retribucions estaran constituïdes per comissions sobre les operacions en què hagués intervingut i fossin acceptades per l’empresari, d’una banda fixa i una altra per comissions o exclusivament en una quantitat fixa.

 

 • Les indemnitzacions en cas d’acomiadament seran fixades d’acord amb el previst amb caràcter general en l’Estatut dels Treballadors, i es calcularà el seu salari sobre la base dels ingressos obtinguts en els dos anys anteriors o període inferior, si escau. En cas de dimissió del treballador aquest haurà de notificar-ho amb una antelació mínima de tres mesos.

 

A més de la indemnització comentada anteriorment, en funció dels clients captats durant la relació laboral, tindrà dret a una indemnització per clientela. Per a això s’han de complir els següents requisits:

 

 • L’extinció no es pot deure a un incompliment pel treballador de les obligacions que li corresponen.

 

 • Una vegada finalitzada la relació laboral el treballador estarà obligat a no competir amb l’empresari o a no prestar serveis per a un altre empresari competidor.

 

 • Acreditar un augment de la clientela. Per a això, s’haurà de tenir en compte l’annex del contracte en el qual es recullin els clients aportats per l’empresa

 

 • La quantia d’aquesta indemnització s’haurà de pactar entre ambdues parts. En cas de desacord, s’haurà d’acudir a la justícia. No obstant això, la seva quantia no podrà superar l’import total de les comissions corresponents a un any, calculat per l’import mitjà del total de les comissions percebudes durant els últims tres anys, o el període inferior que hagués durat la relació laboral, si escau.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu