fbpx

Recordatori octubre 2018: declaració d’IVA, retencions i pagaments fraccionats de renda i societats

Recordatori octubre 2018: declaració d'IVA, retencions i pagaments fraccionats de renda i societats

Recordatori octubre 2018: declaració d’IVA, retencions i pagaments fraccionats de renda i societats

Recordatori octubre 2018: declaració d’IVA, retencions i pagaments fraccionats de renda i societats 1280 698 arluk

Aquest mes d’octubre s’ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats (exercici  en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva). 

 

En concret, el pròxim dia 22 d’octubre s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 3r TRIMESTRE 2018 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

 

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 22 d’octubre finalitza el termini per presentar el segon pagament fraccionat de 2018 de l’impost de societats.

 

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros durant els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

 

Aquest model 202 s’ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (encara que en conseqüència fos “quota zero”), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 22 d’octubre (tret que es domiciliï el pagament, en aquest cas el termini de presentació finalitza el 15 d’octubre).

 

Nota important: càlcul de retencions sobre rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del 5 de juliol de 2018

 

La Llei de pressupostos generals de l’Estat 2018, ha introduït modificacions rellevants en relació amb el càlcul del percentatge de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del 5 de juliol de 2018. 

 

Concretament:

 

  • Nous límits excloents de l’obligació de retenir, establint imports més elevats i diferenciant els límits per al cas que es tracti del col·lectiu integrats per contribuents pensionistes de la Seguretat Social o classes passives o que percebin prestacions o subsidis per desocupació.

 

  • A l’efecte de determinar la base de retenció es modifiquen a l’alça els imports de la reducció per obtenció de rendiments del treball regulada en l’article 20 de la Llei de l’IRPF per a rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros anuals.

 

  • Finalment, s’incrementa del 50 al 60%, la reducció del percentatge de retenció o ingrés a compte sobre els rendiments del treball quan es tracti de contribuents residents a Ceuta o Melilla i que obtinguin allí rendiments del treball que es puguin beneficiar de la deducció per obtenció de rendes a Ceuta i Melilla.

 

Així doncs, verifiqui si, a causa d’aquests canvis, ha de regularitzar la retenció per IRPF que està aplicant a la seva plantilla. 

 

Quan s’ha de practicar aquesta regularització excepcional

 

El tipus de retenció o ingrés a compte, en aquests casos, es regularitzarà, si escau, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’entrada en vigor de la LPGE 2018, això és, a partir del dia 5 de juliol.

 

No obstant això, respecte dels treballadors afectats, la regularització al fet que es refereix el paràgraf anterior es podrà realitzar, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del 1 d’agost, en aquest cas, el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat a aquesta data (això és, fins al 31 de juliol) es determinarà prenent en consideració la normativa vigent a 31 de desembre de 2017.

 

Procediment per fer la regularització

 

Respecte dels treballadors inclosos en alguna de les situacions anteriorment assenyalades, la regularització del tipus de retenció es durà a terme de la següent manera, encara que no hagués experimentat variació cap de les variables rellevants a aquest efecte:

 

  • Es calcula una nova quota de retenció conforme al que es disposa en l’art. 85 del reglament, això és, amb caràcter general:

 

  • Determinant en primer lloc una nova “base per calcular el tipus de retenció” i aplicant els tipus que resultin d’aplicar l’escala de retenció de l’article 101.1 de la LIRPF.

 

  • La quantia resultant es minorarà en l’import derivat d’aplicar a l’import del “mínim personal i familiar per calcular el tipus de retenció” l’escala anterior, sense que el resultat d’aquesta minoració pugui resultar negatiu.

 

  • Es procedirà a calcular un nou “tipus de retenció”, multiplicant per 100 el quocient obtingut de dividir la nova quota de retenció per la quantia total de les retribucions, (art. 86 del reglament).

 

  • Aquesta nova quota de retenció es minorarà en la quantia de les retencions i ingressos a compte practicats entre el 1 de gener i el 4 de juliol (o, si escau, i a opció del pagador, fins al 31 de juliol, quan la regularització es realitzi en els primers rendiments que s’abonin a partir del 1 d’agost).

 

  • El nou tipus de retenció aplicable a partir del 5 de juliol (o a partir del 1 d’agost, a opció del pagador) s’obtindrà multiplicant per 100 el quocient obtingut de dividir la diferència resultant de l’apartat anterior entre la quantia total de les retribucions que restin fins al final de l’any i s’expressarà amb dos decimals.

 

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder realitzar la confecció  i presentació d’aquestes declaracions.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu