fbpx

Recordatori abril 2018: declaració de l’IVA, renda i patrimoni, retencions i pagaments fraccionats

Recordatori abril 2018: declaració de l’IVA, renda i patrimoni, retencions i pagaments fraccionats

Recordatori abril 2018: declaració de l’IVA, renda i patrimoni, retencions i pagaments fraccionats

Recordatori abril 2018: declaració de l’IVA, renda i patrimoni, retencions i pagaments fraccionats 700 421 arluk

Li recordem que al mes d’abril ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats, i del pagament fraccionat de societats (exercici en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva), sense oblidar-nos que també podrà presentar per internet l’esborrany de renda i de les declaracions de renda 2017 i patrimoni 2017 des del 4 d’abril fins al 2 de juliol (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 27 de juny). 

 

IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

 

En concret, el pròxim dia 20 d’abril s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 1r TRIMESTRE 2018 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

 

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d’abril finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat de 2018 de l’impost sobre societats.

 

Les Societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 d’euros durant els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

 

El model 202 s’ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (encara que en conseqüència fos “quota zero”), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 20 d’abril (tret que es domiciliï el pagament, en aquest cas el termini de presentació finalitza el pròxim 15 d’abril).

 

DECLARACIÓ DE RENDA I PATRIMONI. EXERCICI 2017

 

També li recordem que al BOE del dia 8 de març s’ha publicat l’Ordre HFP/231/2018 que aprova els models de declaració de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni, exercici 2017, coincidint amb l’arrencada de la campanya de presentació de les declaracions de renda i patrimoni 2017.

 

IRPF i patrimoni

 

Atenció. Recordi que ha desaparegut el Programa PADRE que és substituït pel Sistema Renda WEB, que es generalitza per a tots els contribuents, sigui quina sigui la naturalesa de les seves rendes.

 

En aquest exercici 2017 haurem de tenir en compte, entre d’altres, les següents novetats: 

 

  • La transmissió de drets de subscripció procedents dels valors cotitzats tindrà la qualificació fiscal de guany patrimonial en l’IRPF pel transmitent en el període impositiu en què es realitzi la transmissió
  • Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva (“mòduls”).
  • Límit de compensació entre pèrdues patrimonials i rendiments del capital mobiliari de la base de l’estalvi (en cas de pèrdues o rendiments negatius es poden compensar amb el saldo positiu de rendiments o guanys, amb el límit del 20%. Aquest límit es tornarà a incrementar en 2018, i quedarà fixat en el 25% a partir d’aquest moment). 
  • Despeses d’estudi per a la capacitació o reciclatge del personal que no constitueixen retribució en espècie: amb efectes retroactius des de l’01-01-2017, es determina que no tindrà la consideració de renda del treball en espècie la formació rebuda pels treballadors quan sigui un tercer el qui financi la realització dels estudis, sempre que l’ocupador n’autoritzi la participació.
  • Mínim familiar per descendents: amb efectes retroactius des de l’01-01-2017, s’estén el mínim familiar per descendents als qui tinguin atribuïda per resolució judicial la guàrdia i custòdia.
  • Novetats en l’impost sobre societats aplicables als empresaris i professionals en estimació directa.
  • Tractament en l’IRPF de la devolució de les clàusules terra.
  • Es prorroga el restabliment de l’impost sobre el patrimoni també a 2017. No obstant això caldrà tenir en compte la potestat normativa de les comunitats autònomes, que tenen les seves pròpies bonificacions i escales de gravamen.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu