fbpx

Recordatori abril 2016: declaració d’IVA, renda i patrimoni, retencions i pagaments fraccionats

Recordatori abril 2016: declaració d'IVA, renda i patrimoni, retencions i pagaments fraccionats

Recordatori abril 2016: declaració d’IVA, renda i patrimoni, retencions i pagaments fraccionats

Recordatori abril 2016: declaració d’IVA, renda i patrimoni, retencions i pagaments fraccionats 1300 975 arluk

Li recordem que en el mes d’abril ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats (exercici en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva), sense oblidar-nos que també podrà presentar per Internet l’esborrany de renda i de les declaracions de renda 2015 i patrimoni 2015 des del 6 d’abril fins al 30 de juny (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 25 de juny).

 

IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

 

En concret, el pròxim dia 20 d’abril s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 1r TRIMESTRE 2016 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

 

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d’abril finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat de 2016 de l’Impost de societats.

 

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros durant els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

 

Aquest model 202 s’ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (encara que sigui “quota zero”), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 20 d’abril (tret que es domiciliï el pagament, en aquest cas el termini de presentació finalitza el pròxim 15 d’abril).

 

DECLARACIÓ DE RENDA I PATRIMONI. EXERCICI 2015

 

També li recordem que està pendent de publicar-se en el BOE l’Ordre que aprovarà els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost sobre el patrimoni, exercici 2015, coincidint amb l’arrencada de la campanya de presentació de les declaracions de renda i patrimoni 2015.

 

IRPF

 

Atenció. En aquest exercici 2015 hi haurà moltes novetats fruit de la reforma fiscal de l’IRPF i de l’impost sobre societats. Entre les principals novetats podem destacar en l’IRPF les següents:

 

  • S’adequa el model a les modificacions introduïdes en l’impost per la Llei 26/2014 de reforma de l’IRPF: nova tarifa aplicable a la base liquidable general i a la base liquidable de l’estalvi;  creació del  pla d’estalvi a llarg termini, incorporació a la base imposable de l’estalvi dels guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissions d’elements patrimonials, sigui quin sigui el termini de permanència en el patrimoni del contribuent; supressió de la deducció per lloguer, etc.

 

  • S’han efectuat en els Annexos B.1, B.2, B.3, B.4. i B.5, relatius a les deduccions autonòmiques, les necessàries modificacions en el model de declaració per recollir les vigents per a l’exercici 2015.

 

  • Es regulen els procediments d’obtenció de l’esborrany de declaració i la seva remissió o posada a disposició per l’AEAT, així com el procediment de modificació de l’esborrany i el de la confirmació, i es manté el mecanisme per a l’obtenció del número de referència perquè el contribuent pugui disposar de l’esborrany de la declaració o de les seves dades fiscals des del primer dia de la campanya, sense esperar a l’enviament per correu ordinari. Es podrà accedir també a l’esborrany o a les dades fiscals directament, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, utilitzant els certificats electrònics reconeguts. Com a novetat  es permet que els contribuents que a més de les rendes al fet que es refereix l’apartat 1 de l’article 98 de la LIRPF, hagin obtingut durant l’exercici rendes de qualsevol altra naturalesa, excloses les derivades d’activitats econòmiques, puguin obtenir el seu esborrany de declaració de l’IRPF a través del servei de presentació de declaracions/confirmació i modificació de l’esborrany.

 

  • Es manté en la seva integritat el procediment per a la domiciliació bancària en les entitats de crèdit que actuïn com a col·laboradores en la gestió recaptatòria del pagament dels deutes tributaris resultants de determinades declaracions de l’impost. En concret, la domiciliació bancària segueix quedant reservada en el present  exercici únicament a les declaracions que es presentin per via electrònica, a les quals s’efectuïn a través dels serveis d’ajuda prestats en les oficines de l’AEAT o les habilitades a aquest efecte per les comunitats autònomes, ciutats amb estatut d’autonomia i entitats locals i que es presentin electrònicament a l’AEAT, així com als esborranys de declaració de l’impost la confirmació del qual es realitzi per mitjans telemàtics, telefònics o en les oficines abans citades.

 

  • Finalment, també es preveu la possibilitat de presentar la declaració de l’IRPF i confirmar o subscriure l’esborrany de declaració en les oficines de les administracions tributàries de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia, en els termes previstos en els convenis de col·laboració que se subscriguin entre l’AEAT i aquestes administracions tributàries per a la implantació de sistemes de finestreta única tributària.

 

Impost sobre el patrimoni

 

En referència a la declaració de l’impost sobre el patrimoni, el model reprodueix la mateixa estructura de continguts de la declaració de l’exercici 2014, es manté la simplificació dels elements formals encaminada a facilitar el seu tractament en els processos informàtics relacionats amb la generació dels fitxers electrònics per a la presentació electrònica de les declaracions i amb l’obtenció de còpies electròniques de les mateixes, amb l’única excepció que s’ha incorporat una nova casella perquè els contribuents no residents en territori espanyol que resideixen en un altre estat membre de la UE o de l’EEE puguin assenyalar la comunitat autònoma en la qual radiqui el valor més elevat dels béns o drets que sigui titular i pels quals tributi per aquest impost, ja sigui perquè estan situats, puguin exercitar-se o hagin de complir-se en territori espanyol.

 

Així mateix es manté com a forma de presentació exclusiva de les declaracions de l’impost sobre patrimoni la presentació electrònica a través d’Internet i es permet que aquesta presentació es pugui realitzar utilitzant certificats electrònics reconeguts, un sistema de signatura amb clau d’accés en un registre previ com a usuari o un sistema de signatura amb número de referència P.

 

Finalment, també es manté l’exigència que els contribuents que presentin declaració per l’impost sobre patrimoni també hagin d’utilitzar la via electrònica, o, si escau, la via telefònica, per a la presentació de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques o per confirmar-ne l’esborrany, segons com pertocarà

 

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder realitzar la confecció i presentació d’aquestes declaracions.

 

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti. 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu