fbpx

QUINS ASPECTES LEGALS HAURÀ DE TENIR EN COMPTE UNA EMPRESA A L’HORA DE VENDRE PER INTERNET?

QUINS ASPECTES LEGALS HAURÀ DE TENIR EN COMPTE UNA EMPRESA A L'HORA DE VENDRE PER INTERNET?

QUINS ASPECTES LEGALS HAURÀ DE TENIR EN COMPTE UNA EMPRESA A L’HORA DE VENDRE PER INTERNET?

QUINS ASPECTES LEGALS HAURÀ DE TENIR EN COMPTE UNA EMPRESA A L’HORA DE VENDRE PER INTERNET? 800 594 arluk

Haurà de parar esment a les obligacions en matèria de protecció de dades, a la regulació del correu electrònic comercial, qüestions legals sobre el lliurament del producte comprat en línia, etc. És per això que si la seva empresa decideix utilitzar el comerç electrònic com a eina de venda, haurà d’atendre a les exigències legals establertes en la normativa aplicable.

 

El comerç electrònic es pot definir com la compravenda de productes i serveis a través de sistemes electrònics, principalment Internet. 

 

Doncs bé, ara volem informar-los de la importància que tenen les obligacions legals que s’apliquen a totes les empreses que desitgin obrir una botiga a Internet o crear una pàgina web, la qual cosa caldrà tenir en compte com a empresa a l’hora de complir obligacions o exercir drets com a particular.

 

Obligacions legals: què necessita la meva pàgina web?

 

Aquesta és una de les qüestions cabdals que preocupen qui decideix crear un negoci en línia. Les obligacions legals que afecten les empreses que no estan a Internet, també s’apliquen a les empreses que creen una pàgina web. És a dir, si per obrir un negoci determinat fora d’Internet és necessari obtenir prèviament una autorització o llicència administrativa, també la necessitarem per operar en línia, així mateix també s’hauran de complir amb la resta d’obligacions de caràcter mercantil, fiscal, laboral, sanitària, seguretat, etc. d’acord al tipus de botiga en línia que vulguem crear.

 

Aspectes legals: com complir amb la llei?

 

Hi ha diverses normes que tenen especial rellevància en aquesta matèria: la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD); la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE); la Llei 7/1998, sobre condicions generals de la contractació i el Reial decret legislatiu 1/2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris on es regulen de forma específica els contractes subscrits a distància. 

 

La LSSICE estableix que són serveis de la societat de la informació (SSI):

 

 • La contractació de béns i serveis per via electrònica (venda en botiga en línia, prestació de serveis a través d’aplicació o plataforma d’interacció social, serveis de descàrrega d’arxius, d’intermediació en la provisió d’accés a la xarxa, serveis de cercadors, serveis d’allotjament, serveis de transmissió de dades per xarxes de telecomunicacions, etc.).

 

 • L’enviament de comunicacions comercials (a través de formularis de contacte de la web, butlletins d’informació o butlletins de notícies, etc.).

 

 • El subministrament d’informació per via telemàtica o mitjans electrònics.

 

Tots són serveis de la societat de la informació i de la comunicació susceptibles de representar una activitat econòmica a Internet. Tots els webs que sustentin aquests serveis estan obligats legalment a posar a la disposició dels usuaris, de forma clara i visible, determinats textos legals adaptats a l’activitat que desenvolupa el seu titular a través de la web, les seves característiques i funcionalitats específiques.

 

L’activitat dels comerços en línia es coneix com a comerç electrònic, i les seves vendes es consideren legalment, vendes a distància, i l’usuari comprador en línia disposa d’una sèrie de drets en la contractació a distància, que el protegeixen, ja que la venda es va concertar sense contacte entre les parts i ni pot veure i ni es pot fer a la idea del que està comprant fins a tenir-ho a les seves mans.

 

Principals obligacions de la LOPD

 

 • Notificació prèvia dels fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que continguin dades personals de clients i usuaris.

 

 • Informació als clients i usuaris d’existència d’un fitxer de recollida quan el web usi formularis.

 

 • Tenir les mesures de seguretat tècniques i organitzatives recollides en un document de seguretat elaborat per l’empresa que serà d’obligat compliment per al personal amb accés a les dades.

 

 • Deure de secret i confidencialitat excepte informació a l’interessat de cessió de les dades a tercers; haver d’atendre els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) en 10 dies.

 

 • Signatura de contracte de tractament de dades si el web està allotjat en servidors d’una altra empresa i un informàtic aliè a la nostra empresa faci el manteniment de la pàgina web o una empresa ens presti un servei de tractament de dades, tenint accés a la base de dades.

 

Regulació del correu electrònic comercial: quan es poden enviar e-mails o sms publicitaris?

 

Com a norma general, està prohibit l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o SMS, si prèviament el destinatari no les ha sol·licitat o, si escau, no ens ha autoritzat de forma prèvia i expressa per poder enviar-les-hi.

 

No obstant això, si mantenim amb el destinatari una relació contractual prèvia, és a dir, si ja és el nostre client, podrem, sempre que hàgim recaptat correctament les seves dades, enviar-li comunicacions comercials referents a productes o serveis de la nostra empresa, quan siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació per aquell.

 

En qualsevol cas, tant al moment de recollir les dades del destinatari de les comunicacions comercials, com dins de cada comunicació comercial que li enviem, l’hem d’informar sobre les qüestions de protecció de dades abans referenciades, oferir-li la possibilitat de deixar de rebre aquest tipus de comunicacions, posant per a això a la seva disposició una adreça de correu electrònic. 

 

Així mateix les comunicacions comercials hauran d’estar identificades amb la paraula “publicitat” o “publi”.

 

Si es tracta de descomptes, promocions i regals haurà de quedar clara les condicions d’accés i participació, o bé indicar on es poden consultar.

 

Informació sobre les cookies

 

Quan a la pàgina web utilitzem cookies o altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, que s’instal·lin en l’ordinador de l’usuari, és necessari obtenir el consentiment de l’usuari havent-li ofert la informació corresponent prèviament a la seva instal·lació. No és necessari obtenir el consentiment, encara que sí informar, quan les cookies siguin necessàries per a la navegació o per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari.

 

Informació obligatòria que ha d’oferir la pàgina web

 

En un lloc permanentment accessible de la pàgina web, ha d’aparèixer la informació relativa al seu titular: nom i cognoms i denominació social, i la identificació fiscal corresponent. 

 

Quan es tracti d’una pàgina web d’una empresa o professional que per realitzar la seva activitat requereixi l’autorització administrativa o inscripció en qualsevol registre, hauran de constar les dades d’aquesta autorització o registre. També en el cas que l’empresa s’hagi adherit a algun codi tipus o segell de qualitat, així haurà de constar en l’avís legal.

 

Segons el tipus de pàgina web o servei que oferim, també és necessari informar en les condicions generals de contractació de:

 

 • Les característiques essencials del bé o servei.

 

 • Les despeses de lliurament i transport, si escau.

 

 • El termini de vigència de l’oferta i del preu i, si escau, l’absència del dret de desistiment en els supòsits previstos.

 

 • La durada mínima del contracte, si escau, quan es tracti de contractes de subministrament de béns o serveis destinats a la seva execució permanent o repetida.

 

 • Les circumstàncies i condicions en què l’empresari pot subministrar un bé o servei de qualitat i preu equivalents, en substitució del sol·licitat pel consumidor i usuari, quan es vulgui preveure aquesta possibilitat.

 

 • La forma de pagament i modalitats de lliurament o d’execució.

 

 • Si escau, indicació de si l’empresari disposa o està adherit a algun procediment extrajudicial de solució de conflictes.

 

 • L’adreça de l’establiment de l’empresari on el consumidor i usuari pugui presentar les seves reclamacions.

 

 • La informació relativa als serveis d’assistència tècnica o altres serveis postvenda i a les garanties existents.

 

 • Les condicions per a la denúncia del contracte, en cas de subscripció d’un contracte de durada indeterminada o de durada superior a un any.

 

 • Quan s’utilitzin tècniques de comunicació amb sobrecostos: el cost de la utilització de la tècnica de comunicació a distància quan es calculi sobre una base diferent de la tarifa bàsica.

 

Contractació en línia

 

Quan a la pàgina web es puguin comprar productes o contractar serveis, la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, estableix una sèrie d’obligacions. 

 

El termini de lliurament serà sempre d’un màxim de 30 dies des de la comanda; és possible que no es pugui complir el termini de lliurament perquè el producte sol·licitat no està disponible, en aquest cas s’ha d’informar ràpidament d’això al consumidor i oferir-li la possibilitat de recuperar com més aviat millor, en un termini màxim de 30 dies, les sumes que hagi abonat. Si no es respecta aquest termini, el consumidor pot exigir que se li retorni el doble de la quantitat deguda i a més, una indemnització per danys i perjudicis. Quin és el termini de devolució? El comprador des que rep el producte té 7 dies hàbils per retornar el producte (es diu, dret de desistiment) sense especificar motiu, sempre que no siguin productes peribles, arxius de cançons, etc.

 

I si el producte arriba deteriorat? Caldrà tenir en compte que tant la reparació com la substitució han de ser gratuïtes. A més, durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte, el venedor respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu