fbpx

QUINES SÓN LES PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES EN EL REGLAMENT DE GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA PEL 2018?

QUINES SÓN LES PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES EN EL REGLAMENT DE GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA PEL 2018?

QUINES SÓN LES PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES EN EL REGLAMENT DE GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA PEL 2018?

QUINES SÓN LES PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES EN EL REGLAMENT DE GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA PEL 2018? 770 420 arluk

Entre altres novetats, destaquen la nova obligació d’informació específica per a les persones o entitats que mitjancin en la cessió de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Aquests intermediaris hauran d’identificar als cessionaris i cedents l’habitatge cedit i l’import pel qual s’ha cedit, o que el termini per contestar les reiteracions de requeriment d’informació que no es troba a disposició del personal inspector serà de 5 dies.

 

Al BOE del dia 30-12-2017 s’ha publicat el Reial decret 1070/2017 pel qual es modifiquen el reglament de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007. 

 

Les modificacions introduïdes en aquest reglament, amb entrada en vigor general des de l’01-01-2018 (excepte determinades excepcions), tenen com a objectiu la lluita contra el frau fiscal, l’agilitació de les relacions jurídiques tributàries, l’increment de l’eficàcia administrativa, el reforçament de la seguretat jurídica i la reducció dels litigis. 

 

Principals modificacions

 

 • En l’àmbit de la gestió censal:

 

 • S’estableix l’obligació, en cas de defunció de persones físiques o extinció d’entitats, de comunicar els successors a la declaració de baixa del cens d’empresaris, professionals i retenidors, i és aplicable a partir de l’01-07-2018.

 

 • Es preveu la possibilitat d’utilitzar el document únic electrònic, a més de per a la declaració d’alta, també per a modificacions i baixes.

 

 • Número d’identificació fiscal (NIF): per evitar que el número d’identificació fiscal provisional pugui esdevenir permanent en el cas d’entitats que no s’hagin constituït de manera efectiva, s’estableix un període de validesa de 6 mesos, a l’efecte d’aplicar els corresponents procediments de rectificació censal i de revocació del NIF.

 

 • Sobre la gestió de llibres registre per mitjans telemàtics:

 

 • Els subjectes passius de l’IVA inscrits en el règim de devolució mensual han de portar els llibres registre de l’impost a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, i estan eximits de presentar el model 340.

 

 • Els subjectes passius de l’IGIC que estiguin inscrits en el registre de devolució mensual, continuaran obligats a presentar el model 340.

 

 • Obligacions d’informació:

 

 • Informació d’assegurances: s’inclouen, entre els obligats a informar en aquest aspecte, a les asseguradores domiciliades en un altre estat membre de l’EEE que operin a Espanya en règim de lliure prestació de serveis.

 

 • Informació d’aportacions a sistemes de previsió social: se substitueix l’obligació d’informar dels representants dels fons de pensions domiciliats en un altre estat membre de la UE per l’obligació dels propis fons.

 

 • S’estableix una obligació d’informar per a les persones o entitats que mitjancin entre cedents i cessionaris d’habitatges amb finalitats turístiques i estiguin situats al nostre territori, tals com les anomenades “plataformes col·laboratives”, i queden exclosos d’aquest concepte l’arrendament o subarrendament d’habitatges tal com es defineixen en la Llei d’arrendaments urbans, així com els allotjaments turístics regulats per la seva normativa específica com a establiments hotelers, allotjaments en el mitjà rural, albergs o campaments de turisme. També queda exclòs el dret d’aprofitament per torn de béns immobles. La declaració informativa contindrà les dades següents:

 

 • Identificació del titular de l’habitatge cedit i del titular del dret en virtut del que se cedeix.
 • Identificació de l’immoble amb expressió de la referència cadastral.
 • Identificació de les persones cessionàries.
 • Nombre de dies pels quals es produeix la cessió.
 • Import percebut pel cedent.

 

 • Òrgans competents en l’aplicació dels tributs: es flexibilitza la realització d’actuacions fora de l’àmbit competencial pel personal encarregat de l’aplicació dels tributs, i s’adapta la competència per comprovar grups fiscals a la modificació en aquest règim, que va introduir la Llei 27/2017, consistent en què poden tributar pel mateix els grups dependents d’una dominant que no resideixi al nostre territori, preveient, per exemple, que si no s’ha designat a l’entitat representant, les actuacions es puguin dirigir contra qualsevol de les entitats residents. En els mateixos termes s’inclou en la norma reglamentària la referència al règim especial del grup d’entitats de l’IVA.

 

 • Les disposicions interpretatives o aclaridores, dictades pels òrgans de l’administració tributària que tenen atribuïda la iniciativa per a l’elaboració de disposicions en l’ordre tributari, es consideren com una actuació més d’informació tributària.

 

 • Consultes tributàries:

 

 • S’estableix l’obligació de presentar de manera telemàtica les consultes tributàries per a aquells subjectes que s’hagin de relacionar per aquests mitjans amb l’administració tributària, conforme al que es disposa en la Llei 39/2015.

 

 • Per facilitar el compliment de la normativa sobre assistència mútua, pel que fa a l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat, s’introdueix reglamentàriament la informació addicional que haurà de subministrar el consultant en aquelles consultes tributàries en què la qüestió plantejada tracti sobre l’existència d’un establiment permanent o sobre una transacció transfronterera: identificació del grup mercantil o fiscal al que pertany, descripció d’activitat o transaccions, estats afectats per l’operació consultada, persones residents en altres estats que es puguin veure afectades i altres dades que exigeixi la normativa d’assistència mútua.

 

 • S’incorpora a la norma reguladora del certificat trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, en els casos de delicte contra la hisenda pública, els deutes derivats no solament de la responsabilitat civil sinó també de la pena de multa.

 

 • S’incorpora al reglament el reconeixement legal dels col·legis i associacions de professionals de l’assessoria fiscal com a subjectes col·laboradors en l’aplicació dels tributs.

 

 • S’adapta el reglament a la utilització de mitjans electrònics en l’emissió i notificació de comunicacions, diligències i actes (les modificacions respecte a la tramitació de les diligències entraran en vigor quan se signin a partir de l’1 de gener del 2018):

 

 • Es preveu la subscripció de diligències amb signatura electrònica i, en aquest cas, que el lliurament del corresponent exemplar se substitueixi per les dades perquè l’accés a ell es realitzi per mitjans electrònics. El mateix es regula respecte de les actes d’inspecció.

 

 • S’adapta la norma reglamentària a la nova regulació legal del termini del procediment inspector que preveu, en lloc de les interrupcions justificades i les dilacions no imputables a l’administració, determinats supòsits de suspensió i d’extensió del termini, que s’hauran de documentar adequadament perquè l’obligat pugui conèixer la data límit del procediment:

 

 • S’eliminen les interrupcions justificades que es donaven en el si d’un procediment inspector, com la remissió de l’expedient a la comissió consultiva per a la declaració de conflicte en l’aplicació de la norma tributària, que passa a ser una causa de suspensió d’aquest procediment.

 

 • També se suprimeixen les dilacions no imputables a l’administració per l’aportació de l’obligat de dades o proves relacionades amb l’aplicació del mètode d’estimació indirecta, o pel retard en la notificació de l’acord de l’òrgan competent per liquidar pel qual s’ordena completar actuacions, que solament es podien produir en el procediment inspector.

 

 • Es desenvolupa reglamentàriament l’extensió del termini corresponent als períodes de no actuació de l’òrgan inspector sol·licitats per l’obligat tributari, els quals tindran una durada mínima de 7 dies naturals.

 

 • Conforme a la modificació produïda en la LGT, es regula també la publicitat del criteri administratiu derivat dels informes en els quals s’hagi apreciat l’existència de conflicte en l’aplicació de la norma tributària a l’efecte de poder sancionar altres supòsits substancialment iguals.

 

 • En l’àmbit del deute duaner:

 

 • Es reconeix a nivell reglamentari l’aplicació prioritària de la normativa comunitària, al mateix temps que es regulen algunes especialitats dels procediments de comprovació o investigació que s’iniciïn en aquest àmbit.

 

 • S’actualitza la referència a la normativa reguladora de la figura del representant duaner.

 

 • Notificacions electròniques: es regulen remetent a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques i a la seva normativa de desenvolupament, sense perjudici de les especialitats que reglamentàriament es puguin establir en matèria tributària, i no solament mitjançant Reial decret, sinó també a través d’Ordre ministerial.

 

 • S’actualitza el procediment de gestió iniciat mitjançant declaració duanera per a la liquidació dels tributs corresponents sobre el comerç exterior per solucionar alguns problemes i atendre degudament les particularitats que presenta aquest procediment derivades de la normativa de la Unió Europea.

 

 • S’estableix que la possibilitat de rehabilitar per l’administració tributària el nombre d’identificació fiscal que ha estat prèviament revocat solament serà possible quan s’acrediti que han desaparegut les causes que van motivar la revocació i, en el cas de societats, s’aportin determinades dades.

 

 • Amb l’objecte de donar més seguretat jurídica en el procediment inspector, s’explicita en el reglament un termini de 5 dies hàbils, inferior al concedit inicialment -que és de 10 dies-, per contestar les reiteracions de requeriments d’informació que no s’hagi de trobar a la disposició del personal inspector i que s’hagin incomplert per l’obligat tributari (canvi que s’aplicarà quan el requeriment de la documentació es realitzi a partir de l’01-01-2018).

 

 • Documentació aportada en procediment d’inspecció: quan els obligats tributaris lliurin directament documentació, quan estiguin obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, aquesta documentació es pot admetre per l’òrgan inspector i, en aquest cas, ja no s’hauran de remetre els documents electrònicament.

 

 • Desapareix l’exigència que les actes s’estenguin en un model oficial, es preveu la possibilitat de signatura electrònica i, en aquest cas, el lliurament de l’exemplar a l’interessat es pot substituir pel lliurament de les dades necessàries per a l’accés per mitjans electrònics adequats (aquests canvis són aplicable a les actes signades a partir de l’01-01-2018).

 

 • S’aclareix en el reglament la data en la qual s’entén dictada i notificada la liquidació en els casos de confirmació tàcita de la proposta continguda en les actes amb acord i de conformitat del procediment inspector: en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la data de l’acta, en el cas que l’òrgan liquidador no notifiqui la liquidació.

 

 • Es regulen una sèrie de supòsits en els quals la liquidació o liquidacions derivades del procediment d’inspecció tindran caràcter provisional: quan no s’hagi pogut comprovar l’obligació tributària per no haver-se obtingut les dades sol·licitades a una altra administració, quan es realitzi una comprovació de valors i es regularitzin també altres elements de l’obligació i quan s’apreciïn elements de l’obligació vinculats a un possible delicte contra la hisenda pública juntament amb altres elements que no ho estan (canvis aplicables a les liquidacions derivades d’actes d’inspecció dictades a partir de l’01-01-2018).

 

 • Adaptant-se a les modificacions legals quant a terminis, regulades en el procediment d’inspecció, s’estableix que a l’efecte del càlcul d’interessos de demora a favor de l’obligat tributari, conseqüència d’un procediment d’inspecció, no es computaran els dies dels terminis de suspensió del procediment a sol·licitud del contribuent, ni tampoc els períodes d’extensió del termini perquè el contribuent no aportava documentació en termini, fent-ho amb posterioritat (aplicable quan la liquidació es dicti a partir de l’01-01-2018).

 

 • Es desenvolupa reglamentàriament l’obtenció pels òrgans d’inspecció de mostres de dades en poder de la pròpia administració tributària per a l’estimació indirecta de bases o quotes de l’obligat, preservant el caràcter reservat de les dades de tercers que s’hagin utilitzat, per la qual cosa es dissociaran les dades perquè no es puguin relacionar els subjectes utilitzats en la mostra i les dades de les seves declaracions tributàries utilitzades per a la determinació de les estimacions.

 

 • Conflicte en l’aplicació de la norma: es preveu la publicació trimestral dels informes de la comissió consultiva en els quals s’hagi apreciat l’existència de conflicte en l’aplicació de la norma tributària, respectant la identitat dels subjectes afectats.

 

 • En nom del principi d’economia, i perquè el procediment de declaració de responsabilitat es pugui concloure per l’òrgan inspector, no serà necessària la notificació efectiva al responsable abans de la finalització del termini voluntari d’ingrés atorgat al deutor principal, i n’hi haurà prou amb un intent de notificació de l’acord de declaració de responsabilitat o, si escau, la posada a la disposició de la notificació per mitjans electrònics en aquest termini (aplicable quan l’intent de notificació o la posada a la disposició de la notificació a la seu electrònica o en l’adreça electrònica habilitada es realitzi a partir de l’01-01-2018).

 

 • S’adapta la norma reglamentària a la nova tramitació administrativa del delicte contra la hisenda pública que, com a regla general, permet la pràctica de liquidació administrativa en el si del procediment inspector, la qual s’ajustarà al resultat de l’enjudiciament penal de la defraudació:

 

 • Es descriuen les diferents situacions en què l’administració tributària pot apreciar l’existència d’indicis de delicte, tenint en compte no només l’òrgan actuant sinó també el moment procedimental en què aquests indicis es poden detectar.

 

 • Es desenvolupa la tramitació a seguir quan aquests indicis de delicte s’aprecien en el curs d’un procediment inspector, distingint quan no procedeix dictar liquidació i se suspèn el procediment administratiu, i quan procedeix dictar una liquidació vinculada a delicte.

 

 • Es regula la forma de càlcul d’aquesta liquidació quan per un mateix concepte impositiu i període existeixin elements en els quals s’apreciï l’existència de l’il·lícit penal i uns altres que no es vegin afectats per aquest.

 

 • Es regulen els efectes, en les liquidacions tributàries, de la devolució de l’expedient pel ministeri fiscal o de les diferents resolucions judicials que s’hagin pogut dictar en el procés penal.

 

Es desenvolupa reglamentàriament el procediment de recuperació d’ajudes d’Estat en supòsits de regularització de la situació tributària dels subjectes afectats, per regular determinats aspectes de la seva tramitació. En particular, quan es realitzin actuacions respecte a entitats que tributin en règim de consolidació fiscal, s’aplicaran les disposicions especials del procediment inspector per a aquest tipus d’entitats, excepte en el relatiu als supòsits d’extensió del termini (aplicable en els procediments que s’estiguin tramitant el 01-01-2018).

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu