fbpx

QUINES NOVETATS FISCALS HA APROVAT LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2017?

QUINES NOVETATS FISCALS HA APROVAT LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER  AL 2017?

QUINES NOVETATS FISCALS HA APROVAT LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2017?

QUINES NOVETATS FISCALS HA APROVAT LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2017? 1200 675 arluk

En el BOE del dia 28-06-2017 s’ha publicat la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 que en l’àmbit tributari incorpora diverses mesures, destacant principalment les modificacions en l’IVA referents a l’exempció de les operacions de compravenda o canvi de divises, així com referent als tipus de gravamen reduïts per a muntures d’ulleres i espectacles culturals en directe. A més, en l’impost sobre societats es modifica la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals.

 

En el BOE del dia 28-06-2017 s’ha publicat la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 (LPGE 2017), que en l’àmbit tributari incorpora diverses mesures, i moltes de les incorporades són les que habitualment recull aquesta norma: escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), determinació de l’interès legal dels diners i del de demora, establiment de les activitats prioritàries de mecenatge i dels beneficis fiscals aplicables a diversos esdeveniments que són qualificats d’excepcional interès públic o la regulació i actualització de determinades taxes d’àmbit estatal.

 

No obstant això, també introdueix alguns canvis importants, destacant principalment els relatius a l’impost sobre el valor afegit (IVA), com les novetats en determinats tipus impositius i en exempcions, i a l’impost sobre societats (IS), com la modificació de la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals i de la  deducció per despeses realitzades en territori espanyol en execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals.

 

Com a regla general, aquesta norma ha entrat en vigor el dia 29 de juny de 2017.

 

A continuació destaquem les principals novetats que s’inclouen en aquesta LPGE 2017. 

 

Principals novetats fiscals

 

 1. IVA

 

Amb efectes des del 29 de juny de 2017, s’introdueixen les següents modificacions: 

 

1.1 Exempció en operacions interiors: operacions financeres

 

S’estableix que estaran exempts de l’IVA els lliuraments de monedes de col·lecció quan són efectuades pel seu emissor per un import no superior al seu valor facial.

 

1.2 Tipus impositius reduïts

 

Lliuraments de béns:

 

 • A les muntures per a ulleres graduades se’ls aplica el tipus impositiu del 10 per cent (anteriorment se’ls aplicava el tipus general), per a, d’aquesta manera, alinear la seva tributació amb l’aplicable a les ulleres i lents graduades.

 

Prestacions de serveis:

 

 • Als serveis mixtos d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs, se’ls aplica el tipus impositiu del 10 per cent (anteriorment a aquests serveis se’ls aplicava el tipus general).

 

 • Als teatres, circs, festejos taurins, concerts i als altres espectacles culturals en viu, se’ls aplica el tipus impositiu del 10 per cent (anteriorment a aquests serveis se’ls aplicava el tipus general).

 

 1. IMPOST SOBRE SOCIETATS

 

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017, es modifica la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals i a la deducció per despeses realitzades en territori espanyol en execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals.

 

2.1. Deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals

 

 • S’eleven els percentatges de la deducció: 25% respecte del primer milió d’euros (anteriorment 20%) i 20% sobre l’excés (anteriorment 18%).

 

 • Els certificats de nacionalitat poden ser emesos no solament per l’Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals sinó també per l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma amb competència en la matèria.

 

 • El límit existent que no pot superar conjuntament amb la resta d’ajudes percebudes pel contribuent el 50% del cost de producció s’eleva fins al:

 

  • 60% en el cas de produccions transfrontereres finançades per més d’un estat membre de la UE i en les quals participin productors de més d’un estat membre.

 

  • 70% en el cas de les produccions dirigides per un nou realitzador el pressupost de producció del qual no superi 1 milió d’euros.

 

2.2. Deducció per despeses realitzades en territori espanyol en execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals

 

 • S’incrementa del 15% al 20% el percentatge de deducció de les despeses realitzades en territori espanyol, sempre que les despeses realitzades en territori espanyol siguin, d’almenys, 1 milió d’euros. 

 

 • S’augmenta la base de la deducció que estarà constituïda per les següents despeses realitzades en territori espanyol directament relacionades amb la producció:

 

  • Les despeses de personal creatiu, sempre que tingui residència fiscal a Espanya o en algun estat membre de l’Espai Econòmic Europeu, amb el límit de 100.000 euros per persona (anteriorment, era de 50.000 €).

 

  • Les despeses derivades de la utilització d’indústries tècniques i altres proveïdors.

 

 • El límit existent que l’import de la deducció no pot ser superior a 2,5 milions d’euros, per cada producció realitzada, s’eleva a 3 milions d’euros.

 

 1. ITP i AJD

 

3.1. Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris

 

S’actualitza amb efectes des del 29 de juny de 2017, l’escala que grava la transmissió i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris a l’1 per cent. 

 

 1. IMPOSTOS ESPECIALS

 

4.1 Impost sobre hidrocarburs

 

4.1.1. Devolució parcial pel gasoil utilitzat en l’agricultura i la ramaderia.

 

Amb efectes retroactius des de l’1 de juliol de 2016, es redueix l’import de les quotes a retornar pel gasoil utilitzat en l’agricultura i ramaderia, i el tipus aplicable passa de 78,71 euros per 1.000 litres a 63,71 euros per 1.000 litres, a fi d’adequar la normativa interna al dret de la Unió Europea.

 

 1. IMPOSTOS LOCALS

 

5.1. Pròrroga del benefici fiscal establert en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a Llorca (Múrcia)

 

Es prorroga durant 2017 la bonificació del 50% de les quotes de l’impost per a les transmissions dels béns immobles al fet que es refereix l’article 12.1 (habitatges, establiments industrials i mercantils, locals de treball i similars, de naturalesa urbana, situats en el municipi de Llorca-) del Reial decret 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de 2011 a Llorca, que es duguin a terme per a la reconstrucció de la zona afectada per aquests sismes.

 

5.2. Pròrroga del benefici fiscal establert en l’impost sobre béns immobles per a Llorca (Múrcia)

 

Es prorroga la bonificació del 50% de les quotes de l’impost corresponents a l’exercici 2017, amb els mateixos requisits establerts per a l’exempció regulada en l’article 12 del Reial decret 6/2011, de 13 de maig, al que hem fet referència anteriorment, i es matisa que si la Llei de pressupostos pel 2017 entrés en vigor amb data posterior a la meritació de l’IBI 2017, com és el cas, aquesta mesura s’aplica amb caràcter retroactiu i sense limitació de cap tipus.

 

 1. RÈGIM ECONÒMIC FISCAL DE CANÀRIES

 

6.1. Exempcions en importacions definitives de béns

 

S’eleva, amb efectes des del 29 de juny de 2017, de 22 euros a 150 euros el límit existent en l’exempció en les importacions de béns d’escàs valor.

 

6.2. Beneficis fiscals que tinguin la consideració d’ajudes regionals

 

D’altra banda, amb efectes des del dia 1 de gener de 2015, es dóna una nova redacció a l’apartat 2 de la disposició addicional segona del Reial decret-llei 15/2014, de 19 de desembre, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, que queda redactat de la manera següent (disposició final vint-i-setena LPGE 2017):

 

«2. L’aplicació dels beneficis fiscals que tinguin la consideració d’ajudes regionals al funcionament establert en el Llibre II i en l’article 94 de la Llei 20/1991, en la Llei de la Comunitat Autònoma de Canàries 4/2014, de 26 de juny, per la qual es modifica la regulació de l’arbitri sobre importacions i lliuraments de mercaderies en les Illes Canàries, en els articles 26 i 27 i en el Títol V de la Llei 19/1994, i en la disposició addicional dotzena de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre societats, així com les ajudes al transport de mercaderies compreses en l’àmbit del Reial decret 362/2009, de 20 de març, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies no incloses en l’annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, amb origen o destinació a les Illes Canàries, i de l’Ordre de 31 de juliol de 2009 del Conseller d’Obres Públiques i Transports del Govern de Canàries, per la qual s’aproven les bases de vigència indefinida per a la concessió de subvencions al transport interinsular de mercaderies no incloses en l’annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, estaran subjectes al límit que estableixi a cada moment el Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

Aquest límit operarà sobre el volum de negocis anual del beneficiari obtingut en les Illes Canàries.»

 

 1. TAXES

 

Pel que es refereix a les taxes de la Hisenda estatal, s’actualitzen amb caràcter general, a partir del 29 de juny de 2017, els tipus de quantia fixa d’aquestes taxes, excepte les creades o actualitzades específicament per normes dictades des de l’1 de gener de 2016 -els tipus s’eleven  fins a la quantia que resulti de l’aplicació del coeficient 1,01 a l’import exigible durant l’any 2016, segons l’establert per l’article 74 de la Llei de pressupostos generals per a l’any 2016-.

 

Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’ajustaran al múltiple de 10 cèntims d’euro immediat superior, excepte quan l’import a ajustar sigui múltiple de 10 cèntims d’euro.

 

També es mantenen, amb caràcter general, per a l’exercici 2017, els tipus i quanties fixes establertes per a les taxes que graven els jocs de sort, envit o atzar, en els imports exigibles durant el 2016; la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric; la quantia de la taxa de regularització cadastral i les quanties bàsiques de les taxes portuàries.

 

Es fixa a partir de l’1 de gener de 2017 l’import de la taxa d’expedició del DNI en 11 euros i la d’expedició del passaport en 26 euros.

 

S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, de la nau, del passatge i de la mercaderia, d’acord amb el que es disposa en la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant.

 

A més es quantifica la taxa per la utilització o aprofitament especial de béns del domini públic ferroviari i les taxes denominades cànons ferroviaris i es regulen altres aspectes de la gestió d’aquestes taxes.

 

 1. ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

 

8.1. Interès de demora tributari i interès legal dels diners

 

Es fixen l’interès legal dels diners, que queda establert per a la vigència de la llei en un 3,00% i l’interès de demora en un 3,75%.

 

8.2. Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

 

Per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l’increment de la seva quantia, l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) tindrà les següents quanties durant la vigència d’aquesta llei:

 

 1. a) L’IPREM diari, 17,93 euros.

 

 1. b) L’IPREM mensual, 537,84 euros.

 

 1. c) L’IPREM anual, 6.454,03 euros.

 

 1. d) En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l’IPREM en aplicació de l’establert en el Reial decret-llei 3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l’IPREM serà de 7.519,59 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, tret que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.

 

8.3. Activitats prioritàries de mecenatge i beneficis fiscals

 

Es relacionen per 2017 les activitats que es consideraran com a prioritàries de mecenatge (per exemple, les dutes a terme per l’Institut Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologia i altres mitjans; els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques, etc.) i es regulen els següents beneficis fiscals aplicables a diversos esdeveniments qualificats d’excepcional interès públic:

 

 • Beneficis fiscals aplicables a la commemoració del «25 Aniversari de la Casa Amèrica». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019
 • Beneficis fiscals aplicables a «4a Edició de la Barcelona World Race» (disp. addic. seixantena LPGE). Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019
 • Beneficis fiscals aplicables als «World Roller Games Barcelona 2019». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019
 • Beneficis fiscals aplicables a «Madrid Horse Week 17/19». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019
 • Beneficis fiscals aplicables a «La Liga World Challenge». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
 • Beneficis fiscals aplicables al «V Centenari de l’expedició de la primera volta al món de Fernão de Magalhães i Juan Sebastián Elcano». Des del 8 de maig de 2017 fins al 20 de setembre de 2019
 • Beneficis fiscals aplicables al «25è aniversari de la declaració per la Unesco de Mèrida com a Patrimoni de la Humanitat». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018.
 • Beneficis fiscals aplicables als «Campionats del Món de Canoa 2019». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019
 • Beneficis fiscals aplicables al «250è Aniversari del Fur de Població de 1767 i Fundació de les Nuevas Poblaciones de Sierra Morena i Andalusia». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019
 • Beneficis fiscals aplicables al «IV Centenari del naixement de Bartolomé Esteban Murillo». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019
 • Beneficis fiscals aplicables a «Numància 2017». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018
 • Beneficis fiscals aplicables a «PHotoEspaña. 20 aniversari». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018
 • Beneficis fiscals aplicables al «IV Centenari de la Plaza Mayor de Madrid». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
 • Beneficis fiscals aplicables al «XXX Aniversari de la Declaració de Toledo com a ciutat Patrimoni de la Humanitat» (disp. addic. setantena-segona LPGE). Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018
 • Beneficis fiscals aplicables al «VII Centenari de l’Arxiu de la Corona d’Aragó». Des de l’1 de juny de 2017 fins al 30 de juny de 2019
 • Beneficis fiscals aplicables a «Llorca, Aula de la Història». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018
 • Beneficis fiscals aplicables al «Pla de Foment de la Lectura (2017-2020)». Des de l’1 de setembre de 2017 fins al 30 de juny de 2020
 • Beneficis fiscals aplicables al «Pla 2020 de Suport als Nous Creadors Cinematogràfics i a la conservació i difusió de la història del cinema espanyol». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019
 • Beneficis fiscals aplicables al «40è Aniversari del Festival Internacional de Teatre Clàssic d’Almagro». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del «I Centenari de la Llei de Parcs Nacionals de 1916». Des del 7 de desembre de 2016 fins al 7 de desembre de 2017
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del «I Centenari del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut». Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del «I Centenari del Parc Nacional dels Picos de Europa». Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018
 • Beneficis fiscals aplicables al «75è Aniversari de l’Escola Diplomàtica». Des de l’1 de maig de 2017 fins a l’1 de maig de 2019)
 • Beneficis fiscals aplicables a «Terol 2017. 800 anys dels amants». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018
 • Beneficis fiscals aplicables al «40è Aniversari de la Constitució Espanyola». Des de l’1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de 2019
 • Beneficis fiscals aplicables al «50è aniversari de Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019
 • Beneficis fiscals aplicables al «50è aniversari de la Universitat Autònoma de Madrid». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del «Any Hernandiano 2017». Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018
 • Beneficis fiscals aplicables a «Pla Decenni Milliarium Montserrat 1025-2025». Des de l’1 de setembre de 2017 fins al 31 d’agost de 2020

 

A més, es modifica la durada de determinats esdeveniments d’excepcional interès públic. Així:

 

 • «200 Aniversari del Teatre Real i el Vintè Aniversari de la reobertura del Teatre Real. S’amplia la seva durada fins al 31 de desembre de 2019 (anteriorment arribava fins al 31 de desembre de 2018).
 • «Programa Universo Mujer». S’amplia la seva durada fins al 31 de desembre de 2018 -anteriorment arribava fins al 31 de desembre de 2017-
 • «60è Aniversari de la Fundació de l’Escola d’Organització Industrial»  S’amplia la seva durada fins al 31 de desembre de 2017 -anteriorment arribava fins al 31 de desembre de 2016-.
 • «XXè Aniversari de la Declaració de Conca com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat». S’amplia la seva durada fins al 31 de desembre de 2017 -anteriorment arribava fins al 31 de desembre de 2016-
 • «Centenari del naixement de Camilo José Cela». S’amplia la seva durada fins al 31 de desembre de 2018 -anteriorment arribava fins al 30 de juny de 2017-
 • Finalment, en relació amb l’esdeveniment «Jocs del Mediterrani de 2017, passa a denominar-se «Jocs del Mediterrani de 2018» i s’amplia la seva durada fins al 31 de desembre de 2018 -anteriorment arribava fins al 31 de desembre de 2017-

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu