fbpx

QUINES MESURES LABORALS INCLOU LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PEL 2017?

QUINES MESURES LABORALS INCLOU LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PEL 2017?

QUINES MESURES LABORALS INCLOU LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PEL 2017?

QUINES MESURES LABORALS INCLOU LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PEL 2017? 660 340 arluk

Entre els principals aspectes laborals i de Seguretat Social de la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2017, destaquem l’increment de les pensions públiques en un 0,25% i de les cotitzacions socials dels treballadors autònoms en un 3%, la pujada de l’IPREM per primera vegada en sis anys un 1% i l’ajornament, una vegada més, de la possibilitat que els autònoms treballin a temps parcial.

 

En el BOE del dia 28 de juny de 2017, i amb retard respecte a anys anteriors, finalment s’ha publicat la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, que va entrar en vigor el 29 de juny, si bé la major part de les seves disposicions, incloses les cotitzacions socials, entraren en vigor amb efectes al dia 1 del mes posterior, és a dir, a partir de l’1 de juliol de 2017.

 

Tinguem en compte que fins ara es van prorrogar automàticament els de l’any anterior, amb algunes modificacions donades, per exemple, pel Reial decret-llei 3/2016 o l’Ordre ESS/106/2017, de cotització, que tenia efectes retroactius a l’1 de gener de 2017, amb el que gran part del que s’exposa aquí està vigent des d’aquesta data, per exemple les cotitzacions, excepte les de treballadors autònoms, que s’incrementen en aquesta Llei.

 

PRINCIPALS MESURES LABORALS I DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

COTITZACIONS SOCIALS

 

Règim general: límit màxim 3.751,20 € mensuals i 125,04 € diaris. Quant a les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització, són les següents:

 

Grup 1 = 1.152,90 €

Grup 2 = 956,10 €

Grup 3 = 831,60 €

Grup 4 a 7 = 825,60 €

Grup 8 a 11 = 27,52 € /dia

 

Tipus de cotització: sense variació substancial en el règim general respecte a les de l’any 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTE INDEFINIT

(També a temps parcial, així com de durada determinada en modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació, de relleu i interinitat i qualsevol modalitat amb discapacitats)

                                                            CONTINGÈNCIES

                                                            COMUNES             DESOCUPACIÓ                          FOGASA          F.P.   TOTAL

EMPRESA                           23,60%                      5,50%                                                  0,20%        0,60%   29,90%

TREBALLADOR                                4,70%                           1,55%                                               ——            0,10%     6,35%

                                                                            ———————————————————————————————–

                                                            28,30                            7,05                                     0,20          0,70        36,25

 

CONTRACTE TEMPORAL A TEMPS COMPLET

 

                               CONTINGÈNCIES

                               COMUNES            DESOCUPACIÓ FOGASA              F.P.       TOTAL

EMPRESA                           23,60%                   6,70%                        0,20%                  0,60%     31,10%

TREBALLADOR                4,70%                     1,60%                        ——                    0,10%        6,40%

                                               ———————————————————————————————

                                               28,30                      8,30                           0,20                     0,70           37,50

 

CONTRACTE TEMPORAL A TEMPS PARCIAL

 

                                               CONTINGÈNCIES

                                               COMUNES            DESOCUPACIÓ FOGASA              F.P.       TOTAL

EMPRESA                           23,60%                   6,70%                        0,20%                  0,60%       31,10%

TREBALLADOR                4,70%                     1,60%                        ——                    0,10%         6,40%

                                ————————————————————————————————

                                               28,30                      8,30                           0,20                     0,70           37,50

 

HORES EXTRAORDINÀRIES

 

                                                               EMPRESA                           TREBALLADOR                TOTAL

 

Hores normals                                      23,60%                                   4,70%                                     28,30%  

Hores força major                                12,00%                                   2,00%                                    14,00%

 

Autònoms: límit màxim 3.751,20 €. Límit mínim 919,80 €. Quota mínima amb IT (29,80%) = 266,14 € i sense IT (26,50%) si la té coberta en un altre règim = 236,67 €, per al cas de la cobertura de prestació per cessament, serà del 29,30%. A partir de l’edat de 47 anys, l’autònom té límits en l’elecció de la seva base màxima si fos inferior a 1.964,70 €, i no podrà superar els 2.023,50 € mensuals. També a partir de l’01-07-2017 si l’autònom té 48 anys o més, la base de cotització estarà compresa entre les quanties de 992,10 € i 2.023,50 €.     

 

Autònoms societaris: els treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial a excepció d’aquells que en causin l’alta inicial, durant els 12 primers mesos de la seva activitat a comptar des de la data d’efectes d’aquesta alta, tindran una base mínima de cotització de quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del règim general, fixada per a l’any 2017 en 1.152,90 €.

 

Autònoms amb treballadors: respecte als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2016 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10, la base mínima de cotització tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del règim general, fixada per a l’any 2017 en 1.152,90 € mensuals.

 

Autònoms i venda ambulant: els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants; 4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i mercat ambulant i 4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants) podran triar com a base mínima de cotització durant l’any 2017 l’establerta en 3.751,20 € mensuals, o la base mínima de cotització i vigent per al règim general.

 

Autònoms en pluriactivitat: quan les aportacions superin en el règim general i en el règim especial, una quantitat superior a 12.739,08 €, tenen dret a una devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions superin aquesta quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el règim especial, per raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria. La devolució s’ha de dur a terme a instàncies de l’interessat, que haurà de formular-la en els 4 primers mesos de l’any 2018.  

 

 

 

 

Tipus de cotització autònoms

 

 

General

 

29,80%

 

Amb contingències professionals

29,30%

 

Sense incapacitat temporal

26,50%

Risc durant l’embaràs i professionals 

Lactància sense contingències

+ 0,10%

Prestació per cessament d’activitat

 

+ 2,20%

Tipus d’accident de treball i malaltia professional

 

Tarifa vigent per a la cotització per contingències professionals segons activitat

 

Alts càrrecs: grup 1: entre el mínim de la base de cotització vigent i el màxim establert en 3.751,20 € mensuals. 

 

Sistema especial d’agraris per compte d’altri: la base màxima sigui quina sigui la categoria i grup de cotització serà de 3.751,20 €. Les bases mínimes són les mateixes que en el règim general. 

 

Sistema especial d’agraris per compte propi: base màxima: 3.751,20 €. Base mínima: 919,80 €. Amb variació de tipus en funció del tram de base que es tracti: 18,75% en el tram fins als 1.103,70 €; o el 26,50% amb base de cotització superior a l’anterior quantitat. Per a la millora voluntària d’incapacitat temporal, el tipus addicional serà del 3,30%, o del 2,80% si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals, la qual, es regirà pels mateixos criteris que la dels treballadors autònoms.

 

Sistema especial d’empleats de la llar: les bases de cotització per contingències comunes i professionals per a l’any 2017, segueixen vigents les quanties establertes en l’Ordre de cotització per a aquest any:

 

Tram

Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues extres

Base de cotització

1r

Fins a 188,61 €/mes

161,29 €/mes

2n

Des de 188,62 a 294,60 €/mes

266,84 €/mes

3r

Des de 294,61 a 400,80 €/mes

372,39 €/mes

4t

Des de 400,81 a 506,80 €/mes

477,96 €/mes

Des de 506,81 a 612,90 €/mes

583,52 €/mes

Des de 612,91 a 718,20 €/mes

689,09 €/mes

Des de 718,21 a 825,65 €/mes

825,60 €/mes

Des de 825,66 €/mes

862,44 €/mes

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de cotització en aquest règim:

 

 

Total

A càrrec de l’ocupador

A càrrec del treballador

Contingències comunes

26,50%

22,10%

4,40%

Contingències professionals

1,00%

1,00%

 

Se suprimeix la reducció del 20% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes, sempre que es tractés de la cotització d’una persona contractada, sota qualsevol modalitat contractual, i donada d’alta en el sistema especial, a partir de l’01-01-2012, reducció que s’havia mantingut provisionalment, com a conseqüència de la pròrroga del pressupost de l’exercici de 2016.

 

COTITZACIÓ EN ELS CONTRACTES DE LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE

 

Les quotes s’han incrementat des de l’01-01-2017 i respecte a les quanties vigents a 31-12-2016, en el mateix percentatge en què ha augmentat la base mínima del règim general, és a dir, el mateix en el qual es va incrementar el SMI para aquest any. 

 

– Quota única mensual: 40,13 € per contingències comunes (33,46 € a càrrec d’empresari i 6,67 € a càrrec del treballador) i 4,60 euros per contingències professionals (a càrrec exclusiu de l’empresari).

 

FOGASA: quota mensual 2,54 € (a càrrec exclusiu de l’empresari).

 

– Formació professional: quota mensual d’1,39 € (1,23 € a càrrec de l’empresari i 0,16 € a càrrec del treballador) 

 

COTITZACIÓ DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ

 

Durant els 2 primers anys es durà a terme aplicant les regles contingudes en els contractes per a la formació i l’aprenentatge pel que fa a la cotització per contingències comunes i professionals. I per a la determinació de la quantia de les prestacions econòmiques se seguirà aplicant la base mínima corresponent al grup 1 de cotització del règim general. 

 

COTITZACIÓ DELS CONTRACTES A TEMPS PARCIAL

 

A l’efecte de l’aplicació de la base mínima de cotització, s’estableix una base mínima horària, de manera que, la base mínima aplicable a la cotització en la mensualitat que es tracti, és el resultat de multiplicar el nombre d’hores treballades en el mes per la quantia de la base mínima horària corresponent al grup de cotització en què es trobi enquadrat el treballador.  

 

Grup 1: 6,95 €./hora.

Grup 2: 5,76 €/hora.

Grup 3: 5,01 €/hora.

Grup 4 a 11: 4,97 €/hora.

 

 

BONIFICACIONS EN LES COTITZACIONS

 

– Risc durant l’embaràs o durant la lactància natural: bonificació del 50% de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

 

– Malaltia professional: quan es produeix un canvi en el lloc de treball, compatible amb l’estat del treballador en la mateixa empresa o en una altra diferent, es podrà bonificar l’empresa en el 50% de la quota empresarial per contingències comunes en les condicions que s’estableixin reglamentàriament. 

 

– Treballadors amb contracte fix discontinu: es manté el 50% de la bonificació de la quota empresarial per contingències comunes, així com desocupació, FOGASA i formació professional en els sectors de turisme, comerç i hostaleria que generi activitat els mesos de febrer, març i novembre de cada any. 

 

PENSIONS

 

Les pensions contributives de Seguretat Social, així com les de classes passives de l’Estat, experimenten l’any 2017 un increment igual a l’any anterior del 0,25%, sense perjudici d’algunes excepcions i dels imports de garantia respecte de les pensions reconegudes a l’empara de la legislació especial de la guerra civil. 

 

– El límit màxim de les pensions públiques és de 2.573,70 € bruts i en còmput anual 36.031,80 €.

 

Per a l’accés a complements a mínim de les pensions contributives, així com respecte del manteniment de la seva percepció, queden condicionats al fet que el pensionista no percebi ingressos que superin els 7.133,97 €/anuals.   

 

– Les pensions mínimes anuals quedaran de la següent forma:

 

Jubilació:

 

 • Amb 65 anys o més amb cònjuge a càrrec = 11.016,60  €
 • Amb 65 anys o més sense cònjuge a càrrec i unitat econòmica unipersonal (u.e.u.) = 8.927,80 €
 • Amb 65 anys o més amb cònjuge no a càrrec = 8.471,40 €
 • Menor de 65 anys amb cònjuge a càrrec = 10.326,40 €
 • Menor de 65 anys sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.351,00 €
 • Menor de 65 anys amb cònjuge no a càrrec = 7.893,20 €

 

Incapacitat permanent:

 

 • Gran invalidesa amb cònjuge a càrrec = 16.525,60 €
 • Gran invalidesa sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 13.392,40 €
 • Gran invalidesa amb cònjuge no a càrrec = 12.707,80 €
 • Absoluta amb cònjuge a càrrec = 11.016,60 €
 • Absoluta sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.927,80 €
 • Absoluta amb cònjuge no a  càrrec = 8.471,40 €
 • Total amb 65 anys i amb cònjuge a càrrec = 11.016,60 €
 • Total amb 65 anys i sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.927,80 €
 • Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys amb cònjuge a càrrec = 10.326,40 €
 • Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.351,00 €

 

Viduïtat:

 

 • Titular amb càrregues familiars = 10.326,40 €
 • 65 anys o més o discapacitat igual o superior al 65% = 8.927,80 €
 • Entre 60 i 64 anys = 8.351,00 €
 • Menor de 60 anys = 6.760,00 €

 

Altres pensions:

 

 • Orfandat i a favor de familiars per beneficiari = 2.727,20 €
 • SOVI no concurrent = 5.713,40 €
 • SOVI concurrent = 5.546,80 €

 

– La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa es fixa en 5.164,60 €.

 

– Complement de pensió per a lloguer d’habitatge es fixa en 525,00 € anuals. 

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE SEGURETAT SOCIAL PER CADA FILL A CÀRREC

 

 • El límit d’ingressos anuals per tenir dret a l’assignació s’estableix per a l’any 2017 en 11.576,83 € anuals, i si es tracta d’una família nombrosa 17.423,84 €, amb un increment de 2.822,18 € per cada fill a càrrec a partir del quart.
 • La quantia de l’assignació serà de 291,00 € en còmput anual.
 • Quan el fill sigui menor i presenti una discapacitat des del 33% la quantia serà de 1000 €, quan el fill a càrrec tingui 18 anys o més anys i a més presenti un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, la prestació econòmica que es rebrà serà de 4.426,80 € anuals. Quan la minusvalidesa sigui superior al 75% i sigui necessari el concurs d’una tercera persona, la quantia de la prestació econòmica serà de 6.640,80 €.

 

SUBSIDI ECONÒMIC DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

 

-Subsidi de garantia d’ingressos mínims: 149,86 € mensuals

-Subsidi per ajuda de tercera persona: 58,45 € mensuals

-Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport: 63,30 € mensuals 

 

IPREM

 

Per al present exercici, i després de 6 anys congelat, s’incrementa en un 1%, igual que els salaris dels empleats públics, si bé a partir del 29-06-2017 (entrada en vigor de la Llei de pressupostos): 

 

 • IPREM diari 17,93 €
 • IPREM mensual 537,84 €
 • IPREM anual 6.454,03 €
 • En els supòsits en què l’IPREM va substituir al SMI i la norma es referís al SMI en còmput anual, l’IPREM serà de 7.519,59 €, tret que en aquestes normes s’exclogués expressament les pagues extraordinàries, en aquest cas la quantia serà de 6.454,03 €.

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE SEGURETAT SOCIAL PER CADA FILL A CÀRREC

 

 • El límit d’ingressos anuals per tenir dret a l’assignació s’estableix per a l’any 2017 en 11.576,83 € anuals, i si es tracta d’una família nombrosa 17.423,84 €, amb un increment de 2.822,18 € per cada fill a càrrec a partir del quart.
 • La quantia de l’assignació serà de 291,00 € en còmput anual.
 • Quan el fill sigui menor i presenti una discapacitat des del 33% la quantia serà de 1000 €, quan el fill a càrrec tingui 18 anys o més i a més presenti un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, la prestació econòmica que es rebrà serà de 4.426,80 € anuals. Quan la minusvalidesa sigui superior al 75% i sigui necessari el concurs d’una tercera persona, la quantia de la prestació econòmica serà de 6.640,80 €.

 

SUBSIDI ECONÒMIC DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

 

– Subsidi de garantia d’ingressos mínims: 149,86 € mensuals

– Subsidi per ajuda de tercera persona: 58,45 € mensuals

– Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport: 63,50 € mensuals 

 

INTERÈS LEGAL DELS DINERS

 

Per a l’any 2017 queda igual que en l’exercici anterior, és a dir:

 

– Interès legal dels diners: 3,00%

– Interès de demora: 3,75%

 

TREBALL AUTÒNOM A TEMPS PARCIAL

 

La possibilitat de treballar a temps parcial per als treballadors autònoms establerta en la Llei 20/2007, que va modificar l’Estatut del Treball Autònom, es torna a ajornar fins a l’1 de gener de 2019.

 

INCAPACITAT TEMPORAL

 

S’atribueix a l’entitat gestora, a la Mútua o a l’empresa col·laboradora directament, el pagament del subsidi per IT entre la data de resolució de l’alta mèdica per l’INSS i la seva notificació, una vegada esgotat el termini de 365 dies.

 

REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL O DISCAPACITAT

 

El còmput fins al 100% de la quantia que hagués correspost si no hi hagués reducció de jornada de treball, durant el primer any de la reducció per cura d’un familiar que no es pugui valdre per si mateix, a l’efecte de prestacions, s’aplicarà també a qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa a una persona amb discapacitat que no exerceixi una activitat retribuïda.   

 

Si la reducció és per guarda legal de menor de 12 anys, el benefici es manté durant dos anys. 

 

 

 

 

 

PENSIÓ DE VIDUÏTAT 

 

També s’ha ajornat la possible millora de la pensió de viduïtat per determinats col·lectius, amb la possibilitat d’elevar la base reguladora en un 60%, si es compleixen els requisits que va fixar la Llei 27/2011.   

   

FINANÇAMENT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ    

 

Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors d’acord amb l’establert en l’art. 9 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per l’Ocupació en l’àmbit laboral, que resultarà d’aplicar a la quantia ingressada per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any 2016 el percentatge de bonificació que, en funció de la mida de les empreses, s’estableix en:

 

 • De 6 a 9 treballadors = 100%
 • De 10 a 49 treballadors = 75%
 • De 50 a 249 treballadors = 60%
 • De 250 o més treballadors = 50%

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu