fbpx

QUINES DEDUCCIONS PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES PODEN APLICAR ELS EMPRESARIS PERSONES FÍSIQUES A LA SEVA DECLARACIÓ DE RENDA?

QUINES DEDUCCIONS PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES PODEN APLICAR ELS EMPRESARIS PERSONES FÍSIQUES A LA SEVA DECLARACIÓ DE RENDA?

QUINES DEDUCCIONS PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES PODEN APLICAR ELS EMPRESARIS PERSONES FÍSIQUES A LA SEVA DECLARACIÓ DE RENDA?

QUINES DEDUCCIONS PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES PODEN APLICAR ELS EMPRESARIS PERSONES FÍSIQUES A LA SEVA DECLARACIÓ DE RENDA? 713 374 arluk

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques en estimació directa en l’IRPF, en calcular el rendiment net de la seva activitat, podran aplicar els incentius i estímuls a la inversió empresarial establerts en la normativa de l’impost sobre societats i gaudir de les mateixes deduccions lligades a l’activitat econòmica (per contractació de persones discapacitades, per contractació mitjançant el contracte de “suport a emprenedors”, per R+D i innovació tecnològica, etc.), amb algunes excepcions.

 

De cara a la declaració de renda de l’exercici 2016, volem recordar-los que si vostè és un empresari individual o un professional i tributa en el règim d’estimació directa de l’IRPF, en calcular el rendiment net de la seva activitat, podran aplicar els incentius i estímuls a la inversió empresarial establerts en la normativa de l’impost sobre societats i gaudir de les mateixes deduccions lligades a l’activitat econòmica (per contractació de persones discapacitades, per contractació mitjançant el contracte de “suport a emprenedors”, per R+D i innovació tecnològica, etc.), amb dues excepcions: 

 

  1. a) No resulta d’aplicació als contribuents de l’IRPF el previst en la Llei de l’impost sobre societats que estableix la possibilitat d’aplicar la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica sense quedar sotmesa al límit conjunt de la quota íntegra i podent sol·licitar, si escau, el seu abonament, sempre que es compleixin determinats requisits.

 

  1. b) Tampoc resulta d’aplicació als contribuents de l’IRPF el previst en la Llei de l’impost sobre societats que permet sol·licitar, en el cas d’insuficiència de quota, l’abonament anticipat de deducció per inversió en producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals.

 

A més de les deduccions que estableix en la Llei de l’impost sobre societats, amb les excepcions abans indicades, els contribuents de l’IRPF les activitats del qual compleixin els requisits per ser considerades entitats de reduïda dimensió podran deduir els rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques. 

 

Atenció. Les inversions realitzades per entitats en règim d’atribució de rendes (societats civils sense objecte mercantil, herències jacents, comunitats de béns, etc.) que determinin els seus rendiments nets en estimació directa, en qualsevol de les seves dues modalitats, podran ser objecte de deducció per cadascun dels socis, hereus, comuners o partícips en proporció a la seva participació en el resultat de l’entitat. 

 

En conseqüència, les deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial que poden aplicar els contribuents titulars d’activitats econòmiques en el mètode d’estimació directa, en qualsevol de les seves dues modalitats, normal o simplificada, es poden resumir en el següent quadre:

 

DEDUCCIONS PER INCENTIVAR DETERMINADES ACTIVITATS

Llei de l’impost sobre societats (LIS)

PERCENTATGE DEDUCCIÓ

BASE DE DEDUCCIÓ

Deducció per activitats de R+D (art. 35.1 LIS)

25%

Despeses del període en R+D, fins a la mitjana dels 2 anys anteriors.

42%

Despeses del període en R+D, sobre l’excés respecte de la mitjana dels 2 anys anteriors.

17%

Despeses de personal d’investigadors qualificats de R+D.

8%

Inversions afectes a R+D (excepte edificis i terrenys).

Deducció per activitats d’innovació tecnològica (art. 35.2 LIS)

12%

Despeses del període en innovació tecnològica.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.1 LIS)

20%

Fins a 1M €

Cost total de producció juntament amb despeses d’obtenció de còpies, despeses de publicitat i promoció a càrrec de productor fins a límit de 40% del cost de producció.

18%

Sobre l’excés del 1M €

Deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres a Espanya (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.2 LIS)

15%

Despeses realitzades a Espanya directament relacionades amb la producció, sempre que siguin almenys de 1M €.

Deducció per producció de determinats espectacles en viu (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.3 LIS)

20%

Costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts.

Deducció per creació d’ocupació (sempre que compleixin els requisits de l’art. 37 LIS)

3.000 €

Totes les empreses: pel primer treballador menor de 30 anys amb contracte de temps indefinit regulat en l’article 4 de Llei 3/2012 de reforma laboral.

50%

Empreses amb menys de 50 treballadors, a més de la deducció anterior, la quantitat que resulti menor de: prestació per desocupació pendent de percebre o import corresponent a 12 mensualitats de la prestació que tingués reconeguda.

Deducció per creació d’ocupació per a discapacitats (art. 38 LIS)

9.000 €

Per cada persona/any d’increment de la mitjana de la plantilla amb discapacitat ≥33% i <65%.

12.000 €

Per cada persona/any d’increment de la mitjana de la plantilla amb discapacitat ≥ 65%.

Deducció per reinversió (disposició transitòria 24a 7 LIS)

Els guanys per venda d’actius realitzades fins a l’exercici 2014 encara tenen dret a la deducció per reinversió sempre que la reinversió es realitzi dins dels tres anys següents a la venda, i encara que aquesta reinversió es produeixi a partir del 2015.

Fins a 2014 existia en l’impost sobre societats la denominada deducció per reinversió. Aquest incentiu s’aplicava sobre els guanys obtinguts per la venda d’actius o de participacions en altres entitats (quan la participació era igual o superior al 5%).

La deducció era del 12% del guany obtingut, i s’aplicava sempre que l’import obtingut en la venda es reinvertís en altres elements de l’actiu (si no es reinvertia tot l’import obtingut, la deducció s’aplicava de forma proporcional).

Encara que aquest incentiu va ser derogat a partir del 2015, fins a 2017 segueix sent aplicable, ja que la reinversió es pot efectuar entre l’any anterior a la data de la transmissió i els tres anys següents, i al fet que la deducció es computa en l’exercici d’aquesta reinversió.

 

Atenció. Des del 2015 desapareixen les deduccions per inversions en instal·lacions destinades a la protecció del medi ambient i per la deducció per despeses i inversions per habituar als empleats en la utilització de noves tecnologies de la comunicació i de la informació. 

 

 

 

 

Deducció addicional per inversió de beneficis en la compra d’actius nous

 

  • Addicionalment, els contribuents que compleixin els requisits per ser considerats empresa de reduïda dimensió (aquelles en les quals l’import net de la seva xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior hagi estat inferior a 10 milions d’euros, sigui quin sigui l’import net de la xifra de negocis en el propi exercici) podran deduir els rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent.

 

  • S’entendrà que els rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu són objecte d’inversió quan s’inverteixi una quantia equivalent a la part de la base liquidable general positiva del període impositiu que correspongui a aquests rendiments, sense que en cap cas la mateixa quantia es pugui entendre invertida en més d’un actiu.

 

  • La inversió en elements patrimonials afectes a activitats econòmiques s’haurà de realitzar en el període impositiu en què s’obtinguin els rendiments objecte de reinversió o en el període impositiu següent.

 

  • La deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en què s’efectuï la inversió.

 

  • La base de la deducció serà la quantia invertida. El percentatge de deducció serà del 5%. No obstant això, en cas que s’aculli a la reducció del 20% per inici d’activitat o a les deduccions per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla, aquest percentatge és de només el 2,5%.

 

  • L’import de la deducció no podrà excedir de la suma de la quota íntegra estatal i autonòmica del període impositiu en el qual es van obtenir els rendiments nets d’activitats econòmiques.

 

  • Els elements patrimonials objecte d’inversió hauran de romandre en funcionament en el patrimoni del contribuent, excepte pèrdua justificada, durant un termini de cinc anys, o durant la seva vida útil de resultar inferior.

 

  • No obstant això, no es perdrà la deducció si es produeix la transmissió dels elements patrimonials objecte d’inversió abans de la finalització del termini assenyalat en el punt anterior i s’inverteix l’import obtingut o el valor net comptable, en cas de ser menor.

 

Límits de la deducció per inversions en activitats econòmiques

 

Aquestes deduccions estan subjectes a un límit anual, igual que succeeix amb les societats. 

 

En el seu conjunt, no poden superar el 25% de la quota íntegra de l’IRPF minorada en les deduccions per habitatge habitual, per inversió en noves empreses i per protecció del patrimoni històric. El límit és del 50% si l’empresari té dret a una deducció per R+D i innovació tecnològica superior al 10% de la quota íntegra.

 

Si aquest límit se supera, l’excés no es perd: es pot aplicar en els 15 anys següents, amb el mateix límit.

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu