fbpx

QÜESTIONS CENSALS EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ EN LA TRIBUTACIÓ DE LES SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL

QÜESTIONS CENSALS EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ EN LA TRIBUTACIÓ DE LES SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL

QÜESTIONS CENSALS EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ EN LA TRIBUTACIÓ DE LES SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL

QÜESTIONS CENSALS EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ EN LA TRIBUTACIÓ DE LES SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL 1920 1080 arluk

Les societats civils que l’1 de juliol no hagin presentat un model de declaració censal com a entitats amb objecte mercantil o no -model 036- seran objecte d’un procediment de comprovació sobre la seva estructura societària. La Direcció General de Recaptació de l’Agència Tributària ha publicat unes noves Instruccions en les quals avança que les societats civils professionals constituïdes a l’empara de la Llei 2/2007 que no s’ajustin a les noves exigències presentaran un model 036 modificant les dades identificatives i fent constar en la seva forma jurídica, que és una societat civil professional. En el cas de les societats ja constituïdes, Hisenda reassignarà el col·lectiu de societats civils amb les quals tinguin objecte mercantil, les que no el tinguin i les professionals, i s’emetrà una carta informativa en la qual s’informarà de la modificació normativa, de les activitats que la Direcció General de Tributs (DGT) es consideren que constitueixen objecte mercantil.

 

Els informem que s’han publicat unes noves instruccions de l’AEAT sobre «Qüestions censals en relació amb la modificació de la tributació de les societats civils amb objecte mercantil», en les quals es tracten, entre d’altres, els següents assumptes:

 

Atorgament del NIF

 

S’atorgarà NIF “J” a l’entitat que es manifesti com a societat civil quan sol·liciti el NIF, i es crearà una subclau per les que tinguin objecte mercantil, que tributaran per societats, i unes altres dues per les que no tinguin objecte mercantil en general i per a les societats civils professionals (les de la Llei 2/2007). En aquests dos últims supòsits tributaran com a entitats en règim d’atribució.

 

S’assignarà un NIF amb la clau “E” a les entitats sense personalitat jurídica de l’article 35.4 de la LGT: herències jacents, comunitats de béns, amb titularitat compartida d’explotacions agràries i d’altres diferents de les anteriors.

 

S’aclareix que si un subjecte es persona en l’AEAT manifestant-se com a comunitat de béns, per qualificar-la com a tal en el document ha de figurar la quota de participació de cada comuner en el bé comú, la signatura de tots els comuners i l’objecte de la comunitat i, si no figurés amb claredat el bé posseït en comú, se li donarà una subclau (dins de la clau “E”) com “Altres entitats sense personalitat jurídica” que és diferent de la de les herències jacents, les CB o la de titularitat compartida d’explotacions agràries. En qualsevol cas, totes aquestes entitats tributaran en atribució de rendes.

 

Actuacions de manteniment censal

 

D’ofici se suprimiran les subclaus de societats civils que les  distingien amb personalitat jurídica i sense, ja que a aquests efectes totes les que tenen assignat NIF s’entén que tenen personalitat jurídica.

 

En aquest procés s’emetrà una carta informativa a totes les societats civils sobre la modificació normativa i de com emplenar el model 036 en cada cas. I respecte a les entitats que no actualitzin les seves dades en el cens, a partir de l’1 de juliol de 2016 s’iniciarà un procediment de comprovació censal.

 

Respecte a les declaracions censals que poden presentar les societats civils existents, en aquestes instruccions es detallen les possibles en funció de les següents circumstàncies:

 

Els socis o representants de societats civils amb objecte mercantil (que han de tributar per l’impost sobre societats) disposen d’un termini de 6 mesos a partir de l’1 de gener de 2016 per dissoldre’s. Les comunitats de béns no estan afectades per aquesta normativa.

 

Es poden presentar les següents situacions:

 

 • Societats civils que passin a tributar per l’impost sobre societats.
 • Societats civils que es dissolguin i que es liquidin.
 • Societats civils que es pretenguin transformar en comunitats de béns.
 • Societats civils que es transformin en societats limitades.
 • Societat civil que comunica un canvi d’activitat econòmica.
 • Societat civil professional que no figuri com a tal.

 

 

 • Societats civils que passin a tributar per l’impost sobre societats i que no es dissolguin d’acord amb l’establert en la disposició transitòria (DT) 19a de la Llei de l’IRPF (LIRPF)

 

La societat civil haurà de presentar un model 036 de modificació i marcarà:

 

 • La casella 125 de “Modificació de dades identificatives” de l’apartat “B) Modificació” (pàgina 1).

En la casella 69 (pàgina 2B) de “Forma jurídica” ha de fer constar “Societat civil amb objecte mercantil”.

 • La casella 131 de “Modificació de dades relatives a l’IVA” de l’apartat “B) Modificació” (pàgina 1).

A l’apartat 6 de “l’IVA” (Pàgina 5) ha de modificar les caselles que corresponguin per donar-se de baixa dels règims d’IVA incompatibles i d’alta dels que corresponguin.

 • La casella 133 de “Modificació relatius a l’impost sobre societats”, de l’apartat “B) Modificació”.

 

A l’apartat 7 B) de l’impost sobre societats s’ha de donar d’alta en l’obligació d’aquest impost des de l’1 de gener de 2016 i emplenar les caselles que corresponguin d’acord a les seves opcions.

 

Els socis de la societat civil subjecta a l’impost sobre societats que estiguessin d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors únicament per tenir obligacions derivades de la seva condició de socis d’una entitat en atribució de rendes procediran a presentar un model 036 per comunicar la seva baixa en aquest cens marcant la casella 150 de l’apartat C) Baixa (Pàgina 1) si no han de constar d’alta per un altre motiu.

 

 • Societats civils que decideixin la seva dissolució i liquidació d’acord amb l’establert en la disposició transitòria 19a de la Llei de l’IRPF

 

Segons la DT 19a de la LIRPF, les societats civils amb objecte mercantil podran acordar la seva dissolució i liquidació, amb aplicació del règim fiscal previst en aquesta disposició, quan concorrin les següents circumstàncies:

 

“a) Que amb anterioritat a l’1 de gener de 2016 els hagués resultat d’aplicació el règim d’atribució de rendes previst en la Secció 2a del Títol X de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 1. b) Que a partir de l’1 de gener de 2016 compleixin els requisits per adquirir la condició de contribuent de l’impost sobre societats.
 2. c) Que en els sis primers mesos de l’exercici 2016 s’adopti vàlidament l’acord de dissolució amb liquidació i es realitzin amb posterioritat a l’acord, dins del termini dels sis mesos següents a la seva adopció, tots els actes o negocis jurídics necessaris, per a l’extinció de la societat civil.

Reglamentàriament s’establiran els requisits formals exigits per a l’aplicació del que es disposa en la present disposició”.

 

Tenen el termini dels sis primers mesos de 2016 per presentar un model 036, amb la documentació necessària, marcant:

 

 • La casella 125 de “Modificació de dades identificatives” de l’apartat “B) Modificació” (pàgina 1).

En la casella 69 (pàgina 2B) de “Forma jurídica” ha de fer constar “Societat civil amb objecte mercantil”

 • La casella 140 de “Modificació de dades identificatives” de l’apartat “B) Modificació” (pàgina 1) per assenyalar el cessament d’activitat per estar en procés de liquidació.

 

Quan finalment s’extingeixin presentaran un model 036 marcant la casella 150, a la pàgina 1, de baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors per extinció i els socis la seva baixa individual en model 036 en el cens d’empresaris, professionals i retenidors.

 

Cal tenir en compte que segons la disposició transitòria 19a LIRPF:

 

“Fins a la finalització del procés d’extinció de la societat civil, sempre que es realitzi dins del termini indicat en la lletra c) de l’apartat 1 d’aquesta disposició transitòria, es continuarà aplicant el règim d’atribució de rendes previst en la Secció 2a del Títol X d’aquesta Llei, sense que la societat civil arribi a adquirir la consideració de contribuent de l’impost sobre societats.

En cas contrari, la societat civil tindrà la consideració de contribuent de l’impost sobre societats des de l’1 de gener de 2016 i no resultarà d’aplicació el règim d’atribució de rendes esmentat.”

 

 • Societats civils que sol·liciten la transformació en comunitat de béns.

 

No és possible la transformació d’una societat civil (que disposa de personalitat jurídica en l’àmbit fiscal d’acord amb la doctrina de la DGT per haver-se manifestat com a tal al moment de sol·licitar el NIF) en una comunitat de béns. La transformació d’una societat civil en un ens sense personalitat no està emparada en la normativa. Si volen constituir-se com un ens sense personalitat jurídica s’hauran de dissoldre’s i s’hauran de liquidar com a societat civil i procedir a la creació de l’entitat amb la forma jurídica que es desitgi. És a dir, hauran de presentar un model 036 de baixa i dissolució i un nou model 036 de sol·licitud de NIF i alta de l’activitat.

 

Per tant, la comunicació de la transformació de lletra J de societat civil a Lletra E de comunitat de béns marcant la casella 125 “Modificació de dades identificatives” del model 036 donarà error en l’aplicació.

 

 • Societats civils amb objecte mercantil que es transforma en societat limitada[1]

 

La transformació d’una societat civil està regulada en la Llei 3/2009 de modificacions estructurals de les societats mercantils que estableix en el seu article 4.3 que

 

“les societats civils poden transformar-se en qualsevol tipus de societat mercantil”

 

Per a això haurà d’estar prèviament inscrita en el registre mercantil i complir els requisits que s’estableixen en el procés de transformació.

 

La societat civil que consti com a entitat en atribució de rendes i que es transformi en societat limitada haurà de presentar un model 036, adjuntant l’escriptura de transformació i certificat d’inscripció en el registre mercantil, marcant:

 

 • La casella 125 de “Modificació de dades identificatives” de l’apartat “B) Modificació” (pàgina 1).

En la casella 69 (pàgina 2B) de “Forma jurídica” ha de fer constar “Societat limitada”.

 • La casella 131 de “Modificació de dades relatives a l’IVA” de l’apartat “B) Modificació” (pàgina 1).

A l’apartat 6 de “l’IVA” (Pàgina 5) ha de modificar les caselles que corresponguin per donar-se de baixa dels règims d’IVA incompatibles i d’alta dels que corresponguin.

 • La casella 133 de “Modificació relatius a l’impost sobre societats”, de l’apartat “B) Modificació”.

A l’apartat 7 B) de l’impost sobre societats s’ha de donar d’alta en l’obligació d’aquest impost des de l’1 de gener de 2016 i emplenar les caselles que corresponguin d’acord a les seves opcions.

 

Els socis de la societat civil subjecta a l’impost sobre societats que estiguessin d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors únicament per tenir obligacions derivades de la seva condició de socis d’una entitat en atribució de rendes procediran a presentar un model 036 per comunicar la seva baixa en aquest cens marcant la casella 150 de l’apartat C) Baixa (Pàgina 1) si no ha de constar d’alta per un altre motiu.

 

En aquest cas com que no hi ha dissolució no serà aplicable el règim descrit en la DT 19a de la LIRPF.

 

 • Societat civil que comunica un canvi d’activitat econòmica

 

Des de l’1 de gener de 2016 la comunicació de canvi d’activitat en la casella 127 (pàgina 1) “Modificació de dades relatives a activitats econòmiques i locals” pot suposar per a les societats civils el canvi de tributació com a entitat en atribució de rendes a entitat subjecta a l’impost sobre societats o al revés. És a dir el canvi de la subclau “Societat civil sense objecte mercantil” a la 76 “Societat civil amb objecte mercantil” o al revés.

 

Això es complica si tenim en compte que aquestes societats poden tenir d’alta diverses activitats. Si una d’elles és l’única que li confereix la condició de societat civil amb objecte mercantil i la dóna de baixa, hauria de comunicar el canvi de subclau i el canvi de la seva situació tributària a entitat en atribució de rendes.

 

Per tant qualsevol canvi d’activitat econòmica de les afectades per l’objecte mercantil pot suposar a més la necessitat d’emplenar les caselles del model 036 afectades per aquest canvi, tant en l’entitat com en els socis. 

 

 • Societat civil professional

 

Les societats civils professionals constituïdes d’acord a la Llei 2/2007 de societats professionals que no constin en la nova subclau específica hauran de presentar un model 036 per assenyalar:

 

 • La casella 125 de “Modificació de dades identificatives” de l’apartat “B) Modificació” (pàgina 1).
 • En la casella 69 (pàgina 2B) de “Forma jurídica” ha de fer constar “Societat civil professional”.

 

 

[1] En cas de transformació d’una societat civil sense objecte mercantil o una societat civil professional (que tributen en règim d’atribució) en societat limitada, les dates d’alta en l’obligació per l’impost sobre societats i de modificació d’altres règims IVA o IRPF incompatibles serà la data de la inscripció de la transformació d’aquesta societat civil en societat limitada en el registre mercantil.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu