fbpx

QUAN SE SUSPÈN EL CONTRACTE DE TREBALL?

QUAN SE SUSPÈN EL CONTRACTE DE TREBALL?

QUAN SE SUSPÈN EL CONTRACTE DE TREBALL?

QUAN SE SUSPÈN EL CONTRACTE DE TREBALL? 239 190 arluk

La suspensió del contracte consisteix que el contracte de treball segueix existint, està vigent, però s’interrompen temporalment les principals obligacions del treballador i de l’empresari, no hi ha prestació de serveis ni retribució.

 

Quan se signa un contracte de treball, es fa amb la intenció que perduri en el temps. No obstant això, poden sorgir diferents situacions en les quals aquests contractes se suspenguin temporalment.

 

La suspensió del contracte és la interrupció temporal de la prestació laboral sense que el vincle  contractual entre l’empresa i el treballador quedi trencat.

 

Quins són les causes de suspensió del contracte de treball?

 

 • Mutu acord de les parts.
 • Causes consignades vàlidament en el contracte.
 • Excedència forçosa.
 • Incapacitat temporal.
 • Maternitat.
 • Paternitat.
 • Risc durant l’embaràs.
 • Risc durant la lactància natural d’un menor de nou mesos.
 • Adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, de conformitat amb el Codi Civil o les lleis de les comunitats autònomes que la regulin, sempre que la seva durada no sigui inferior a un any, de menors de sis anys o de menors d’edat que siguin majors de sis anys quan es tracti de menors amb discapacitat o que per les seves circumstàncies i experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents
 • Privació de llibertat mentre no existeixi sentència condemnatòria.
 • Força major temporal (aquesta suspensió haurà de ser autoritzada per l’autoritat laboral competent en expedient de regulació d’ocupació).
 • Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (aquesta suspensió haurà de ser comunicada prèviament a l’autoritat laboral).
 • Exercici d’un càrrec de responsabilitat sindical d’àmbit provincial o superior.
 • Exercici de càrrec públic representatiu.
 • Exercici del dret de vaga.
 • Tancament legal de l’empresa.
 • Suspensió d’ocupació i sou per raons disciplinàries.
 • Permís de formació o perfeccionament professional.
 • Decisió de la treballadora que es vegi obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere.
 • Excedència voluntària.

 

Quins són els seus efectes?

 

La suspensió del contracte deixa sense efectes les obligacions d’ambdues parts: treballar i remunerar el treball. En alguns casos el treballador percebrà una prestació de la Seguretat Social substitutòria del salari.

 

Reincorporació al treball i durada de la suspensió

 

 • Amb caràcter general:

 

  • El treballador té dret a reincorporar-se al treball que ocupava una vegada cessin les causes que van motivar la suspensió excepte en els supòsits de suspensió per mutu acord de les parts i per causes consignades vàlidament en el contracte, en què s’estarà als pactes.
  • Els treballadors es beneficiaran de qualsevol millora en les condicions de treball a la qual haguessin pogut tenir dret durant la suspensió del contracte en els supòsits de maternitat, paternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural d’un menor de 9 mesos.

 

 • Exercici de càrrec públic representatiu o funcions sindicals d’àmbit provincial o superior (excedència forçosa):

 

  • S’haurà de reincorporar en el termini màxim de 30 dies naturals a partir del cessament en l’exercici del càrrec.

 

 • Incapacitat temporal:

 

  • Si el treballador en incapacitat temporal és declarat en situació d’incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, serà motiu d’extinció del contracte de treball, tret que, segons el parer de l’òrgan de qualificació, la situació d’incapacitat del treballador sigui previsiblement objecte de revisió per millorança que permeti la seva reincorporació al lloc de treball, en aquest cas subsistirà la suspensió de la relació laboral, amb reserva del lloc de treball, durant un període de 2 anys a comptar des de la data de la resolució per la qual es declari la incapacitat permanent.

 

 • Maternitat:

 

  • En el supòsit de part, la suspensió tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit de part múltiple en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon. Aquest període es distribueix a opció de la interessada sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part. En cas de defunció de la mare, amb independència que estigués treballant o no, l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, si escau, de la part que resti del període de suspensió, computat des de la data del part, i sense que es descompti la part que la mare hagués pogut gaudir amb anterioritat al part. En el supòsit de defunció del fill, el període de suspensió no es veurà reduït, tret que, una vegada finalitzades les 6 setmanes de descans obligatori, la mare sol·licités reincorporar-se al seu lloc de treball.
  • No obstant l’anterior, i sense perjudici de les sis setmanes immediatament de descans obligatori per a la mare posteriors al part, en el cas que tots dos progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà optar perquè l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part sigui de forma simultània sigui successiva amb el de la mare. L’altre progenitor podrà seguir fent ús del període de suspensió per maternitat inicialment cedit, encara que al moment previst per a la reincorporació de la mare a la feina es trobi en situació d’incapacitat temporal.
  • En els casos de gaudi simultani de període de descans, la seva suma no podrà excedir de les 16 setmanes o de les que li corresponguin en cas de part múltiple.
  • En el cas que la mare no tingués dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions d’acord amb les normes que regulin aquesta activitat, l’altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu contracte de treball pel període que hagués correspost a la mare, la qual cosa serà compatible amb l’exercici del dret de suspensió del contracte per paternitat.
  • En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió es podrà computar, a instàncies de la mare o, en defecte d’això, de l’altre progenitor, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les 6 setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare.
  • En els casos de parts prematurs amb falta de pes i aquells altres que el nounat necessiti, per alguna condició clínica, hospitalització a continuació del part, per un període superior a 7 dies, el període de suspensió s’ampliarà en tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals, i en els termes en què reglamentàriament es desenvolupi; seran tinguts en compte els internaments hospitalaris, iniciats durant els 30 dies naturals següents al part, a l’efecte d’ampliació del període de descans per maternitat.
  • En el supòsit de discapacitat del fill la suspensió del contracte al fet que es refereix aquest apartat tindrà una durada addicional de 2 setmanes. Per a l’ampliació del període de descans per maternitat en els supòsits de discapacitat del fill, s’aplicarà l’escala de valoració específica per a menors de tres anys, considerant que procedeix l’ampliació quan la valoració sigui almenys del grau I moderat. En cas que tots dos progenitors treballin, aquest període addicional es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-lo de forma simultània o successiva i sempre de forma ininterrompuda.
  • Els períodes als quals es refereix el present apartat es podran gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial, previ acord entre els empresaris i els treballadors afectats.
  • En els supòsits en els quals el permís de maternitat s’exerceixi a temps parcial, el salari a tenir en compte a l’efecte del càlcul de les indemnitzacions previstes en l’Estatut dels Treballadors serà el que hagués correspost al treballador si no hagués reduït la seva jornada.

 

 • Paternitat:

 

  • En els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte durant 13 dies ininterromputs (quatre setmanes ininterrompudes a partir de l’01-01-2017), ampliables en el supòsit de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliments múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. Aquesta suspensió és independent del gaudi  compartit dels períodes de descans per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment. En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva a l’altre progenitor. En els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, aquest dret correspondrà només a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, quan el període de suspensió per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, sigui gaudit íntegrament per un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.
  • El treballador que exerceixi aquest dret podrà fer-ho durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement de fill, previst legalment o convencional, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, fins que finalitzi la suspensió del contracte per aquestes causes o immediatament després de la finalització d’aquesta suspensió.
  • La suspensió del contracte de treball per paternitat es podrà gaudir en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d’un mínim del 50 per 100, previ acord entre l’empresari i el treballador, i tal com es determini reglamentàriament.
  • El treballador haurà de comunicar a l’empresari, amb la deguda antelació, l’exercici d’aquest dret en els termes establerts, si escau, en els convenis col·lectius.
  • En els supòsits en els quals el permís de paternitat s’exerceixi a temps parcial, el salari a tenir en compte a l’efecte del càlcul de les indemnitzacions previstes en l’Estatut dels Treballadors serà el que hagués correspost al treballador si no hagués reduït la seva jornada.
  • La suspensió del contracte per paternitat tindrà una durada de 20 dies quan el nou naixement, adopció o acolliment es produeixi en una família nombrosa, quan la família adquireixi aquesta condició amb el nou naixement, adopció o acolliment o quan en la família hi hagi una persona amb discapacitat.
  • La durada indicada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiple en dos dies més per cada fill a partir del segon, o si un d’ells és una persona amb discapacitat.

 

 • Adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment:

 

  • S’inclouen els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, de conformitat amb el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que la regulin, sempre que la seva durada no sigui inferior a un any, de menors de sis anys o de menors d’edat que siguin majors de sis anys quan es tracti de menors amb discapacitat o que per les seves circumstàncies i experiències personals o que provinguin de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents.
  • En els supòsits d’adopció, de guarda amb finalitats d’adopció i d’acolliment la suspensió tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliable en el supòsit d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dues setmanes per cada menor a partir del segon. Aquesta suspensió tindrà els seus efectes, a elecció del treballador, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, bé a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de suspensió. En cas que tots dos progenitors treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-lo de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits assenyalats.
  • En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la seva suma no podrà excedir de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples.
  • En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, el període de suspensió, previst per a cada cas en el present apartat, es podrà iniciar fins quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció.
  • En el supòsit de discapacitat del menor adoptat, en situació de guarda amb finalitats d’adopció o acollit, la suspensió del contracte al fet que es refereix aquest apartat tindrà una durada addicional de dues setmanes. En cas que tots dos progenitors treballin, aquest període addicional es distribuirà a opció dels interessats, que el podran gaudir de forma simultània o successiva i sempre de forma ininterrompuda. Per a l’ampliació del període de descans per maternitat en el supòsit de discapacitat del menor acollit, s’aplicarà l’escala de valoració específica per a menors de tres anys, considerant procedent l’ampliació quan la valoració sigui almenys del grau I moderat.
  • Els períodes als quals es refereix el present apartat es podran gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial, previ acord entre els empresaris i els treballadors afectats, en els termes que reglamentàriament es determinin.
  • En els supòsits en els quals aquest permís s’exerceixi a temps parcial, el salari a tenir en compte a l’efecte del càlcul de les indemnitzacions previstes en l’Estatut dels Treballadors serà el que hagués correspost al treballador de no haver reduït la seva jornada.

 

 • Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural:

 

  • La suspensió del contracte de treball finalitzarà el dia en què s’iniciï la suspensió del contracte per maternitat biològica o el lactant compleixi nou mesos, respectivament, o, en tots dos casos, quan desaparegui la impossibilitat de la treballadora de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre que sigui compatible amb el seu estat.

 

 • Protecció contra la violència de gènere:

 

  • La suspensió tindrà una durada inicial que no podrà excedir de sis mesos, tret que, en les actuacions de tutela judicial de protecció de la víctima, requerís la continuïtat de la suspensió, en aquest cas el jutge la podrà prorrogar per períodes de tres mesos, amb un màxim de 18 mesos.
  • En cessar les causes de la suspensió, la treballadora tindrà dret a la reincorporació al lloc de treball reservat.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu