fbpx

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2017

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2017

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2017

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2017 200 120 arluk

L’informem que s’ha publicat al WEB de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2017.

 

Ja s’ha publicat al WEB de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2017. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2017.

 

Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l’assenyalat en aquest calendari.

 

Aquest calendari s’ha confeccionat al desembre del 2016, amb projectes normatius en tramitació.

 

NOVETATS

 

 • El 5 d’abril de 2017 s’inicia el termini de presentació, exclusivament per Internet, de les declaracions de renda i patrimoni 2016. Desapareix el Programa PADRE que és substituït pel Sistema Renda WEB, que es generalitza per a tots els contribuents, sigui quina sigui la naturalesa de les seves rendes.

 

 • S’implanta un nou sistema de gestió de llibres registre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària -SII- consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, a partir de l’1 de juliol de 2017.

 

El SII és obligatori per a empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació dels quals coincideixi amb el mes natural: grans empreses (facturació superior a 6.010.121,04 € l’any anterior), grups d’IVA i inscrits en el REDEME (registre de devolució mensual de l’IVA).

 

Els qui no estiguin obligats a acollir-se al SII ho podran fer de forma voluntària, exercint l’opció en el model 036: mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de fer efecte o en presentar la declaració de començament d’activitat (per 2017: mes de juny 2017). L’opció s’entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renunciï a la seva aplicació. La renúncia es realitzarà en el model 036: mes de novembre anterior a l’inici de l’any en què faci efecte. El període de declaració serà mensual.

 

Aquells que apliquin el SII estan exonerats (per a les declaracions a partir de juliol del 2017), de presentar els següents models: 347 “Declaració d’operacions amb terceres persones”, 340 “Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions” i 390 “Declaració-resum anual de l’IVA”.

 

 • S’amplia el termini de presentació del model 290 “Declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes (FATCA)”: des de l’1 de gener fins al 31 de maig.

 

 • L’any vinent es presentaran per primera vegada els següents models:

 

  • Model 217 “Gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per societats anònimes cotitzades d’inversió al mercat immobiliari. Impost sobre societats. Autoliquidació” (SOCIMI): dos mesos des del dia de l’acord de distribució de beneficis.

 

  • Model 231 “Declaració d’informació país per país”: dotze mesos següents a la finalització del període impositiu.

 

  • Model 289 “Declaració informativa anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua”, a presentar per institucions financeres des de l’1 de gener fins al 31 de maig. Aquest model substitueix el model 299 que només pel 2016, es presentarà exclusivament per als residents a Aruba i Saint-Martin.

 

  • Model 364 “IVA. Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades relatives a l’OTAN, als Quarters Generals Internacionals d’aquesta organització i als Estats que formen part d’aquest Tractat”.

 

  • Model 365 “IVA. Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l’OTAN, als Quarters Generals Internacionals d’aquesta organització i als Estats que formen part d’aquest Tractat”.

 

  • Model 589 “Impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i condensats. Autoliquidació i pagament fraccionat”. Des de l’1 al 20 d’abril.

 

RECORDI:

 

 • La presentació electrònica per Internet es podrà realitzar amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència. Per a tots els models es podrà utilitzar el DNI electrònic i/o el certificat electrònic, de persones físiques, representants de persones jurídiques i qualsevol altra entitat. La Cl@ve PIN i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.

 

 • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per presentar, si escau, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

 

La Cl@ve PIN, d’ús exclusiu per persones físiques, es podrà utilitzar per presentar els models 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 146, 147, 149, 150, 151, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 247, 282, 296, 303, 308, 309, 341, 345, 347, 349, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 650, 651, 655, 714, 720, 848. El número de referència permet, només a les persones físiques, realitzar gestions relatives a l’IRPF.

 

 • Les SA i SL, així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals, sense perjudici de la possibilitat de presentar les declaracions informatives en suport llegible directament per ordinador (DVD) para més de 10 milions de registres.

 

 • La resta d’entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic o en suport (para més de 10 milions de registres).

 

 • Les administracions públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.

 

 • Queden exonerats de presentar el model 390 “Declaració-resum anual de l’IVA” els contribuents que, realitzant liquidacions trimestrals d’IVA, tributin només en territori comú i realitzin activitats en règim simplificat i/o operacions d’arrendament de béns immobles urbans, sempre que emplenin la informació addicional sol·licitada, en el quart trimestre del Model 303 d’IVA.

 

Finalment, li recordem que l’obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques, segons l’impost i l’obligat tributari, pot ser:

 

 • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

 

 • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d’operacions superior a 6.010.121,04 € el 2016 (grans empreses), per a subjectes passius de l’IVA inscrits en el registre de devolució mensual (REDEME), els que tributin en règim especial del grup d’entitats i les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.

 

A continuació pot consultar el calendari fiscal pel 2017.

 

 

 Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu