fbpx

PUBLICADA LA REFORMA DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT I EL DE PETITES I MITJANES EMPRESES QUE REDUEIX L’EXIGÈNCIA D’INFORMACIÓ

PUBLICADA LA REFORMA DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT I EL DE PETITES I MITJANES EMPRESES QUE REDUEIX L'EXIGÈNCIA D'INFORMACIÓ

PUBLICADA LA REFORMA DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT I EL DE PETITES I MITJANES EMPRESES QUE REDUEIX L’EXIGÈNCIA D’INFORMACIÓ

PUBLICADA LA REFORMA DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT I EL DE PETITES I MITJANES EMPRESES QUE REDUEIX L’EXIGÈNCIA D’INFORMACIÓ 799 599 arluk

El Govern ha aprovat la reforma del Pla general de comptabilitat (PGC) i del Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses (PGC-Pimes) a través del Reial decret (RD) 602/2016, publicat en el BOE el 17 de desembre. La norma simplifica les obligacions comptables de les petites i mitjanes empreses, en aplicació del Dret europeu. La reforma també inclou canvis en el tractament comptable dels immobilitzats intangibles, especialment el fons de comerç.

 

En el BOE del 17-12-2016 s’ha publicat el Reial decret 602/2016 (d’ara endavant RD 602/2016), que va entrar en vigor el dia 18-12-2016 i produirà efectes des de l’1 de gener de 2017, pel qual es modifiquen el Pla general de comptabilitat (PGC); el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes Empreses (PGC-Pimes); les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats; i les Normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives. 

 

Amb aquesta norma es refon en un sol text les denominades Directives comptables (Directiva 78/660/CEE i Directiva 83/349/CEE), i s’introdueix una nova estratègia en el procés d’harmonització comptable europea en imposar als estats membres l’obligació d’aprovar uns requeriments màxims d’informació a les entitats que no superin els límits que avui dia faculten a una empresa a Espanya a seguir el model abreujat de balanç i memòria; les que la Directiva denomina com a petites empreses.

 

Aquesta norma constitueix el desenvolupament reglamentari de les modificacions introduïdes en el Codi de comerç i en el text refós de la Llei de societats de capital per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes amb la finalitat de traslladar al nostre ordenament intern el que es disposa per la Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de certs tipus d’empreses.

 

Principals canvis

 

Els canvis que s’introdueixen els podem resumir en els següents:

 

1r) Se suprimeix l’obligatorietat d’incloure l’estat de canvis en el patrimoni net per a les empreses que utilitzin el model abreujat del PGC i per les que apliquin el model PGC-Pimes. Podran acollir-se al segon les empreses amb dues de les següents circumstàncies: que el seu actiu no superi els quatre milions d’euros; que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els vuit milions, i que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 50.

 

2n) Es redueix la informació que les pimes han d’incloure en el model de memòria abreujada, d’acord amb els límits d’informació introduïts per la Directiva 2013/34/UE. Els canvis afecten els següents apartats: l’activitat de l’empresa, l’aplicació del resultat, els actius i els passius financers, els fons propis, la situació fiscal, les subvencions, les donacions i els llegats, els ingressos i les despeses, i les operacions amb parts vinculades.

 

3r) Pel que fa als criteris de registre i valoració l’única modificació que s’ha incorporat, per a tot tipus d’empreses, és la que concerneix els actius intangibles, especialment el fons de comerç. En aquesta nova redacció els immobilitzats intangibles són actius de vida útil definida i, per tant, hauran de ser objecte d’amortització sistemàtica en el període durant el qual es preveu, raonablement, que els beneficis econòmics inherents a l’actiu produeixin rendiments per a l’empresa. Quan la vida útil d’aquests actius no es pugui estimar de manera fiable s’amortitzaran en un termini de deu anys, sense perjudici dels terminis establerts en les normes particulars sobre l’immobilitzat intangible. D’altra banda, es modifica el règim en matèria de correcció valorativa amb l’objectiu d’equipar el criteri a seguir en matèria de deterioració de valor amb l’aplicat a la resta de l’immobilitzat, és a dir, almenys al tancament de l’exercici, s’analitzarà l’existència d’indicis de deterioració i, si escau, es calcularà l’import recuperable i s’efectuaran les correccions valoratives necessàries.

 

4t) Es tanca el desenvolupament reglamentari amb una breu revisió de les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats (NFCAC) sobre els supòsits de dispensa i exclusió de l’obligació de consolidar, el tractament del fons de comerç de consolidació i algunes millores tècniques.

 

5è) Finalment, es regula el tractament comptable dels títols habilitants de la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat, i es desenvolupa la tramitació del procediment sancionador abreujat de la Llei d’auditoria de comptes, que es preveu per als casos en què a la data d’iniciar-se el procés es tinguin tots els elements que permeten apreciar, sense complexitat, les conductes infractores –com signar informes d’auditoria sense habilitació legal, per exemple–.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu