fbpx

Pagament de l’IRPF

pagament de l'IRPF

Pagament de l’IRPF

Pagament de l’IRPF 626 335 Grup Simon

Com puc ajornar el pagament de l’IRPF?

Com ja sap, Hisenda no perdona, i els ajornaments especials que s’han habilitat a conseqüència de la crisi del coronavirus no són aplicables en el pagament de la declaració de l’IRPF. No obstant això, recordi que la quota de l’IRPF, com en anys anteriors, es pot fraccionar en dos pagaments del 60% i del 40%, sense meritació d’interessos. No obstant això, també es pot ajornar, com altres impostos, però en aquest cas l’ajornament ja no serà gratuït, sinó que haurà de satisfer un interès de demora del 3,75% anual. En general, podrà sol·licitar un ajornament de fins a 12 mensualitats. Si l’import que desitja ajornar supera els 30.000 euros (per si sol o juntament amb altres deutes tributaris que ja tingui ajornats), haurà d’aportar garanties.

Malgrat la crisi econòmica originada per la COVID-19 i la consegüent paralització de moltes activitats, la cita anual amb Hisenda es manté intacta, i els ajornaments especials que s’han habilitat a conseqüència de la crisi del coronavirus no són aplicables en el pagament de la declaració de l’IRPF. No s’interrompen els terminis per a la presentació de les declaracions de renda i patrimoni de l’exercici 2019 en l’àmbit estatal, terminis que van començar l’1 d’abril i s’estendran fins al 30 de juny, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des de l’1 d’abril fins al 25 de juny de 2020, tots dos inclusivament, excepte que s’opti per domiciliar únicament el segon termini: fins al 30 de juny de 2020.

No obstant això, davant la situació econòmica actual, es pot plantejar demorar el pagament de l’IRPF,  mitjançant un fraccionament o bé sol·licitant-ne un ajornament.

Fraccionament

Com en anys anteriors, si el resultat de la seva declaració de l’IRPF resulta a ingressar, i no disposa de líquid per pagar ara tota la quota, el més senzill és que s’aculli al fraccionament que ofereix Hisenda en la declaració, pel qual podrà satisfer el 60% de la quota fins al pròxim 30 de juny de 2020 i el 40% restant fins al 5 de novembre de 2020. En aquest cas:

  • No haurà de satisfer ni interessos ni recàrrecs, i tampoc haurà d’aportar garanties (sigui quin sigui l’import ajornat).
  • Aquest fraccionament només és possible si presenta la declaració dins del termini legal. No es pot sol·licitar en les declaracions presentades fora de termini.
  • En cap cas es poden fraccionar autoliquidacions complementàries.

Ajornament

Pot ser que l’anterior modalitat de fraccionament no sigui suficient per fer front a la falta de liquiditat, per la qual cosa la normativa de l’IRPF estableix un altre procediment: ajornar el pagament de l’IRPF.

Atenció. A més del fraccionament anteriorment establert (que és un cas particular i especial de l’IRPF), es podrà sol·licitar l’ajornament o fraccionament del deute en els mateixos termes que podem sol·licitar un ajornament o fraccionament per a qualsevol altra mena de deute amb l’administració tributària.

Però tingui en compte que:

  • En aquest cas l’ajornament ja no serà gratuït, sinó que haurà de satisfer un interès de demora del 3,75% anual. En general, podrà sol·licitar un ajornament de fins a 12 mensualitats.
  • Si l’import que desitja ajornar supera els 30.000 euros (per si sol o juntament amb altres deutes tributaris que ja tingui ajornats), haurà d’aportar garanties. Si aporta com a garantia un aval bancari, l’interès exigible serà de només del 3% (l’interès legal), i podrà sol·licitar un ajornament de fins a 36 mensualitats.

Per sol·licitar l’ajornament, quan presenti la declaració de l’IRPF, seleccioni l’opció “Altres modalitats de pagament” i “Reconeixement de deute amb sol·licitud d’ajornament”.

Aquesta alternativa és incompatible amb el fraccionament (és a dir, no es poden aplicar les dues alhora). Així, per exemple, no és possible acollir-se al fraccionament gratuït del 40% i, de manera paral·lela, sol·licitar l’ajornament del pagament inicial del 60% de la quota.

Per a obtenir més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu