fbpx

Novetats IVA

Novetats IVA

Novetats IVA

Novetats IVA 400 400 arluk

LLEI 28/2014, DE 27 DE NOVEMBRE, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI DEL IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

 

 

MODIFICACIONS INTRODUÏDES REFERENTS A DETERMINATS SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ AL IVA

 

Transmissió patrimoni empresarial o professional.

 

En aquest sentit, s’indica que està no subjecta a l’IVA, la transmissió d’un conjunt d’elements corporals i/o incorporals que, formant part del patrimoni empresarial o professional del subjecte passiu, constitueixin o siguin susceptibles de constituir, una unitat econòmica autònoma en el capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans. Sempre que l’adquirent els afecti a la seva activitat.

 

A més, s’estableix que la mera cessió de béns o drets queda exclosa de la no subjecció a l’IVA, quan no vagin acompanyades d’una estructura organitzativa de factors de producció materials i humans, o d’un ells, que permeti considerar-la constitutiva d’una unitat econòmica autònoma.

 

 

MODIFICACIONS RELATIVES A LES EXEMPCIONS

 

– Ensenyament: Es declara exempta l’atenció a nens en els centres docents en el menjador escolar o en aules en servei de guarderia fora de l’horari escolar, equiparant a aquest efecte, el tractament en l’IVA d’aquests serveis prestats pel centre docent.

 

– Operacions financeres: S’elimina l’exempció als serveis prestats pels fedataris públics en connexió amb operacions exemptes o no subjectes a l’IVA.

Tot i que aquests serveis del fedatari públic siguin prestats en relació amb una transacció financera, són clarament diferents de la transacció i per tant no tenen la naturalesa financera que justifica l’exempció.

 

– Renúncia a l’exempció, en determinades operacions immobiliàries: s’amplia l’àmbit objectiu de l’aplicació de la renúncia a les exempcions immobiliàries, al no vincular aquesta a l’exigència que l’empresari o professional adquirent tingui dret a la deducció total del Iva suportat.

 

 

NOUS SUPÒSITS D’APLICACIÓ DE LA REGLA D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU

 

– Als lliuraments de plata, platí i pal·ladi, quan no estiguin inclosos en l’àmbit d’aplicació del règim especial aplicable als béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.

 

– A les entregues de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals, subjectes a límits i requisits molt tècnics a estudiar cas per cas.

 

 

MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’IVA, RELATIVES A LA FIXACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE DEL IMPOST

 

Fins ara, es considerava com base imposable en les operacions amb contraprestació no dinerària, “el valor de

mercat “dels béns lliurats o dels serveis prestats.

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 desembre 2012, assumpte C-549/11, es modifica la regla de valoració de les operacions la contraprestació no sigui de caràcter monetari, fixant com a tal el valor acordat entre les parts, que haurà d’expressar-se en forma monetària.

 

 

RESPECTE DE LES MODIFICACIONS DE LA BASE IMPOSABLE

 

Es flexibilitza el procediment de modificació de la base imposable per impagament de les operacions, quan el deutor està incurs en situació concursal, de manera que el termini per poder realitzar la modificació, en cas de deutor en concurs, s’amplia d’1 a 3 mesos a comptar des de la data de publicació al BOE de la Interlocutòria judicial de declaració de concurs.

 

 

MODIFICACIONS EN EL TIPUS IMPOSITIU

 

– El tipus aplicable a les flors i plantes ornamentals passa al tipus reduït del 10%.

 

– El lliurament dels aparells i complements susceptibles de ser destinats a suplir les deficiències

físiques dels animals passen al tipus general del 21%.

 

– El lliurament dels “productes farmacèutics” tributarà al tipus reduït del 10%.

 

 

NOVES REGLES DE LOCALITZACIÓ DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ I DE LES PRESTACIONS DE SERVEIS EFECTUADES PER VIA ELECTRÒNICA

 

La principal novetat és el canvi en la norma de localització d’aquests serveis, en els casos en què el destinatari del servei sigui un consumidor final o una persona jurídica que no actuï sota la condició d’empresari o professional, establert en un Estat membre de la Unió Europea.

 

A partir del 01/01/2015, amb caràcter general:

 

– Quan el client sigui empresari operarà la regla d’inversió del subjecte passiu.

 

– Quan el client sigui consumidor final les obligacions de repercussió i ingrés de l’impost recauran en el prestador, en el territori on estigui ubicat el destinatari.

 

 

DEDUCCIONS QUOTES SUPORTADES

 

S’amplia l’àmbit d’aplicació de la prorrata especial, en disminuir del 20% al 10% la diferència admissible pel que fa al total de quotes deduïbles, en un any natural, que resultin per aplicació de la prorrata general, en comparació amb les que resulten per aplicació de la prorrata especial.

 

 

RÈGIM ESPECIAL SIMPLIFICAT

 

A partir del 1 de gener de 2016 es redueix el límit d’exclusió per al règim especial simplificat (mòduls) amb els mateixos límits que s’han exposat en l’apartat “d’activitats en règim d’estimació objectiva” del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 

 

MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN EL RÈGIM ESPECIAL DE LES AGÈNCIES DE VIATGE

 

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 26 de setembre de 2013, en l’assumpte C-189/11, va comportar l’obligació de modificar la regulació d’aquest règim especial.

 

A partir d’ara, el regim especial serà aplicable a les operacions realitzades per:

 

– Les agències de viatges quan actuïn en nom propi, i

– A qualsevol altre empresari o professional

 

Amb la nova regulació, s’estableix que els subjectes passius no estaran obligats a consignar en factura, separadament, la quota repercutida, que s’entendrà inclosa en el preu de operació.

 

S’introdueix la possibilitat d’optar, operació per operació, per l’aplicació del règim general del Impost, sempre i quan el destinatari de l’operació sigui un empresari o professional que tingui dret, en algun percentatge, a la deducció o a la devolució de les quotes suportades.

 

 

RÈGIM ESPECIAL DEL GRUP D’ENTITATS

 

Es modifica l’apartat u de l’article 163 quinquies per incorporar l’exigència dels tres ordres de vinculació: econòmica, financera i d’organització, a les entitats del grup.

 

La vinculació financera exigeix un control efectiu de l’entitat a través d’una participació de més del 50 per cent en el capital o en els drets de vot de les mateixes.

S’assenyala també que les operacions realitzades en aquest règim especial no es poden tenir en compte a l’efecte de càlcul de la prorrata comú en cas d’empresaris que realitzin activitats en més d’un sector diferenciat, al marge del règim especial del grup d’entitats.

 

 

LIQUIDACIÓ DEL IMPOST EN IMPORTACIONS

 

Els importadors de béns, amb període de liquidació mensual, podran optar per no liquidar l’Iva en aduana i ingressar l’impost corresponent en el moment de presentar la corresponent declaració liquidació.

 

 

INFRACCIONS

 

Es crea un nou tipus d’infracció relativa a la falta de comunicació en termini, o la comunicació incorrecta per part dels empresaris o professionals destinataris de determinades operacions, a les quals sigui aplicable la regla d’inversió del subjecte passiu.

 

Les operacions concretes d’inversió del subjecte passiu a que es fa referència són:

 

– Execucions d’obra per a la construcció o rehabilitació d’edificis o urbanització de terrenys, i

– transmissions d’immobles en execució de garantia.

 

La conducta es sanciona amb l’1 per cent de les quotes meritades respecte a les quals s’ha produït l’incompliment en la comunicació, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 10.000 euros.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu