fbpx

NOVES REDUCCIONS I BONIFICACIONS PER ALS AUTÒNOMS

NOVES REDUCCIONS I BONIFICACIONS PER ALS AUTÒNOMS

NOVES REDUCCIONS I BONIFICACIONS PER ALS AUTÒNOMS

NOVES REDUCCIONS I BONIFICACIONS PER ALS AUTÒNOMS 362 369 arluk

Des del passat 10 d’octubre de 2015, els autònoms podran aplicar noves reduccions i bonificacions a la Seguretat Social. Així per exemple, respecte a la bonificació per als familiars col·laboradors d’autònoms que es donin d’alta en el RETA (és a dir, per al cònjuge o familiars fins al segon grau), es podrà aplicar durant 24 mesos (fins ara només durava 18 mesos).  Aquest incentiu consisteix en una bonificació durant 18 mesos del 50% –i durant sis mesos més del 25%– de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus mínim de cotització vigent.

 

Com ja l’hem anat informant, des del passat 10 d’octubre de 2015, d’acord amb la Llei 31/2015, de 9 de setembre, de mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social, s’han aprovat importants novetats respecte a les reduccions i bonificacions de la Seguretat Social per als autònoms. En concret, podem destacar de manera resumida:

 

Ampliació de la tarifa plana en la cotització a la Seguretat Social per als casos d’alta inicial en el RETA, o en els supòsits en què no s’hagués estat en situació d’alta en la Seguretat Social en els cinc (5) anys immediatament anteriors

 

 • En els casos d’alta inicial en el règim especial de la seguretat social de treballadors per compte propi o autònoms (RETA), o en els supòsits en què no s’hagués estat en situació d’alta en la Seguretat Social en els 5 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta en el RETA, la quota a la Seguretat Social queda reduïda a la quantia de 50 euros mensuals durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, en el cas que l’interessat, conforme a la normativa en vigor, hagi optat per cotitzar per la base mínima que correspongui.

 

 • Si l’autònom opta per una base de cotització superior a la mínima, durant els 6 primers mesos següents a l’alta, pot aplicar una reducció equivalent al 80% de la quota per contingències comunes, resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal (IT), equivalent la quota.

 

A manera explicativa, la reducció de l’any 2015 seria la següent:

 

 • Base mínima: 884,40 €.
 • Tipus de cotització, inclosa la IT: 29,30%.
 • Quota: 884,40 x 29,30%= 259,13 €.
 • Total reducció: 259,13 x 80%= 207,30 €.

 

 • Una vegada hagin transcorreguts els 6 primers mesos esmentats, els treballadors per compte propi que gaudeixin d’aquesta mesura, podran aplicar les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, seguint el mateix càlcul utilitzat en l’exemple previ, per un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de divuit 18 mesos després de la data d’efectes d’alta, d’acord a l’escala següent:

 

 • Del primer mes, al sisè: 50 €
 • Del sisè mes al dotzè, una reducció del 50%: 259,13 x 50%= 129,57 €
 • Del tretzè mes al quinzè, una reducció del 30%: 259,13 x 30%= 77,74 €
 • Del setzè mes fins al divuitè, una bonificació del 30%: 259,13 x 30%=77,74 €

 

 • Si es tracta de treballadors per compte propi, menors de 30 anys o menors de 35 anys en el cas de dones, que causin alta inicial en el RETA o no haguessin estat en situació d’alta en els cinc anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta, en el RETA, poden aplicar, a més dels beneficis assenyalats i durant un període addicional d’altres 12 mesos, una bonificació addicional equivalent al 30%, sobre la quota per contingències comunes, amb la qual cosa el període de bonificació s’estén a trenta (30) mesos des de l’alta inicial en el RETA, la qual cosa equivaldria a una bonificació equivalent a setanta-set euros amb setanta-quatre cèntims d’euro (77,74 €).

 

Atenció. Els autònoms que causen alta inicial en el RETA (o que no han estat d’alta en els 5 anys anteriors) poden aplicar una reducció en les seves quotes del 80% durant 6 mesos, del 50% durant uns altres 6 mesos, i del 30% durant 6 mesos més. I si al moment de donar-se d’alta l’autònom era menor de 30 anys (o de 35 en el cas de dones), aquesta reducció del 30% s’aplica dotze mesos més.  A partir del 10 d’octubre aquests incentius es mantenen, però també es podran aplicar als autònoms que contractin a empleats per compte d’altri (fins ara no es podien aplicar).

 

Per a les altes com a autònoms col·laboradors dels cònjuges i familiars fins a 2n grau que col·laborin en l’activitat

 

  • Bonificació del 50% durant 18 mesos, i del 25% els següents 6 mesos
  • No hauran pogut estar d’alta com a autònoms en els 5 anys anteriors.

 

Atenció. Respecte a la bonificació per als familiars col·laboradors d’autònoms que es donin d’alta en el RETA (és a dir, per al cònjuge o familiars fins al segon grau), es podrà aplicar durant 24 mesos (fins ara només durava 18 mesos).  Aquest incentiu consisteix en una bonificació durant 18 mesos del 50% –i durant sis mesos més del 25%– de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus mínim de cotització vigent.

 

 

 

Per a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme que es facin autònoms

 

  • Primer any: quota de 50 euros al mes o reducció del 80% si s’opta per una base de cotització superior.
  • Posteriorment: bonificació del 50% durant 48mesos
  • És necessari que no s’hagi estat autònom en els 5 anys anteriors, i que sigui una alta inicial com a autònom.
  • Es pot contractar treballadors per compte d’altri una vegada iniciada l’activitat.

 

Per a autònoms de Ceuta i Melilla

 

  • D’alguns sectors com l’agricultura, pesca, aqüicultura, algunes indústries, comerç, turisme, hostaleria, construcció, etc.
  • Bonificació del 50% de les quotes per contingències comunes.

 

Per a persones familiars de l’explotador agrari incorporades a l’activitat com a autònoms

 

  • Que siguin cònjuges o descendents de l’explotador agrari
  • Reducció del 30% durant 5 anys.
  • La reducció és incompatible amb altres reduccions.

 

Per a la contractació de treballadors interins durant la suspensió de l’activitat com a autònom

 

  • La suspensió haurà de ser per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o lactància natural i paternitat.
  • Bonificació del 100% mentre duri la suspensió.

 

Per incentivar la contractació de persones amb menor índex d’accés al mercat laboral, i la contractació de persones en situació d’exclusió social per empreses d’inserció

 

  • Bonificació durant 3 anys de 800 euros a l’any
  • En el cas treballadors menors de 30 o 35 si es té una discapacitat, el primer any serà de 1.650 euros.
  • s’haurà d’incorporar com a soci treballador a un aturat.

 

 

QUADRE RESUM REDUCCIONS/BONIFICACIONS AL TREBALL AUTÒNOM

 

OBJECTE

COL·LECTIU

QUANTIA

DURADA I OBSERVACIONS

NORMATIVA

Bonificacions i reduccions al treball autònom

INTERINITAT

Treballadors autònoms que cessin l’activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o durant la lactància natural i que siguin substituïts per aturats amb contracte d’interinitat bonificat.

100% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima o fixa que correspongui al tipus de cotització establert com a obligatori durant la substitució

Substitució

 1. A. 2a. de la Llei 12/2001, modificat per la D. A. 16a. de la Llei Orgànica 3/2007

FAMILIARS

Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms. (14)

50% de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima del tipus corresponent de cotització vigent a cada moment en el règim especial de treball per compte propi que correspongui.

18 mesos

D.A. 11a Llei 3/2012

JOVES

Persones incorporades al RETA a partir de l’entrada en vigor de l’Estatut del treball Autònom. Homes fins a 30 anys i dones fins a 35 anys. [1]

30% de la quota mínima d’autònoms

Trenta mesos (15 mesos reducció i 15 mesos bonificació)

D.A. trenta-cinquena de la Llei General de la Seguretat Social

Persona per compte propi menor de 30 anys que causi alta inicial o que no hagués estat en alta en els 5 anys immediatament anteriors sense treballadors per compte d’altri. [2]

Reducció i bonificació sobre quota de contingències comunes:

Reducció del 80% durant 6 mesos.

Reducció del 50% durant 6 mesos.

Reducció del 30% durant 3 mesos

Bonificació del 30% durant 15 mesos.

Màxim 30 mesos

Disposició Addicional Trentena del R.D. Legislatiu 1/1994.

 

 

OBJECTE

                COL·LECTIU

QUANTIA

DURADA I OBSERVACIONS

Bonificacions i reduccions al treball autònom

MÉS GRANS DE 30 ANYS

Treballadors/es per compte propi de 30 anys o més que causin alta inicial o que no haguessin estat en alta en els 5 anys immediatament anteriors, sense treballadors per compte d’altri. (16)

Reducció sobre la quota de contingències comunes:

 1. a) 80% durant 6 mesos.
 2. b) 50% durant 6 mesos.
 3. c) 30% durant 6 mesos.

Màxim 18 mesos.

Disposició addicional trenta-cinquena bis del R.D. legislatiu 1/1994.

CEUTA I  MELILLA

Treballadors autònoms a Ceuta i Melilla en els sectors que recull la modificació de l’apartat 2 de la D.A. trentena del RD Legislatiu 1/1994 i la D.A. primera de la Llei 3/2011, de 4 d’octubre.

50% de la base de cotització per contingències comunes. (primer any de vigència de la norma 43%, segon any 46% i tercer i successius el 50%)

Indefinida

D.A. trentena del R.D. legislatiu 1/1994.

Bonificacions i reduccions discapacitats

Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que causin alta inicial en el R.E. de treballadors per compte propi o autònoms

Reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes 80% durant 6 mesos si no té assalariats (reducció)

50% durant 54 mesos (bonificació)

5 anys

D.A. onzena Llei 45/2012

Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% menors de 35 anys que causin alta inicial o no haguessin estat d’alta en els 5 anys immediatament anteriors, sense treballadors per compte d’altri [3]

Reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes 80% durant 12 mesos (reducció) 50% durant els 4 anys següents (bonificació)

5 anys

D.A. onzena Llei 45/2012

 

 

 

 

OBJECTE

COL·LECTIU

QUANTIA

DURADA I OBSERVACIONS

NORMATIVA

Bonificacions i reduccions al treball autònom per conciliació de la vida personal i familiar vinculada a la contractació.

Treballadors/as autònoms que romanguin d’alta en el RETA, i que contractin un treballador/a, a temps complet o parcial, en els supòsits de:

 1. a) Per cura de menors de 7 anys.
 2. b) Per tenir a càrrec seu un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, en situació de dependència.
 3. c) Per tenir a càrrec seu un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, quan aquesta discapacitat estigui degudament acreditada, sempre que el familiar no exerceixi una activitat retribuïda.

100% de la quota  [4] per contingències comunes que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador/a, en els 12 mesos anteriors a la data d’acollir-se a aquestes mesures, el tipus de cotització mínim vigent. [5]

Fins a 12 mesos.

Mínim durada del contracte 3 mesos.

Llei 25/2015 de 28 de juliol.

Art. 9.

 

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

[1]              Cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament i, si escau, per adopció.

[2]             També serà aplicable als socis treballadors de Cooperatives de treball Associat que estiguin enquadrades en el Règim Especial de la S. Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

[3]             També serà aplicable als socis treballadors de cooperatives de treball associat que estiguin enquadrades en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

[4]             Si la contractació és a temps parcial, la bonificació prevista serà del 50%.

[5]             En el cas que el treballador/a faci menys de 12 mesos que estigui donat d’alta en el règim especial de la Seguretat Social 500 euros de treballador/a per compte propi.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu