fbpx

Noves mesures fiscals per COVID19 Reial decret llei 19/2020

Noves mesures fiscals per COVID19 Reial decret llei 19/2020

Noves mesures fiscals per COVID19 Reial decret llei 19/2020 150 150 Grup Simon

COVID-19. Aprovades noves mesures fiscals (Reial decret llei 19/2020)

Al BOE del dia 27 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 17/2020 pel qual s’adopten noves mesures fiscals complementàries en matèria tributària, amb efectes des del 28 de maig de 2020, entre les quals destaquen l’augment a quatre mesos del període d’ajornament d’impostos per a pimes i autònoms sense interessos, es permet que aquelles societats que no hagin pogut aprovar els seus comptes anuals abans que acabi el termini de declaració d’aquest impost puguin presentar-los amb els comptes disponibles en aquest moment. També s’habilita un règim especial per presentar una altra declaració, sense recàrrecs, quan els comptes anuals s’hagin pogut aprovar. I d’altra banda s’estableix el retard excepcional a setembre del 2020 de la publicació del llistat de deutors a la Hisenda Pública, i l’exempció en AJD de les escriptures de formalització de diferents moratòries.

L’informem que al BOE del dia 27 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten noves mesures fiscals complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19, amb efectes des del 28 de maig de 2020.

Pel que fa a l’àmbit tributari s’amplien, d’una banda, algunes de les ja decretades anteriorment (s’amplia a 4 mesos -anteriorment eren 3- el període de l’ajornament sense interessos de demora) i per una altra s’afegeixen noves mesures fiscals (efectes en la declaració de l’impost sobre societats derivats del retard en l’aprovació de comptes per la COVID 19, retard excepcional a setembre del 2020 de la publicació del llistat de deutors a la Hisenda Pública, exempció en AJD de les escriptures de formalització de diferents moratòries, etc.), que resumim a continuació.

1. Mesures en l’ajornament d’obligacions tributàries per a pimes i autònoms

Respecte als ajornaments sense garanties, amb un màxim de 30.000 €, per a deutors amb volum d’operacions que no superin els 6.010.121,04 €, de les autoliquidacions que el seu termini finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig, regulats per l’article 14 del Reial decret llei 7/2020, en els quals no es meritaven interessos de demora pels 3 primers mesos, ara s’estableix que no es meritin pels 4 primers mesos.

D’altra banda, s’amplia el termini en què no es meritaran interessos de demora derivats de l’ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres: serà durant el termini dels quatre primers mesos (passa de 3 mesos a 4 mesos).

Cal recordar que l’article 50 del Reial decret llei 11/2020 va flexibilitzar l’ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres presentades des del 2 de març de 2020 i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros i l’import del deute a ajornar sigui superior a 100 euros. L’ajornament el podia sol·licitar el destinatari de la mercaderia importada sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019, tenia una durada de 6 mesos i no meritava interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

Règim transitori de l’ampliació a 4 mesos del període de l’ajornament sense interessos

En la disposició transitòria segona del RDL 19/2020 es regula un règim transitori en relació amb l’ampliació del termini de no meritació d’interessos que estableix que les modificacions efectuades, a les quals ens hem referit anteriorment, s’aplicaran, respectivament, a les sol·licituds d’ajornament que s’haguessin presentat a partir de l’entrada en vigor dels reials decrets llei 7/2020 (en vigor des del 13 de març de 2020) i 11/2020 (en vigor des del 2 d’abril de 2020).

2. Adaptacions per a la presentació de la declaració de l’impost sobre societats

Com ja sabem el termini per a la presentació de l’IS està directament relacionat amb els terminis de compliment de les obligacions comptables i mercantils de les empreses.

El tancament de comptes de l’exercici 2019 s’ha vist afectat per la pandèmia mundial de la COVID- 19, i el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (modificat pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març i pel Reial decreti llei 19/2020 que estem ressenyant) va establir mesures de caràcter mercantil, entre altres en els apartats 3 i 4 del seu article 40:

3. L’obligació de formular els comptes anuals, ordinaris o abreujats, individuals o consolidats, en el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social que incumbeix a l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica i, quan fos legalment exigible, l’informe de gestió i altres documents exigibles segons la legislació de societats, queda suspesa fins a l’1 de juny de 2020, i es reprendrà de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data. No obstant l’anterior, serà vàlida la formulació dels comptes que realitzi l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica durant l’estat d’alarma i igualment podrà realitzar la seva verificació comptable dins del termini legalment previst o acollir-se a la pròrroga prevista en l’apartat següent.

4. En el cas que, a la data de declaració de l’estat d’alarma o durant la seva vigència, l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica obligada hagués formulat els comptes de l’exercici anterior, el termini per a la verificació comptable d’aquests comptes, tant si l’auditoria fos obligatòria com voluntària, s’entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

Doncs bé el RDL 19/2020, en el seu article 12, introdueix les adaptacions per a la presentació de la declaració de l’impost sobre societats a la realitat provocada per la pandèmia, això és, als que s’ajustin per a la formulació i aprovació dels comptes anuals a l’establert en els articles 40 i 41 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que permet que aquelles societats que no hagin pogut aprovar els seus comptes anuals abans que acabi el termini de declaració d’aquest impost, la puguin presentar amb els comptes disponibles en aquest moment.

No s’altera el termini per autoliquidar l’impost: per tant continuarà sent de 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Com sabem, de l’1 al 25 de juliol de 2020 per a entitats el període impositiu del 2019 de les quals coincideixi amb l’any natural.

La novetat és que si a 25 de juliol de 2020 l’entitat hagués aprovat comptes -que pot succeir sense incomplir cap termini segons el vist en les modificacions mercantils- aquesta declaració es realitzarà amb els “comptes anuals disponibles” que, en cotitzades, seran els comptes auditats i, per a totes les altres, seran els comptes auditats -si és el cas- o els comptes formulats però, si encara no han estat formulats -el que també és possible segons vam veure perquè el termini finalitza el 31 d’agost- amb la comptabilitat portada d’acord amb el Codi de Comerç.

Però, si els comptes aprovats fossin diferents dels utilitzats en la declaració, l’entitat en presentarà de nous, fins al 30 de novembre de 2020 com a màxim.

Característiques de la nova autoliquidació:

  • Si en resulta una quantitat a ingressar més gran o una quantitat a retornar menor que en la primera, es considera complementària, i es reportaran interessos de demora per aquest import des que va acabar el termini de la “normal” -en general des del 25 de juliol-.
  • Si en resulta menys import a ingressar o més a retornar es considerarà rectificació de la primera però sense els efectes de les autoliquidacions rectificatives -sense meritació d’interessos de demora pel diferencial des de la data de presentació i sense aplicar el procediment establert per a elles dels articles 126 i següents del Reglament d’aplicació dels tributs-.
  • En la nova autoliquidació es podran modificar les opcions o exercir les opcions com en qualsevol declaració presentada en termini. Per exemple, encara que en la presentada al juliol no s’hagin compensat bases negatives, sí que es podran compensar en la de novembre i l’Administració no podrà discutir-ho.
  • El termini de 6 mesos a partir del qual es reporten interessos de demora, si la quantitat que resulti a retornar per la presentació de l’autoliquidació no s’ha fet efectiva, es comptarà a partir del 30 de novembre de 2020. Per tant, en cas que resulti una quantitat a retornar d’aquesta segona autoliquidació, la meritació d’interessos de demora començarà l’1 de juny de 2021.
  • Com a excepció de l’anterior, si en la segona declaració es produeix una rectificació de la primera amb un resultat a retornar perquè es va ingressar efectivament en aquesta primera, els interessos de demora sobre la devolució es reportaran des del primer termini -en general, el 25 de juliol-.
  • S’aclareix que tant una declaració com l’altra podran ser comprovades per l’Administració.

3. Nou supòsit d’exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD)

S’ha introduit un nou supòsit d’exempció en l’ITP i AJD per a les escriptures de formalització de les moratòries previstes en l’article 13.3 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març i en l’article 24.2 de Reial Decret llei 11 / 2020, de 31 de març; i de les moratòries convencionals a les què es refereix l’article 7 de l’propi Reial decret llei 19/2020

4. Retard de la publicitat de les ‘llistes de morosos’

L’article 95 bis de la LGT estableix que l’Administració Tributària ha d’acordar la publicació periòdica dels llistats de deutors a la Hisenda Pública per deutes o sancions tributàries quan excedeixin d’1.000.000 euros i no haguessin estat pagades transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari (excloses les que hagin estat ajornades o suspeses). La determinació de la concurrència dels requisits per a incloure un deute o sanció tributària en el llistat es referirà a l’31 de desembre de l’any anterior a el de l’acord de publicació.

La LGT estableix que la data de publicació s’ha d’establir mitjançant una ordre ministerial, que s’haurà de produir en tot cas durant el primer semestre de cada any.

Ara s’estableix que la referida publicació derivada de la concurrència a 31 de desembre de 2019 dels requisits per a la inclusió en el llistat es produirà, en tot cas, abans de l’1 d’octubre de 2020.

Per a obtenir més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu