fbpx

Nova normativa per al dipòsit legal d’un web o blog

Nova normativa per al dipòsit legal d'un web o blog

Nova normativa per al dipòsit legal d’un web o blog

Nova normativa per al dipòsit legal d’un web o blog 580 300 arluk

Fins ara, no era exigible l’obligació de dipòsit legal per a recursos a Internet. Però això canvia a partir de l’octubre de 2015, ja que s’ha publicat en el BOE el Reial decret 635/2015, de 10 de juliol, pel qual es regula el dipòsit legal de les publicacions en línia.

 

Al BOE del dia 25 de juliol de 2015, s’ha publicat el Reial decret 635/2015 mitjançant el qual es regula el procediment de gestió del dipòsit dels llocs web i dels recursos que s’hi contenen, és a dir, el dipòsit legal de les publicacions en línia.

 

Aquesta norma desenvolupa l’obligació de dipòsit legal per a publicacions digitals o electròniques ja prevista en la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal.

 

La finalitat és la de preservar el patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital de la cultura i permetre’n l’accés amb finalitats culturals, de recerca o informació.

 

Per tant, a partir del 25 d’octubre de 2015 (entra en vigor al cap de tres mesos de la seva publicació) podria tenir obligació de dipòsit legal per al seu lloc web.

 

Què és una publicació en línia?

 

És la informació o contingut de qualsevol naturalesa difós en un suport electrònic no tangible, arxivat en un format determinat i susceptible d’identificació i tractament diferenciat, que sigui objecte de difusió.

 

Atenció. Un lloc web o un blog es consideren publicació en línia a aquests efectes i, per tant, ha de ser objecte de dipòsit legal.

 

Per què les publicacions electròniques en DVD o altres suports tangibles queden fora d’aquesta regulació normativa?

 

Perquè totes les publicacions en suport tangible (llibres, revistes, CD o DVD) estan regulades per la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal. Per aquesta raó, aquest reial decret regula el dipòsit de les publicacions en línia i no de les publicacions electròniques, que és un terme més ampli i engloba publicacions en suport tangible

 

 

A qui correspon efectuar el dipòsit legal de les publicacions en línia?

 

L’obligat a realitzar el dipòsit legal serà l’editor o productor del lloc web, això és, la persona (física o jurídica) titular del domini on s’hostatja el lloc web o la persona responsable de la seva gestió.

 

Quina obligació tenen els editors/productors de contingut en línia?

 

A diferència del dipòsit legal de les publicacions en suport tangible, els editors/productors no han de prendre cap iniciativa ni emprendre cap acció en aquest sentit. La seva obligació es limita a deixar-se recol·lectar pels sistemes automàtics d’arxivat web dels centres de conservació o transferir els documents que aquests els requereixin per formar part del dipòsit legal.

 

Haig de fer dipòsit legal del meu web?

 

La resposta és sí, sempre que el lloc web contingui “patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual o digital de les cultures d’Espanya”. A més d’aquest requisit, s’haurà de complir alguna de les circumstàncies següents per al lloc web:

 

a) Que estigui en qualsevol de les llengües espanyoles oficials;

b) Que estiguin produïdes o editades per qualsevol persona física o jurídica que tingui el seu domicili, residència o establiment permanent a Espanya;

c) Que estiguin produïdes o editades sota un nom de domini vinculat al territori espanyol.

 

En cap cas han de ser objecte de dipòsit legal els correus, correspondència privada, continguts albergats en una xarxa privada i fitxers de dades de caràcter personal.

 

Què ha de fer? Quin és el procediment?

 

El dipòsit legal es realitza davant els centres de conservació, que són la Biblioteca Nacional d’Espanya i els que determinin les comunitats autònomes en l’àmbit de les seves competències. Però en el cas de les publicacions digitals, la iniciativa és d’aquests centres de conservació, els qui determinaran quins llocs web i quins recursos són els que es capturaran o dipositaran per ser conservats. No s’assignarà número de dipòsit legal a les publicacions en línia. Perquè les publicacions accedeixin al dipòsit legal existeixen dues possibilitats:

 

  • Publicacions digitals lliurement accessibles. Captura automàtica per mitjà de robots que recol·lecten la web, a càrrec dels centres de conservació. L’editor o productor de llocs web i altres publicacions en línia lliurement accessibles permetrà que els centres de conservació procedeixin a la seva recol·lecció.

 

  • Publicacions digitals d’accés restringit. En aquest cas, l’editor del lloc web estarà obligat a facilitar-ne la recol·lecció, proporcionant si escau als centres de conservació les claus que permetin l’accés i reproducció de la totalitat dels continguts o llocs web, o a proporcionar la seva transferència a través de xarxes de comunicació o en un altre suport.

 

Per a aquelles publicacions electròniques en suport tangible, o que dupliquen el mateix contingut que el d’un llibre en format físic, cal destacar que el dipòsit de la publicació en suport tangible no eximeix del dipòsit de la publicació en línia. En aquest sentit el procediment per realitzar el dipòsit legal d’una publicació digital que es presenti en suport tangible, és el mateix que el previst en la Llei 23/2011, de 29 de juliol.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu