fbpx

NOVA INSTRUCCIÓ D’HISENDA EN RELACIÓ AMB LES SOCIETATS CIVILS COM A CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

NOVA INSTRUCCIÓ D'HISENDA EN RELACIÓ AMB LES SOCIETATS CIVILS COM A CONTRIBUENTS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

NOVA INSTRUCCIÓ D’HISENDA EN RELACIÓ AMB LES SOCIETATS CIVILS COM A CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

NOVA INSTRUCCIÓ D’HISENDA EN RELACIÓ AMB LES SOCIETATS CIVILS COM A CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 425 283 arluk

L’Agència Tributària ha emès una nova instrucció de 22 de desembre de 2015, on s’estableixen unes pautes en relació a les societats civils i la seva condició de contribuents en l’impost sobre societats a partir del 2016, aclarint quan s’obté la personalitat jurídica (quan es manifesta la seva voluntat davant l’AEAT en sol·licitar el NIF), i què s’entén per activitat mercantil, amb l’excepció de les societats agrícoles, les ramaderes i les societats professionals.

Com ja els informàrem darrerament, les societats civils amb objecte mercantil passen a ser contribuents de l’impost sobre societats a partir del gener de 2016 i no tindran la consideració de contribuent en l’IRPF, i s’establirà un règim fiscal especial per a la dissolució i liquidació de societats civils en les quals concorrin determinades circumstàncies.

 

Atès que eren molts els dubtes que es plantejaven amb aquest canvi normatiu, l’Agència Tributària ha hagut de dictar i publicar dues instruccions bastant seguides: la primera datada el 13 de novembre, en relació amb la constitució de noves societats civils o comunitats de béns a partir de 2015, on s’estableixen unes pautes sobre quines societats civils podran tributar per l’impost sobre societats (IS), a partir de l’1 de gener de 2016, i en quines els titulars seguiran tributant per l’impost per a les societats de nova creació, a fi d’ajudar a determinar quin tipus d’entitat són a l’efecte de la seva classificació.

 

            Atenció. Com ja vam dir en el seu moment, d’acord amb l’exposat en aquesta        Instrucció de 13 de novembre, en el cas de les comunitats de béns que es constitueixin     per posar en comú diners, béns, o indústria amb l’ànim d’obtenir guanys i lucres    comuns estarem davant la presència d’una societat civil, que des de l’1 de gener de 2016,     serà contribuent de l’impost sobre societats.

 

La segona instrucció, la que comentem ara de 22 de desembre de 2015, estableix unes pautes que, en el cas d’entitats de nova creació, permeten determinar davant quin tipus d’entitat ens trobem a l’efecte de la seva correcta classificació. Les dues qüestions que s’analitzen són les següents:

 

  1. a) Personalitat jurídica de les societats civils.

 

  1. b) Concretar quan s’entén que una societat civil té objecte mercantil.

 

Personalitat jurídica de les societats civils

 

D’acord amb les consultes i doctrina de la Direcció General de Tributs (DGT):

 

1) Si l’entitat es manifesta com a societat civil davant l’AEAT al moment de sol·licitar el NIF (fent-ne l’esment en l’acord de voluntats) s’ha de considerar que té la voluntat que els seus pactes no es mantinguin secrets, la qual cosa li atorgarà personalitat jurídica i per tant, la consideració de contribuent de l’impost sobre societats (sempre que tingui objecte mercantil en els termes que s’assenyalen a continuació). En aquest cas s’atorgarà un NIF “J” de societat civil.

 

2) Si l’entitat no es manifesta com una societat civil davant l’AEAT al moment de sol·licitar el NIF, sinó que es manifesta com qualsevol altra entitat sense personalitat jurídica de l’article 35.4 de la Llei General Tributària (esmentant-ho així en l’acord de voluntats), s’ha de considerar que té la voluntat que els seus pactes es mantinguin secrets, la qual cosa no li atorgarà personalitat jurídica i per tant, no es considerarà contribuent de l’impost sobre societats. En aquests casos, podem estar en presència d’una comunitat de béns, d’una herència jacent o en presència de qualsevol altre ens sense personalitat jurídica. A tots ells se’ls atorgarà un NIF “I”, sigui quina sigui la  denominació d’aquest ens (diferent de societat civil) pel sol·licitant del NIF.

 

Atenció. Es procedirà a modificar l’ordre ministerial de composició del NIF. Es modificaran les claus “I” i “J” de la composició del NIF que quedaran amb el següent contingut:

  1. Comunitats de béns, herències jacents i altres entitats freturoses de personalitat jurídica no incloses expressament en altres claus.
  2. Societats civils.

 

Quan s’entén que una societat civil té objecte mercantil?

 

Els articles 325 i 326 del codi de comerç assenyalen que una societat té objecte mercantil “quan es pretengui la realització de forma permanent, a través d’una organització estable i adequada a aquest efecte i amb ànim lucratiu”.

 

El criteri per distingir la mercantilitat de l’objecte seria l’existència d’un conjunt d’elements materials i personals organitzats per l’empresari per a l’exercici d’una activitat empresarial. És a dir, és necessari que l’activitat es realitzi a través d’una organització estructurada per participar en el tràfic mercantil, exclosa l’ocasionalitat. En definitiva, “posar en comú diners, béns o indústria, amb ànim de partir entre si els guanys”.

 

S’entén per objecte mercantil, en línia amb diverses resolucions de la DGT dictades sobre aquests casos, la realització d’una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de serveis per al mercat en un sector no exclòs de l’àmbit mercantil.

 

Per tant, d’acord amb l’anterior serà objecte mercantil la realització d’una activitat econòmica de producció, intercanvi o de prestació de serveis, excepte les entitats que es dediquin a activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres o de caràcter professional.

 

La casella 620 del model 036 referida a l’obligació de presentar declaració per l’impost sobre societats l’hauran d’emplenar les societats civils que hagin emplenat algun dels següents continguts de la casella 403 del model 036 destinat al tipus d’activitat econòmica:

 

– A01. Lloguer de locals

 

– A03. Resta empresarials. Tots els epígrafs de l’IAE, excepte:

 

  • Les activitats mineres: epígrafs de la secció 1, divisió 1 i els de les agrupacions 21 i 23 de la divisió 2 de les tarifes de l’impost d’activitats econòmiques (casella 402 del model 036).

 

  • Les entitats constituïdes a l’empara de la Llei 2/2007, de 15 de març de societats professionals (s’han d’haver acollit a aquesta llei en l’acord de voluntats o en l’escriptura de constitució).

 

– A04. Artistes i esportistes

 

– B04. Producció del musclo

 

– B05. Pesquera

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu