fbpx

NOUS INCENTIUS PER A L’EMPRENEDOR: LA FUTURA LLEI DE TREBALLADORS AUTÒNOMS 2018

NOUS INCENTIUS PER A L'EMPRENEDOR: LA FUTURA LLEI DE TREBALLADORS AUTÒNOMS 2018

NOUS INCENTIUS PER A L’EMPRENEDOR: LA FUTURA LLEI DE TREBALLADORS AUTÒNOMS 2018

NOUS INCENTIUS PER A L’EMPRENEDOR: LA FUTURA LLEI DE TREBALLADORS AUTÒNOMS 2018 832 348 arluk

La Proposició de llei de reformes urgents del treball autònom es troba actualment al Senat, on hi estarà com a data límit fins al 31 d’octubre per a la seva tramitació, previ pas pel període d’esmenes a la Llei. Com a criteri general, la seva entrada en vigor serà l’endemà de la seva publicació al BOE, si bé hi ha algunes mesures que entren en vigor el 2018 com la nova regulació de recàrrec per ingrés fora de termini, mesures de foment i del treball autònom, beneficis en la cotització per a persones amb discapacitat, violència de gènere i víctimes de terrorisme, mesures per aclarir la fiscalitat dels treballadors autònoms, modificació del reglament sobre inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades, etc.

 

Com ja l’hem anat informant en altres comunicats, la Proposició de llei de reformes urgents del treball autònom que es va aprovar al Congrés el passat 29 de juny, es troba actualment al Senat on hi estarà com a data límit fins al 31 d’octubre per a la seva tramitació, previ pas pel període d’esmenes a la Llei. Com a criteri general, la seva entrada en vigor serà l’endemà de la seva publicació al BOE, si bé hi ha algunes mesures que entren en vigor el 2018 com la nova regulació de recàrrec per ingrés fora de termini, mesures de foment i del treball autònom, beneficis en la cotització per a persones amb discapacitat, violència de gènere i víctimes de terrorisme, mesures per aclarir la fiscalitat dels treballadors autònoms, modificació del reglament sobre inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades, etc.

 

La proposició de llei tracta de modificar alguns aspectes que regulen el treball autònom incorporant noves mesures que afecten la regulació de Seguretat Social (recàrrecs, bonificacions, etc.), cotització (elecció de bases, cotització parcial, etc.), protecció social (accident en itinerància), mesures que afecten l’IRPF (deduïbilitat de despeses de l’activitat) i conciliació de la vida familiar principalment.

 

A continuació analitzarem les mesures més significatives que tot emprenedor autònom ha de conèixer. 

 

 1. NOVETATS EN MATÈRIA DE COTITZACIÓ I RECAPTACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

 

 • Nou règim de recàrrecs per ingressos fora de termini: en cas que l’obligat hagués complert les seves obligacions de transmissió o presentació de liquidació de quotes pel que fa al seu personal, el recàrrec passarà a ser d’un 10% (en lloc del 20% actual) si s’abona dins del mes següent al venciment del seu ingrés. Superat aquest termini passarà a ser del 20% (segueix com abans). Aquesta mesura busca no penalitzar a l’autònom quan existeix voluntat de pagament i no demorar el deute.

 

 • Cotització en supòsits de pluriactivitat: aquells treballadors autònoms que estiguin cotitzant en règim de pluriactivitat, tindran dret a la devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions superin la quantia que s’estableixi, anualment, en la LPGE, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en el RETA per contingència comuna. La devolució es practicarà abans de l’1 de maig de l’exercici següent. La novetat és que ara, aquest benefici, queda incorporat, expressament, en la Llei general de la Seguretat Social, a diferència d’abans que s’establia anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE).

 

 • Tarifa plana per als autònoms que emprenguin o reprenguin una activitat per compte propi: els treballadors per compte propi o autònoms, sense discapacitat o amb discapacitat igual o superior al 33%, les víctimes de violència de gènere i/o terrorisme, que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors (actualment 5 anys), a comptar des de la data d’efectes de l’alta, en el règim especial de la seguretat social dels treballadors per compte propi o autònoms, tindran dret a:

 

 • Una reducció en la cotització per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, que quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta (actualment 6 mesos de durada), en el cas que optin per cotitzar per la base mínima que els correspongui.

 

 • Alternativament, aquells treballadors per compte propi o autònoms que, complint els requisits previstos en el paràgraf anterior, optessin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui, es podran aplicar durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, una reducció del 80 per cent sobre la quota per contingències comunes, i la quota a reduir serà la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal.

 

 • Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos paràgrafs anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, es podran aplicar, durant 12 mesos més, les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes:

 

 • Una reducció equivalent al 50 per cent de la quota durant els 6 mesos.
 • Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents a l’anterior reducció.
 • Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents a l’anterior reducció.
 • En cas de discapacitats o víctimes de violència domèstiques o terrorisme, un 50% durant 48 mesos.

 

 • En el cas que els treballadors per compte propi siguin menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, es podran aplicar, a més de les reduccions i bonificacions anteriors, una bonificació addicional equivalent al 30 per cent, sobre la quota per contingències comunes, en els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació, fins a completar un màxim de 36 mesos entre totes les bonificacions i reduccions.

 

 • En cas de reprendre una activitat per compte propi, si l’autònom, menor de 30/35 o no, hagués gaudit dels anteriors beneficis en el seu anterior període d’alta, el període de baixa exigit perquè es pugui beneficiar dels nous beneficis serà de 3 anys (en lloc dels 2 previstos amb caràcter general).

 

 • Bonificacions de quotes de la Seguretat Social en situacions de descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda, acolliment o risc durant l’embaràs o la lactància natural: es manté la bonificació del 100% de la quota d’autònoms (homes o dones), a aplicar sobre la base mitjana dels últims dotze mesos, trobant la novetat en què s’amplia l’edat del menor que pot donar aquest dret, passant dels 7 anys d’ara a 12 anys. La bonificació serà compatible també amb la bonificació que correspongui al treballador que el substitueixi si escau mitjançant un contracte d’interinitat (100% de totes les quotes).

 

 • Nova bonificació de quotes a les treballadores autònomes que es reincorporin al treball després del cessament de l’activitat per maternitat, adopció, guarda, acolliment i tutela: les autònomes que es reincorporin després d’alguna d’aquesta situació, dins dels dos anys següents al cessament, tindran dret a una bonificació de la quota de contingències comunes (inclosa la IT) que quedarà fixada en 50 euros/mes durant un període de no més de 12 mesos següents a la reincorporació (quan optin per cotitzar per la base mínima) o d’un 80% sobre la quota per contingències comunes (sobre base mínima amb la IT) en cas d’optar per una base superior a la mínima.

 

 • Bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom: s’incorpora una nova bonificació del 100% de la base de cotització per contingències comunes, durant 12 mesos, per la contractació indefinida de familiars (cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau). Com de costum es vincula la bonificació al fet que l’autònom compleixi 2 requisits:

 

 • Mantingui el nivell d’ocupació assolida amb la contractació en els 6 mesos posteriors (no es tindran en compte els acomiadaments que no hagin estat declarats improcedents, ni les dimissions, fi del contracte per expiració del temps o finalització de l’obra o servei, la no superació del període de prova, mort o incapacitat del treballador).

 

 • No hagi extingit contractes per causes objectives o acomiadaments disciplinaris reconeguts o declarats judicialment improcedents en els 12 mesos anteriors a la contractació.

 

 • Bonificació de familiars col·laboradors: a la bonificació per l’alta en l’activitat de familiars col·laboradors ja existent, ara s’aclareix com a possible destinatari de la bonificació a la parella de fet (sempre que aquesta no estigui casada amb una altra persona), amb qui convisqui l’autònom de manera estable durant almenys 5 anys. La situació s’acreditarà mitjançant certificat d’empadronament o document públic de constitució de la parella.

 

 • Base mínima de cotització per a autònoms que ocupin a 10 treballadors o més per compte d’altri: la novetat que presenta és que la base mínima es determinarà en la LPGE (actualment s’aplica la mínima per al Grup 1 de cotització del règim general), també per als autònoms societaris.

 

 • Canvi de bases durant l’any: està previst que els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). En l’actualitat es permeten 2 canvis l’any.

 

 1. NOVETATS EN MATÈRIA D’AFILIACIÓ, ALTA/BAIXA EN EL RETA I CONTRACTACIÓ.

 

 • Afiliació, altes i baixes des del dia que s’iniciï l’activitat: una de les reivindicacions del sector durant molts anys ha estat la cotització per dies naturals en lloc de per mesos complets. En conseqüència, la reforma preveu que l’afiliació i fins a tres altes /baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin els requisits i condicions determinants de la inclusió al RETA o cessament de l’activitat respectivament.

 

 • Contractació per compte d’altri de fills més grans de 30 anys: s’afegeix, a les ja existents, una nova possibilitat de contractació per compte d’altri que afecta els fills de l’autònom quan tinguin més de 30 anys. D’aquesta manera, l’autònom també podrà contractar, en règim general, als més grans de 30 anys amb una discapacitat física o sensorial igual o superior al 33% i inferior al 65% sempre que causin alta per primera vegada en el sistema.

 

 1. NOVETATS EN MATÈRIA DE TRIBUTACIÓ DE L’IRPF

 

 1. S’inclou per als autònoms en estimació directa en l’IRPF la possibilitat de deduir-se les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, com són l’aigua, el gas, l’electricitat, la telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior.

 

 1. També, es poden deduir les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors (això és, amb caràcter general, 26,67 € si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 € si és a l’estranger, quantitats que es dupliquen, al seu torn, si es pernocta com a conseqüència del desplaçament).

 

 1. NOVETATS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ SOCIAL PER ACCIDENT DE TREBALL

 

 • Prestacions de maternitat i paternitat. S’aclareix el sistema de càlcul del subsidi que serà equivalent al 100% de la base reguladora consistent en la suma de les bases de cotització dels 6 últims mesos dividits entre 180, o entre els dies que correspongui de no haver romàs d’alta durant tot aquest període.

 

 • Compatibilitat de la pensió de jubilació i la realització de feines per compte propi. Un aspecte nou de la pretesa reforma és la possibilitat de poder compatibilitzar la pensió de jubilació al 100% amb el treball per compte d’altri. Per a això el pensionista haurà d’acreditar tenir contractat en l’activitat almenys 1 treballador per compte d’altri. Sens dubte una mesura que intentarà afavorir la creació d’ocupació al mercat.

 

 • Equiparació a efectes d’accident de treball l’ocorregut en itinerància (d’anada o de tornada al lloc de treball). Aquí es presenta una vella reivindicació del col·lectiu d’autònoms, això és, la consideració com a accident laboral l’ocorregut en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional. És important tenir en compte que a l’efecte de l’accident en itinerància s’entendrà com a lloc de la prestació l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com a afecte a l’activitat econòmica a efectes fiscals.

 

Atenció. És necessari que l’autònom revisi la seva declaració censal de l’IAE per assegurar-se que l’adreça de l’activitat declarada coincideixi amb la del seu local, nau o oficina. Per tant, en cas que no coincideixi l’adreça declarada a efectes fiscals serà recomanable que es realitzin les gestions tributàries necessàries.

 

 1. ALTRES MESURES FUTURES A IMPLEMENTAR

 

 • Revisió del concepte dels requisits d’inclusió en el RETA (habitualitat): com és sabut la inclusió en el RETA depèn de diversos factors definits en la Llei de treballadors autònoms. Així s’estableix que quedaran incloses en el RETA “les persones físiques que realitzin de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu”. La intenció de la reforma és aclarir d’una forma més concreta quins factors es tindran en compte per determinar que una activitat es realitza de forma habitual o ocasional.

 

Cal tenir en compte que, actualment, els paràmetres per considerar habitual l’activitat de l’autònom no estan clars. Una solució seguida ha estat valorar els ingressos de l’activitat, si superen o no el salari mínim interprofessional (SMI), per a la inclusió en el RETA. Efectivament, d’aquesta manera s’ha generalitzat la regla per a la incompatibilitat de la pensió de jubilació i el treball per compte propi del pensionista, que estableix que no existirà obligació de cotitzar, ergo de donar d’alta en el RETA, quan el pensionista realitzi treballs per compte propi els ingressos totals anuals del qual no superin el salari mínim interprofessional, en còmput anual.

 

Cal esperar que s’acabi incloent en la Llei de l’estatut del treballador autònom un llindar o  límit d’ingressos per considerar quan el treball autònom és habitual i quan no l’és.

 

 • Cotització a temps parcial. Una vegada més, queda pendent d’estudi i d’implantació la possibilitat que el treballador autònom pugui cotitzar a temps parcial. Aquesta situació queda en suspens fins a l’1 de gener de 2019.

 

Aquestes són les novetats principals i més interessants plantejades per la proposició de llei. Caldrà veure com evoluciona la proposta i quines esmenes es proposen. Estarem atents, i els anirem informant de la seva tramitació i dels possibles canvis.

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu