fbpx

MESURES TRIBUTÀRIES DIRIGIDES A LA CONSOLIDACIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES

MESURES TRIBUTÀRIES DIRIGIDES A LA CONSOLIDACIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES

MESURES TRIBUTÀRIES DIRIGIDES A LA CONSOLIDACIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES

MESURES TRIBUTÀRIES DIRIGIDES A LA CONSOLIDACIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES 228 151 arluk

En el BOE del dia 03-12-2016, s’ha publicat el Reial decret-llei 3/2016 pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques. Destaquen, entre d’altres, les modificacions en l’Impost de Societats sobre la limitació de deducció de pèrdues derivades de la transmissió o del deteriorament de participacions, la limitació en la compensació de les bases imposables negatives, s’estableix també un nou límit per a l’aplicació de deduccions per doble imposició interna i internacional. Així mateix, es prorroga una vegada més la vigència de l’Impost de Patrimoni durant 2017, es produeix un increment dels tipus de gravamen dels Impostos sobre productes intermedis, sobre l’alcohol i begudes derivades i sobre les labors del tabac i s’endureixen les possibilitats d’ajornament o fraccionament de determinats tipus de deutes.

 

En el BOE del dia 03-12-2016, s’ha publicat el Reial decret-llei 3/2016 (RDL 3/2016) pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques. Destaquen, entre d’altres, les modificacions en l’Impost de Societats sobre la limitació de deducció de pèrdues derivades de la transmissió o del deteriorament de participacions, la limitació en la compensació de les bases imposables negatives, s’estableix també un nou límit per a l’aplicació de deduccions per doble imposició interna i internacional. Així mateix, es prorroga una vegada més la vigència de l’Impost de Patrimoni durant 2017, es produeix un increment dels tipus de gravamen dels Impostos sobre productes intermedis, sobre l’alcohol i begudes derivades i sobre les labors del tabac i s’endureixen les possibilitats d’ajornament o fraccionament de determinats tipus de deutes.

 

A continuació, de manera resumida, els informem de les principals novetats introduïdes per aquest RDL 3/2016:

 

PRINCIPALS NOVETATS

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 

1.1 Limitació a la compensació de bases imposables negatives per a les grans empreses

 

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2016 es limita la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors per a contribuents l’import net de la xifra de negoci dels quals sigui almenys de 20 milions d’euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu, en els següents percentatges:

 

 • Contribuents l’import net de la xifra de negoci (INXN) dels quals sigui almenys de 20 milions d’euros però inferior a 60 milions d’euros, el 50%;
 • Contribuents l’import net de la xifra de negoci (INXN) dels quals sigui almenys de 60 milions d’euros, el 25%. Per a aquestes empreses desapareix l’import mínim de compensació d’1 milió d’euros

 

Addicionalment, es fixa un nou límit en l’aplicació de deduccions per evitar la doble imposició internacional o interna, generada o pendent de compensar que es xifra en el 50 % de la quota íntegra del contribuent.

 

Les entitats amb INXN < 20 milions d’euros seguiran aplicant el 2016 el límit del 60% i el mínim del milió d’euros. El 2017, si la norma no canvia, aquests contribuents aplicaran el 70%.

 

1.2 No deduïbilitat de les pèrdues realitzades en la transmissió de participacions en entitats

 

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017 s’estableix la no deduïbilitat de les pèrdues realitzades en la transmissió de participacions en entitats sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció (participació significativa del 5% o valor d’adquisició de 20 milions d’euros, si bé s’entén complert si es va assolir en qualsevol dia de l’any anterior a la transmissió) en les rendes positives obtingudes, tant en dividends, com en plusvàlues generades en la transmissió de participacions.

 

Així mateix, queda exclosa d’integració a la base imposable qualsevol tipus de pèrdua que es generi per la participació en entitats situades en paradisos fiscals o en territoris que no assoleixin un nivell de tributació adequat.

 

1.3 Pèrdues per deteriorament de participacions (Reversió dels deterioraments de valor de participacions)

 

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016, es disposa que la reversió de les pèrdues per deteriorament de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013 i que a partir d’aquesta data no ho són, haurà de realitzar-se per un import mínim anual, de forma lineal durant cinc anys.

 

Cal recordar el tractament fiscal existent en relació amb els deterioraments de participacions. Aquests deterioraments registren en l’àmbit comptable la pèrdua esperada en l’inversor davant la disminució de l’import recuperable de la participació posseïda respecte del seu valor d’adquisició, sense que aquella pèrdua hagi estat realitzada. La incorporació de rendes a la base imposable de l’Impost de Societats es construeix actualment sobre el principi de realització, de manera que els deterioraments de valor de participacions en entitats no són fiscalment deduïbles des de l’any 2013, si bé aquells deterioraments que van ser registrats amb anterioritat i minoraren la base imposable, mantenen un règim transitori de reversió. Tot això, ens porta a aquesta mesura d’eixamplament de la base imposable, que consisteix en un nou mecanisme de reversió d’aquells deterioraments de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013. Aquesta reversió es realitza per un import mínim anual, de forma lineal durant cinc anys. En aquest RDL s’estableix la incorporació automàtica dels referits deterioraments, com un import mínim, sense perjudici que resultin reversions superiors per les regles de general aplicació, tenint en compte que es tracta de pèrdues estimades i no realitzades que minoraren la base imposable de les entitats espanyoles.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 

Es prorroga al 2017 l’aplicació d’aquest impost en els mateixos termes que es va fer per 2016.

 

IMPOSTOS ESPECIALS

 

Amb efectes des del 3 de desembre de 2016, s’incrementen els tipus impositius dels següents impostos especials: Impost sobre Productes Intermedis, Impost sobre l’Alcohol i Begudes Derivades i Impost sobre les Labors del Tabac.

 

Impost sobre Productes Intermitjos

 

L’impost s’exigirà als següents tipus:

 

 • Productes intermitjos amb un grau alcohòlic volumètric adquirit no superior al 15% vol.: 38,48 € per hectolitre per a Península i Illes Balears i 30,14 € per hectolitre a Canàries (anteriorment aquests tipus eren 36,65 € i 28,70 €, respectivament).

 

 • Els altres productes intermitjos: 64,13 € per hectolitre per a Península i Illes Balears i 50,21 € per hectolitre (anteriorment 61,08 € i 47,82 €, respectivament).

Impost sobre l’Alcohol i Begudes Derivades

 

L’impost s’exigirà als següents tipus:

 

 • Península i Illes Balears: 958,94 € per hectolitre d’alcohol pur (anteriorment 913,28 €).
 • Canàries: 750,36 € per hectolitre d’alcohol pur (anteriorment 714,63 €).

 

Règim de destil·lació artesanal:

 

 • Tarifa primera: 839,15 € per hectolitre d’alcohol pur en Península i Illes Balears i 653,34 € per hectolitre d’alcohol pur a Canàries (anteriorment, 799,19 € i 622,23 €, respectivament).
 • Tarifa segona: 839,15 € per hectolitre d’alcohol pur en Península i Illes Balears i 653,34 € per hectolitre d’alcohol pur a Canàries (anteriorment, 799,19 € i 622,23 €, respectivament).

 

 • Introducció de begudes derivades fabricades en altres Estats membres per petits destiladors que obtenen una producció anual que no excedeixi de 10 hectolitres d’alcohol pur: 839,15 € per hectolitre d’alcohol pur en Península i Illes Balears i 653,34 € per hectolitre d’alcohol pur a Canàries (anteriorment, 799,19 € i 622,23 €, respectivament).

 

 • Règim de cosechero: 226,36 € per hectolitre d’alcohol pur en Península i Illes Balears i 175,40 € per hectolitre d’alcohol pur a Canàries (anteriorment, 215,58 € i 167,05 €, respectivament).

 

Impost sobre les Labors del Tabac

 

S’introdueixen canvis en els tipus impositius relatius als cigarrets i a la picadura per cargolar:

 

Cigarrets:

 

 • Tipus específic: 24,7 € per cada 1.000 cigarrets (anteriorment 24,1 €).

 

 • L’import de l’impost no pot ser inferior al tipus únic de 131,5 € per cada 1.000 cigarrets, i s’incrementarà fins a 141 € quan als cigarrets se’ls determini un preu de venda al públic inferior a 196 € per cada 1.000 cigarrets (anteriorment 128,65 € i 138 €, respectivament).

 

Picadura per cargolar:

 

 • Tipus específic: 23,5 € per quilogram (anteriorment 22 €).

 

 • L’import de l’impost no pot ser inferior al tipus únic de 98,75 € per cada quilogram, i s’incrementarà fins a 102,75 € quan a la picadura per cargolar se li determini un preu de venda al públic inferior a 165 € per quilogram (anteriorment 96,5 € i 100,5 €, respectivament).

 

MODIFICACIONS LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

 

Amb efectes des de l’01-01-2017, eliminació de la possibilitat d’ajornament o fraccionament de determinades obligacions tributàries.

 

 • Se suprimeix l’excepció normativa que obria la possibilitat d’ajornament o fraccionament de les retencions i ingressos a compte.
 • S’elimina la possibilitat d’ajornament o fraccionament de les obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’IS.
 • Tampoc podran ser objecte d’ajornament o fraccionament les liquidacions tributàries confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.
 • S’elimina la possibilitat d’ajornament o fraccionament dels tributs repercutits, essent solament ajornables en el cas que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

 

No poden ser objecte d’ajornament o fraccionament, a partir de l’1 de gener de 2017, els següents deutes tributaris:

 

 • Aquelles l’exacció de les quals es realitzi per mitjà d’efectes timbrats.
 • Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenedor o l’obligat a realitzar ingressos a compte.
 • Les que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa, en cas de concurs de l’obligat tributari.
 • Les resultants de l’execució de decisions de recuperació d’ajudes d’Estat.
 • Les resultants de l’execució de resolucions fermes total o parcialment desestimatòries dictades en un recurs o reclamació econòmico-administrativa o en un recurs contenciós-administratiu que prèviament hagin estat objecte de suspensió durant la tramitació d’aquests recursos o reclamacions.
 • Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.
 • Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost de Societats.

 

Els ajornaments o fraccionaments els procediments dels quals s’hagin iniciat abans de l’1 de gener de 2017 es regiran per la normativa anterior a aquesta data fins a la seva conclusió.

 

ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

  

 • Aprovació de coeficients d’actualització de valors cadastrals per 2017.

 

 • Modificacions en la Llei sobre Règim Fiscal de les Cooperatives: Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2016, igual que l’establert en la LIS, es limita la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors per a cooperatives l’import net de la xifra de negoci de les quals sigui almenys de 20 milions d’euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu.

  

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu