fbpx

MESURES LABORALS EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

MESURES LABORALS EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2018

MESURES LABORALS EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

MESURES LABORALS EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018 540 300 arluk

Al Butlletí Oficial de les Corts Generals del dia 5 d’abril de 2018, s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, que conté diverses mesures en l’àmbit laboral, com per exemple que les bases de cotització (general i autònoms) màxima i mínima a la Seguretat Social s’incrementen un 1,4%, s’amplia el permís per paternitat a 5 setmanes i es preveu la bonificació per conversió en indefinits a jornada completa dels contractes per a la formació i l’aprenentatge anteriors, entre altres mesures.

 

Al Butlletí Oficial de les Corts Generals del dia 5 d’abril de 2018, s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, que conté diverses mesures en l’àmbit laboral, entres les que en destaquem les següents: 

 

 

Les pensions es revaloren un 0,25%, si bé algunes pensions s’incrementen entre un 1% i un 3% segons el tipus i el seu nivell

 

Els increments superiors afecten a les pensions mínimes, les no contributives, aquelles sense dret a complements a mínims i les de viduïtat, la qual cosa suposa una millora per a 6 milions de pensionistes.

 

El percentatge de la base de cotització de les pensions de viduïtat per a pensionistes amb 65 anys o més que no percebin una altra pensió pública passa del 52% al 54%.

 

 

Les bases de cotització màxima i mínima a la Seguretat Social s’incrementen un 1,4%

 

Actualització que afecta tant al règim general com al de treballadors autònoms.

 

 

S’amplia el permís per paternitat a 5 setmanes

 

És a dir, una setmana més de les quatre vigents, que són ininterrompudes, si bé aquesta cinquena setmana es podrà gaudir en un altre moment dins dels 9 mesos següents al naixement, previ acord amb l’empresari.

 

I s’estableix que la suspensió del contracte per aquesta causa es podrà gaudir en règim de jornada completa o parcial d’un mínim del 50%, així mateix previ acord de les parts.

 

 

 

 

 

Ajuda econòmica d’acompanyament a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

 

Es regula una ajuda econòmica d’acompanyament a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb menys formació que subscriguin un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

 

L’ajuda entrarà en vigor el mes següent al de la publicació de la Llei i ascendeix al 80% de l’IPREM i té la durada del contracte fins a un màxim de 18 mesos.

 

 

Bonificació per conversió en indefinits a jornada completa

 

Es preveu la bonificació per conversió en indefinits a jornada completa dels contractes per a la formació i l’aprenentatge anteriors. 

 

La bonificació es concedeix a les empreses i autònoms que els hagin contractat, i ascendeix a 250 euros/mes o 3.000 euros/any durant un període de 3 anys.

 

 

Bonificació del 50% de la cotització empresarial

 

Es manté la bonificació del 50% de la cotització empresarial en cas de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, o de malaltia professional.

 

 

Treballadors fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística

 

S’estableixen mesures de suport a la prolongació de l’activitat dels treballadors fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

 

Mesures que consisteixen en una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, Desocupació, FOGASA i FP d’aquests treballadors.

 

 

Formació professional

 

Almenys la meitat dels fons provinents de la quota de FP finançarà les iniciatives formatives per als treballadors ocupats i es preveu així mateix l’aplicació d’aquests fons al finançament de la formació professional per a la desocupació.

 

 

Es crea la targeta social universal

 

Servirà per millorar i coordinar les polítiques de protecció social de les diferents administracions públiques, la finalitat de la qual serà incloure la informació actualitzada corresponent a totes les prestacions socials de contingut econòmic, finançades amb càrrec a recursos públics, i les dades identificatives dels seus titulars, els beneficiaris, cònjuges i altres membres de les unitats familiars, i els imports i classes de les prestacions abonades i la data d’efectes de la seva concessió o reconeixement.

 

S’estableix a més que, a partir de la seva posada en funcionament, previst al cap de 3 mesos de l’entrada en vigor de la llei, el contingut de l’actual Registre de prestacions socials públiques quedarà integrat en la targeta, per la qual cosa correlativament es deroga el Registre.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu