fbpx

Línies ICO

línies ICO

Línies ICO

Línies ICO 626 417 Grup Simon

Requisits dels arrendataris d’habitatge habitual per accedir a línies ICO per la COVID-19

Al BOE del dia 1 de maig es va publicar l’Ordre Ministerial que estableix la definició dels criteris i requisits perquè els arrendataris que es trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19 puguin accedir a les ajudes transitòries de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat per fer front al lloguer de l’habitatge habitual. S’inclou el formulari de sol·licitud del préstec i s’indica la documentació justificativa que cal facilitar per l’arrendatari. Aquests préstecs seran concedits per entitats de crèdit, comptaran amb total cobertura mitjançant aval del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), a través de l’ICO, i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant.

L’informem que al BOE del dia 1 de maig s’ha publicat l’Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, que desenvolupa el que es preveu en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, que estableix la definició dels criteris i requisits perquè els arrendataris que es trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19 puguin accedir a les ajudes transitòries de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat per fer front al lloguer de l’habitatge habitual.

En l’Annex I de l’Ordre Ministerial s’inclou el formulari de sol·licitud del préstec i s’indica la documentació justificativa que cal facilitar per l’arrendatari.

Aquests préstecs seran concedits per entitats de crèdit, comptaran amb total cobertura mitjançant l’aval del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), a través de l’ICO, i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant.

En l’Annex II de l’Ordre Ministerial s’inclou el formulari per a la concessió del préstec a emplenar per l’entitat de crèdit.

Elegibilitat dels arrendataris

Els arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19 que reuneixin les condicions establertes en l’Ordre Ministerial del Ministeri Transport, Mobilitat i Agenda Urbana indicada i l’acreditin segons el que s’hi estableix.

Em puc beneficiar d’aquests préstecs si sóc propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya?

No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, a l’efecte d’obtenir ajudes en relació amb la renda arrendatària de l’habitatge habitual, quan l’arrendatari o qualsevol dels qui componen la unitat familiar que l’habita sigui propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya on puguin habitar, excepte en aquells casos contemplats en l’Ordre Ministerial.

Què s’entén per unitat familiar?

La composta per qui deu l’arrendament, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, inclosos els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

En cas de ser diversos els titulars en un mateix contracte de lloguer, serà obligatori que tots ells formalitzin el contracte de préstec amb l’entitat com a prestataris, del qual respondran tots de manera solidària. A aquest efecte, es formalitzarà un sol contracte de préstec en el qual figurin tots els arrendataris com a prestataris del préstec, que han de complir conjuntament els requisits i condicions establerts.

Requisits que cal complir per beneficiar-se d’aquesta línia de finançament:

Aquests requisits s’estableixen en l’Ordre Ministerial referida. Els préstecs es podran atorgar als arrendataris d’habitatge habitual, residents a Espanya, amb contracte d’arrendament en vigor subscrit a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i que reuneixin de manera conjunta els següents requisits:

  1. Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d’ingressos, per passar a estar en situació de desocupació, per estar afectat per un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO), per haver reduït la seva jornada per motiu de cures o per  altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que es puguin acreditar documentalment i que impliquin aquesta reducció d’ingressos com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19.
  1. Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda, no arribi al límit de cinc vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples mensual (IPREM), és a dir 2.689,20 €.
  1. Que la renda arrendatària més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. S’entendrà per “despeses i subministraments bàsics” l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari, referits al període d’un mes.

 

No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, a l’efecte d’obtenir ajudes en relació amb la renda arrendatària de l’habitatge habitual, quan l’arrendatari o qualsevol dels qui componen la unitat familiar que l’habita sigui propietari o usufructuari d’algun habitatge a Espanya, on puguin habitar, excepte els casos que es contemplen en l’Ordre Ministerial.

Quina documentació cal presentar?

Haurà de presentar entitat de crèdit els següents documents, depenent del fet al·legat:

a) En cas de situació legal de desocupació, certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

c) Persones que habiten en l’habitatge habitual:

  • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius.

d) Titularitat dels béns: certificat cadastral o nota simple del servei d’índexs del registre de la propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e) Declaració responsable de l’arrendatari relativa al compliment dels requisits establerts en l’article 4 de l’Ordre TMA/378/20, de 30 d’abril del MITMA.

Aquesta declaració podrà substituir l’aportació d’alguns dels documents anteriors sempre que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixin tal aportació.

Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, disposarà del termini de tres mesos per aportar aquests documents a l’entitat de crèdit.

Tal com recull l’article 11 de l’Ordre Ministerial que regula aquesta línia, el MITMA podrà verificar en tot moment que els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat s’han atorgat a arrendataris que complien els requisits d’elegibilitat per obtenir-los; així com que el seu import s’ha destinat a la finalitat per a la qual es van atorgar.

On es pot sol·licitar el préstec?

En qualsevol de les entitats de crèdit adherides a la Línia d’Avals Arrendament COVID-19 de l’ICO.

El llistat d’entitats a les quals es pot dirigir estarà disponible en la pàgina web de l’ICO. Aquest llistat s’actualitzarà diàriament conforme les entitats i l’ICO subscriguin els corresponents convenis.

Quin és l’objectiu d’aquesta línia de finançament i que succeeix si no es compleixen els requisits?

La concessió de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat perquè els arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19, puguin fer front a les despeses de lloguer del seu habitatge habitual.

Els préstecs es concediran a arrendataris d’habitatges habituals localitzats en tot el territori espanyol.

Aquests préstecs comptaran amb total cobertura mitjançant aval de l’Estat i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant que compleixin les condicions establertes.

Es comprovarà que l’arrendatari compleix amb tots els requisits per sol·licitar el préstec avalat i subvencionat per l’Estat. Si no complís els requisits, s’exigirà el reintegrament dels abonaments realitzats juntament amb l’interès de demora.

Quin és el termini de sol·licitud i el període de vigència de la Línia?

Els préstecs s’hauran de sol·licitar per l’arrendatari davant l’entitat de crèdit abans del 30 de setembre de 2020 i s’hauran de formalitzar abans del 31 d’octubre de 2020.

No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat mitjançant Ordre del MITMA.

A què es poden destinar els fons d’aquests préstecs?

Al pagament de la renda de l’arrendament de l’habitatge habitual, el contracte d’arrendament haurà de correspondre a l’habitatge complet, i pot incloure el mobiliari, els trasters, i les places de garatge i altres dependències annexes a l’habitatge, però exclosos els acords de subarrendament i el lloguer d’habitacions.

Quin és l’import màxim del préstec avalat?

Fins al 100% de l’import de sis mensualitats, en virtut del contracte d’arrendament d’habitatge vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros per mensualitat.

Les sis mensualitats podran ser des de l’1 d’abril de 2020 i no podran ser posteriors a sis mesos a comptar des de la signatura del préstec entre l’entitat i l’arrendatari ni posteriors a la fi de la vigència del contracte d’arrendament o les seves pròrrogues.

A qui abona els fons l’entitat de crèdit i de quina forma?

L’entitat, prèvia comunicació per a la seva presa de raó al titular del préstec, establirà els procediments per abonar les quanties corresponents a les mensualitats directament a la persona o entitat arrendadora de l’habitatge, en un compte corrent que identificarà a l’arrendador i del qual n’haurà de ser titular.

L’abonament es realitzarà amb periodicitat mensual, tret que es prevegi en el contracte o s’acordi periodicitat diferent, i, si escau, amb un pagament inicial que comprengui les mensualitats reportades i no pagades des de l’1 d’abril de 2020 fins a la signatura del contracte de préstec. L’entitat de crèdit haurà de conservar el justificant de cadascun dels pagaments que realitzi.

Haig de pagar tipus d’interès pel préstec?

No, MITMA bonificarà el 100% dels interessos i despeses de les operacions de préstec formalitzades.

El tipus d’interès del préstec serà fix, fins a 1,5% TAE. No obstant això, l’entitat no cobrarà al client cap import en concepte de tipus d’interès.

L’entitat financera pot cobrar despeses o comissions?

No, l’entitat de crèdit no podrà aplicar al client comissionis per cap concepte ni exigir al client la contractació de cap producte o servei per a la concessió del finançament.

Quin és el termini d’amortització dels préstecs?

Les operacions de préstec es podran formalitzar amb caràcter general per un termini de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per uns altres quatre anys.

L’arrendatari podrà sol·licitar a l’entitat per escrit, una vegada transcorreguts almenys tres anys des de la data de concessió del préstec i abans de sis mesos de la finalització del termini inicial, una única pròrroga de quatre anys de termini d’amortització addicional.

Per a això haurà d’acreditar que persisteixen, en el moment de la sol·licitud de pròrroga, la seva situació de vulnerabilitat i que compleix els requisits establerts en el moment de la concessió del préstec.

Existeix la possibilitat de sol·licitar carència?

El termini d’amortització inicial podrà ser de fins a sis anys i es podrà pactar un període de carència de principal de sis mesos.

Qui decideix la concessió del préstec?

L’entitat de crèdit analitzarà si les sol·licituds de finançament compleixen totes les condicions establertes en l’Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril del MITMA i decidirà sobre la concessió del finançament. No podrà ser avalada en aquesta línia cap operació que no compleixi totes les condicions establertes en la citada ordre i per a les quals no s’aportin pels arrendataris la totalitat de la documentació requerida.

L’entitat no podrà sol·licitar a l’arrendatari cap mena de garantia per a l’aprovació de l’operació de finançament.

Quina cobertura té l’aval?

L’aval cobrirà el 100% de l’import de cada préstec concedit per l’entitat a l’arrendatari, dins de les condicions de la línia.

La concessió dels avals als préstecs atorgats per l’entitat, no comportarà el cobrament de cap comissió per a l’arrendatari.

Es pot sol·licitar més d’un préstec?

No, només podrà sol·licitar finançament per a un únic contracte d’arrendament i préstec.

Es pot amortitzar el préstec de forma anticipada?

L’arrendatari podrà amortitzar anticipadament el préstec, sense que això generi despeses o comissions per al client.

Els préstecs són compatibles amb una altra mena d’ajuda?

Els préstecs seran compatibles amb qualsevol de les ajudes al lloguer regulades en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i, específicament, amb les del programa d’ajudes per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual; sense perjudici que aquestes últimes s’hagin de destinar, en el seu cas, a l’amortització del préstec.

Per a obtenir més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu