fbpx

LES PIMES PODEN OPTAR A AJUDES ECONÒMIQUES PER LA SEVA DIGITALITZACIÓ

LES PIMES PODEN OPTAR A AJUDES ECONÒMIQUES PER LA SEVA DIGITALITZACIÓ

LES PIMES PODEN OPTAR A AJUDES ECONÒMIQUES PER LA SEVA DIGITALITZACIÓ

LES PIMES PODEN OPTAR A AJUDES ECONÒMIQUES PER LA SEVA DIGITALITZACIÓ 400 240 arluk

Les ajudes tindran la forma de préstecs reemborsables. El tipus d’interès es determinarà en la convocatòria, i en qualsevol cas serà igual o superior al tipus d’interès Euribor a un any publicat pel Banc d’Espanya corresponent al mes anterior a l’aprovació de la convocatòria o, si escau, al mes anterior a la seva concessió. El termini màxim d’amortització serà de deu anys, tres d’ells de carència. Podran ser beneficiàries les societats constituïdes abans de l’u de gener del 2013 que desenvolupin una activitat industrial productiva.

 

En el BOE del dia 8 de juny, s’han publicat les bases per a la concessió de suport financer a projectes d’R+D+i en l’àmbit de la indústria connectada 4.0.

 

El concepte d’Indústria 4.0 és relativament recent i es refereix a la quarta revolució industrial que consisteix en la introducció de les tecnologies digitals en la indústria.

 

En l’actualitat la indústria europea i l’espanyola, des d’aquest precís moment, ha d’escometre un procés de transformació digital amb l’objectiu de satisfer les demandes d’una societat altament tecnològica, cada vegada més exigent, la satisfacció de la qual planteja que la indústria ha de fer les coses d’una altra forma, fent front a reptes com el disseny col·laboratiu, la flexibilitat i l’eficiència en la fabricació, la reducció de sèries i temps de producció, la creació de models logístics intel·ligents, la transformació de canals, la predicció de les necessitats del client, la hiperconectivitat, la traçabilitat multidimensional, l’especialització, la creació d’ecosistemes industrials de valor, la sostenibilitat i la personalització del producte.

 

Per a això cal introduir i fomentar l’ús intensiu de les tecnologies en les empreses. Tecnologies com són per exemple, la computació en el núvol, el big data, la impressió en tres dimensions, la robòtica col·laborativa, la realitat augmentada, els sistemes ciberfísics o l’internet de les coses.

 

En aquest sentit, el Govern ha autoritzat a la Secretaria General d’Indústria i la Petita i Mitja Empresa a convocar en 2016 la concessió de préstecs, per un import màxim de 97,5 milions d’euros, per recolzar els projectes que presentin les empreses industrials per a la seva digitalització i als projectes d’innovació de processos i productes de Pimes. Aquesta línia d’ajudes s’emmarca dins de la iniciativa “Indústria Connectada 4.0” presentada pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a l’octubre de l’any passat.

 

 

Característiques de les ajudes

 

Beneficiaris

 

Societats que no formin part del sector públic i desenvolupin una activitat industrial productiva enquadrada en la Secció C-Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009). Dins de les citades societats, es diferenciaran les petites i mitjanes empreses.

 

Així mateix es precisa que les empreses hagin desenvolupat aquestes activitats almenys durant un període de tres anys.

 

Els projectes a finançar seran:

 

 • Projectes de recerca industrial: recerca planificada o estudis crítics l’objecte dels quals és l’adquisició de nous coneixements i tècniques que puguin resultar d’utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o contribuir a millorar considerablement els productes, processos o serveis existents. Inclou la creació de components de sistemes complexos que siguin necessaris per a recerca industrial, especialment la validació de tecnologia genèrica, excepte els prototips.

 

 • Projectes de desenvolupament experimental: l’adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents, d’índole científica, tecnològica, empresarial o d’un altre tipus, amb vista a l’elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Podrà incloure, per exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos i serveis. Entre les activitats podrà figurar l’elaboració de projectes, dissenys, plans i altres tipus de documentació sempre que no vagi destinada a usos comercials.

 

 • Projectes d’innovació en matèria d’organització de pime: l’aplicació d’un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l’organització del centre de treball o les relacions exteriors en una pime; no s’inclouen els canvis basats en mètodes organitzatius ja emprats en l’empresa, els canvis en l’estratègia de gestió, les fusions i adquisicions, l’abandó d’un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la producció personalitzada, l’adaptació als usos locals, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.

 

 • Projectes d’innovació en matèria de processos de pime: l’aplicació d’un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (inclosos canvis significatius quant a tècniques, equips o programes informàtics) en una pime; no s’inclouen els canvis o millores d’importància menor, els augments de les capacitats de producció o servei mitjançant la introducció de sistemes de fabricació o logística molt similars als ja utilitzats, l’abandó d’un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la producció personalitzada, l’adaptació als usos locals, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.

 

Característiques

 

 • Import màxim del préstec: el 80% del cost finançable dels projectes.

 

 • Termini màxim d’amortització: Termini màxim d’amortització de 10 anys inclòs un període de carència de tres anys.

 

 • Tipus d’interès: el tipus d’interès es determinarà en la convocatòria, i en qualsevol cas serà igual o superior al tipus d’interès Euribor a un any publicat pel Banc d’Espanya corresponent al mes anterior a l’aprovació de la convocatòria o, si escau, al mes anterior a la seva concessió.

 

Conceptes susceptibles d’ajuda

 

Es podran subvencionar els costos següents per als projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental i d’innovació en matèria d’organització i processos:

 

 1. a) Costos de personal.

 

 1. b) Costos d’instrumental i material inventariable, en la mesura i durant el període en què s’utilitzi per al projecte.

 

 1. c) Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.

 

 1. d) Despeses generals directament derivades del projecte.

 

 1. e) Altres despeses d’explotació addicionals, inclosos costos de material, subministraments i productes similars que es derivin directament de l’activitat del projecte.

 

Finançament

 

Intensitats brutes màximes d’ajudes en forma de subvenció als beneficiaris

 

Tipus de projecte

Empreses no pime

Mitjanes empreses

Petites empreses

Projectes de recerca industrial

 Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

 Fins al 60% del cost subvencionable del projecte

 Fins al 70% del cost subvencionable del projecte

Projectes de desenvolupament experimental

 Fins al 25% del cost subvencionable del projecte

 Fins al 35% del cost subvencionable del projecte

 Fins al 45% del cost subvencionable del projecte

Projectes d’innovació en matèria d’organització i processos de pime

 No aplica

 Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

 Fins al 50% del cost subvencionable del projecte

 

 

 

Termini de presentació

 

El termini de presentació de les sol·licituds i de la corresponent documentació es determinarà en cada convocatòria. En qualsevol cas el termini de presentació de sol·licituds no podrà excedir de quaranta dies hàbils.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu