fbpx

LES EMPRESES SURTEN BENEFICIADES AMB L’ELIMINACIÓ DE LES TAXES JUDICIALS PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LES EMPRESES SURTEN BENEFICIADES AMB L'ELIMINACIÓ DE LES TAXES JUDICIALS PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LES EMPRESES SURTEN BENEFICIADES AMB L’ELIMINACIÓ DE LES TAXES JUDICIALS PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LES EMPRESES SURTEN BENEFICIADES AMB L’ELIMINACIÓ DE LES TAXES JUDICIALS PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 480 480 arluk

Les taxes afectades són les exigides a les persones jurídiques, de manera que les empreses i altres persones jurídiques podran exercitar les seves accions legals i acudir a la justícia sense haver d’abonar les taxes d’accés a la justícia com fins avui en dia, i s’elimina un important obstacle que limitava la defensa jurídica de les empreses, ja que en molts casos el fet d’haver d’afrontar el pagament de la taxa desanimava a les empreses a defensar els seus drets enfront de tercers. Cal recordar que en el seu moment ja es va eximir del pagament de les taxes a les persones físiques. La sentència del TC no ordena la devolució de les quantitats pagades.

 

Els volem informar, que el Ple del Tribunal Constitucional (TC), per unanimitat, ha estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat presentat contra la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, i ha declarat la inconstitucionalitat i nul·litat de les taxes fixades tant per a l’accés a la jurisdicció com per a la interposició de recursos per considerar que vulneren el dret a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

 

Les taxes afectades són les exigides a les persones jurídiques, de manera que les empreses i altres persones jurídiques podran exercitar les seves accions legals i acudir a la Justícia sense haver d’abonar les taxes d’accés a la Justícia com fins avui, i s’elimina un important obstacle que limitava la defensa jurídica de les empreses, ja que en molts casos el fet d’haver d’afrontar el pagament de la taxa desanimava a les companyies a defensar els seus drets enfront de tercers. Cal recordar que en el seu moment ja es va eximir del pagament del tribut a les persones físiques. 

 

La sentència del TC anul·la les quotes fixes de 200 euros previstes en la Llei per interposar recurs contenciós administratiu abreujat, i de 350 euros per interposar recurs contenciós administratiu ordinari. Igualment, són anul·lades les taxes de 800 euros previstes per promoure recurs d’apel·lació i de 1.200 euros per als recursos de cassació i extraordinari per infracció processal, en l’ordre civil. Altres taxes similars també s’eliminen, incloses les quotes variables la quantia de les quals anava en funció del valor econòmic en litigi.

 

És important advertir que la sentència no ordena la devolució de les quantitats pagades en relació amb les taxes declarades nul·les ni en els procediments finalitzats per resolució ferma ni tampoc en els no finalitzats en el qual el pagament de la taxa es va satisfer sense que fos impugnada per vulneració de l’art. 24.1 CE.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu