fbpx

LA NOVA DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL SOBRE ELS LLOGUERS TURÍSTICS

LA NOVA DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL SOBRE ELS LLOGUERS TURÍSTICS

LA NOVA DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL SOBRE ELS LLOGUERS TURÍSTICS

LA NOVA DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL SOBRE ELS LLOGUERS TURÍSTICS 1020 574 arluk

Recentment, l’Agència Tributària (AEAT) ha publicat a la seva pàgina web un projecte de l’Ordre per la qual s’aprova el model 179, “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”. Les declaracions corresponents als dos primers trimestres de l’any 2018 s’hauran de presentar entre l’1 de juliol de 2018 i el 31 de desembre de 2018. Per als trimestres tres i quatre ja s’aplica la norma general, això és, fins al 31 d’octubre de 2018 i el 31 de gener de 2019, respectivament.

 

Com ja l’hem anat informant, entre les novetats que el Reial decret 1070/2017, de 29 de desembre, va introduir en el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària, trobem la regulació de la nova obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. 

 

La nova obligació d’informació, com disposa la pròpia Exposició de Motius de l’esmentat Reial decret 1070/2017, s’estableix amb finalitats de prevenció del frau fiscal per a les persones o entitats, en particular, les denominades “plataformes col·laboratives”, que mitjancin en la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.   

 

Les plataformes de lloguer d’habitatges d’ús turístic, com Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, hauran de subministrar a l’Agència Tributària les dades fiscals relatives a aquesta activitat. 

 

Nou model 179 de declaració informativa sobre els lloguers turístics

 

Està pendent de publicació al BOE l’Ordre ministerial, per la qual s’aprova el model 179, “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques” i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació, el projecte de la qual està publicat a la pàgina web de l’AEAT. 

 

Qui ha de presentar el nou model 179?

 

Les persones i entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, sigui a títol onerós sigui gratuït. 

 

En particular, tindran aquesta consideració les persones o entitats que constituïdes com a plataformes col·laboratives mitjancin en la cessió d’ús i tinguin la consideració de prestador de serveis de la societat de la informació, amb independència que presti o no el servei subjacent objecte d’intermediació o de la imposició de condicions respecte dels cedents o cessionaris del servei en relació al mateix tals com el preu, assegurances, terminis o altres condicions contractuals.

 

Cal esmentar que el seu àmbit d’aplicació exclouria:

 

  1. a) Els arrendaments d’habitatge tal com apareixen definits en la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, així com el subarrendament parcial d’habitatge al fet que es refereix l’article 8 de la mateixa norma legal.

 

  1. b) Els allotjaments turístics que es regeixen per la seva normativa específica.

 

  1. c) El dret d’aprofitament per torn de béns immobles.

 

Informació a subministrar

 

La informació a subministrar en el model 179 comprèn:

 

  1. a) Identificació del titular o titulars de l’habitatge, del titular del dret en virtut del qual se cedeix l’habitatge (si és diferent del titular de l’habitatge) i de les persones o entitats cessionàries.

 

  1. b) Identificació de l’immoble (adreça completa) amb especificació de la referència cadastral, en el cas que la tinguessin assignada.

 

  1. c) Nombre de dies de gaudi de l’habitatge amb finalitats turístiques, així com la data d’inici de la seva cessió.

 

  1. d) Import percebut, si escau, pel titular cedent de l’ús de l’habitatge.

 

  1. e) Nombre de contracte en virtut del qual el declarant media en la cessió d’ús de l’habitatge.

 

  1. f) Data d’intermediació en l’operació.

 

  1. g) Identificació del mitjà de pagament utilitzat (transferència, targeta de crèdit o dèbit o un altre mitjà de pagament).

 

La informació continguda en les lletres e), f) i g) anteriors tenen caràcter opcional, a fi de transparentar l’operació relativa a la cessió de l’immoble, la qual cosa evita potencials requeriments d’informació per part de l’administració tributària dirigits al coneixement d’aquests elements relatius a la cessió d’aquests immobles.

 

Termini i forma de presentació

 

La presentació del model 179 tindrà una periodicitat trimestral, relatiu a les operacions realitzades en cada trimestre natural, i s’haurà de presentar en el termini comprès entre el primer i l’últim dia del mes natural posterior a la finalització del trimestre al fet que es refereixi la declaració, i s’hauran de remetre a l’AEAT mitjançant l’enviament de missatges informàtics, seguint el mecanisme ja establert pel SII a la seu electrònica de l’AEAT.

 

L’Ordre entrarà en vigor l’endemà al de la seva publicació en el “Butlletí Oficial de l’Estat” i serà aplicable per a la presentació del model 179 en relació amb les cessions d’habitatge amb finalitats turístiques posteriors a l’1 de gener de 2018 i la intermediació del qual s’hagi produït a partir d’aquesta data.

 

No obstant això, les declaracions corresponents als dos primers trimestres de l’exercici 2018 es podran presentar des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre de 2018.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu