fbpx

IMPOST SOBRE SOCIETATS 2015

IMPOST SOBRE SOCIETATS 2015

IMPOST SOBRE SOCIETATS 2015

IMPOST SOBRE SOCIETATS 2015 620 432 arluk

LLEI 27/2014, DE 27 DE NOVEMBRE, DEL IMPOST SOBRE SOCIETATS

 

 

REBAIXA TIPUS IMPOSITIUS I NOVES RESERVES

 

Per tal de consolidar l’aproximació de la fiscalitat de les empreses als països de l’entorn, el tipus de gravamen general passarà de l’actual 30% :

 

– 2015: al 28%

– 2016: al 25%

 

Per les entitats a qui sigui d’aplicació els incentius de reduïda dimensió el tipus impositiu es manté en el 25%.

 

Es crea una nova reserva de capitalització, que consisteix en la minoració del 10% de la base imposable si es produeix un increment de fons propis per aquest mateix import, dotant una reserva indisposable durant 5 anys.

 

Les pimes, a més, tindran accés a una nova reserva d’anivellament. Es tracta d’una minoració del 10% de la base imposable amb un límit d’un milió d’euros. Aquesta quantitat es compensarà amb bases imposables negatives en un termini de 5 anys, però si en aquests 5 anys no han estat compensades, llavors caldrà tributar l’import dotat al 25% però sense interessos.

 

Les pimes que apliquin les dues noves reserves podran reduir el seu tipus fins al 20,25%.

 

 

REORDENACIÓ DE DEDUCCIONS I MILLORA D’INCENTIUS

 

El nou impost sobre societats ofereix una reordenació de deduccions.

 

S’eliminen les deduccions per reinversió de beneficis i la reinversió de beneficis extraordinaris.

 

S’elimina l’exempció per evitar la doble imposició de dividends ens els supòsits que no es tingui com a mínim un 5% de participació o be el valor d’adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d’euros.

 

Mantenen les deduccions per creació d’ocupació i potencia la deducció de Recerca + Desenvolupament + Innovació. En aquest últim cas, aquelles empreses que destinin quanties superiors al 10% de la seva xifra de negoci a Recerca + Desenvolupament podran elevar de 3 a 5 milions d’euros anuals l’import “monetitzable” de la deducció.

 

Amb l’objectiu de controlar l’endeutament empresarial, es limita la deduïbilitat de despeses per deteriorament i es manté la limitació de despeses financeres.

 

 

COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES

 

El límit a la compensació de bases imposables negatives s’elevarà progressivament.

 

Per el 2015 es mantenen els mateixos límits que en el 2014 :

 

– 50% de la base imposable per a empreses amb xifra de negocis superior a 20 milions d’euros.

– 25% de la base imposable per a empreses amb xifra de negocis superior a 60 milions d’euros.

 

Per el 2016 el límit per compensar base imposables negatives queda fixat en el 70% de la base imposable per a totes les empreses amb una xifra de negocis superior a 10 milions d’euros, però en tot cas es podrà compensar sempre fins a un milió d’euros.

 

Per a empreses amb un volum d’operacions inferior a 6.010.121,04 euros no hi ha límit.

 

 

NOUS COEFICIENTS D’AMORTITZACIÓ

 

A partir de 2015, la nova llei de l’impost sobre societats incorpora una nova taula d’amortització amb uns nous coeficients d’amortització lineal:

 

 

 

 

MESURES EXCEPCIONALS

 

Per tal de mantenir la recaptació en 2015, es prorroguen per a aquest exercici les mesures temporals en vigor (pagaments fraccionats incrementats, limitació de compensació de bases imposables negatives i fons de comerç), que afecten, fonamentalment, a les grans empreses.

 

 

SEGURETAT JURÍDICA

 

Com a mesures per millorar la lluita contra el frau i atorgar major seguretat jurídica, s’evita la deduïbilitat de despeses fiscals quan es difereix de la seva qualificació en altres països. D’aquesta manera, no es poden deduir els rendiments d’instruments financers quan el destinatari d’un altre país no tributi per ells (instruments híbrids).

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu