fbpx

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS 400 345 arluk

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

 

DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE:

 

En el cas de rendiments que obtingui sense mediació d’establiment permanent, els contribuents residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o residents en un país de l’espai econòmic Europeu amb el qual existeixi un intercanvi efectiu d’informació (en els termes previstos en la Disposició Addicional primera.4 de la Llei 35/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal), podran:

 

– En el cas de ser persones físiques: deduir les despeses previstes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sempre que tinguin un vincle econòmic directe amb l’activitat realitzada en territori espanyol.

 

– En el cas de persones jurídiques: deduir les despeses que estableix l’impost sobre societats, sempre que tinguin un vincle econòmic directe amb l’activitat realitzada en territori espanyol.

 

 

TIPUS IMPOSITIUS

 

– Caràcter general: 24%

 

– En el cas de contribuents residents en un altre Estat de la Unió Europea o en un país de l’espai econòmic europeu amb el qual existeixi un efectiu intercanvi d’informació tributària:

 

– Any 2015: 20%

– Any 2016 en endavant: 19%

 

– Pensions i altres prestacions similars: com fins ara d’acord amb un escalat.

 

– Entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger que realitzin una activitat en territori espanyol: 25%

 

 

EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ EN UN HABITATGE HABITUAL A ESPANYA

 

Fins ara, s’entenia que un no resident no podia tenir un habitatge habitual a Espanya, era incompatible amb el concepte de no resident.

Seguint, però, les instruccions de no discriminació de la Unió Europea, amb la reforma, es permet al contribuent no resident que no tributi pel guany patrimonial obtingut amb motiu de la transmissió del que ha estat el seu habitatge habitual en territori espanyol, sempre que l’import de la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual a Espanya.

Aquesta exempció per reinversió serà aplicable al cas de contribuents residents en un altre Estat de la Unió

Europea o en un país de l’espai econòmic europeu amb el que existeixi un efectiu intercanvi de informació

tributària.

 

Existeix, però, igualment obligació de retenir el 3% sobre el preu de venda.

 

Les condicions per sol·licitar la devolució que pugui correspondre estan pendents de desenvolupament reglamentari.

 

 

REGULARITZACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS CORRESPONENTS A PENSIONS PROCEDENTS DE L’ESTRANGER I CONDONACIÓ DE LES SANCIONS, RECÀRRECS I INTERESSOS LIQUIDATS PER AQUEST CONCEPTE

 

Els contribuents d’IRPF que hagin percebut pensions procedents de l’estranger, subjectes a tributació per IRPF, no declarades en els períodes impositius i terminis corresponents, podran regularitzar la seva situació tributària sense exigència de recàrrecs, interessos ni sancions, mitjançant la presentació d’autoliquidacions complementàries.

 

La regularització s’efectuarà en el termini improrrogable de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició (es a dir, fins el 30 de juny de 2015), mitjançant la presentació i ingrés d’una autoliquidació complementària per cadascun dels períodes impositius no prescrits.

 

Els recàrrecs i interessos i sancions liquidats o imposats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta disposició, així com les sancions tributàries derivades de liquidacions en les que s’haguessin regularitzat pensions, imposades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta disposició amb independència de que hagin adquirit o no fermesa, quedaran condonades en virtut del que disposa aquesta norma.

 

Igualment quedaran condonats, independentment de la seva fermesa, els recàrrecs del període executiu liquidats per aquest concepte.

 

En el cas que la liquidació dels recàrrecs, interessos i sancions hagués adquirit fermesa, els obligats tributaris han de sol·licitar a l’Administració tributària la seva condonació en el termini màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició.

 

En el cas que en la liquidació practicada s’haguessin altres rendiments a més de les pensions, la condonació dels recàrrecs, interessos i sancions serà proporcional a l’import de les pensions regularitzades en relació amb la resta dels rendiments objecte de regularització.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu