fbpx

IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS

IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS

IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS

IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS 500 465 arluk

IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS

 

Mitjançant la Llei 26/2014, de 27 novembre, aprofiten per modificar la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions i per adaptar-la al que va disposar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea de 3 de setembre de 2014.

 

S’inclou una Disposició Addicional Segona que es centra, sobretot, en la determinació de quina norma resultarà aplicable a l’hora de determinar el deute tributari. Fins aquest moment, els no residents tributaven d’acord amb la norma estatal i no podien gaudir dels avantatges fiscals que recollien les Comunitats Autònomes en les seves pròpies normes del Impost de Successions i Donacions.

 

Per solucionar aquest tractament discriminatori estableix en relació:

 

 

IMPOST DE SUCCESSIONS

 

En el cas d’adquisició de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori:

 

– Quan el causant fos resident en un Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu diferent d’Espanya:

 

– S’aplicarà la norma de la Comunitat Autònoma on es trobi la major part dels béns i drets del cabdal hereditari que es trobin situats a Espanya.

– Si no hi ha béns o drets a Espanya: s’aplicarà la norma de la Comunitat Autònoma on resideixi el subjecte passiu (hereu o legatari).

 

– Quan el causant fos resident en una Comunitat Autònoma, els subjectes passius residents en un Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu, podran aplicar la normativa de la Comunitat on residís el causant.

 

 

IMPOST DE DONACIONS

 

En el cas de donació de béns immobles:

 

– Situats a Espanya: quan el contribuent sigui no residents a Espanya, però sigui resident en un Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu diferent d’Espanya, tindrà dret a aplicar la normativa de la Comunitat Autònoma on radiquin els immobles objecte de donació.

 

– Situats en un Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu diferent d’Espanya: El contribuent podrà aplicar la normativa de la Comunitat Autònoma on resideixi.

 

En el cas de donació de béns mobles:

En el donació de béns mobles situats a Espanya, els subjectes passius no residents, que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu, tindran dret a aplicar la normativa de la Comunitat Autònoma on hagin estat situats el citats béns mobles durant un major nombre de dies durant els 5 anys anteriors a la donació.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu