fbpx

HA DECIDIT DISSOLDRE I LIQUIDAR LA SEVA SOCIETAT CIVIL PER NO TRIBUTAR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS? RECORDI QUE TÉ FINS AL 30 DE JUNY DE 2016

HA DECIDIT DISSOLDRE I LIQUIDAR LA SEVA SOCIETAT CIVIL PER NO TRIBUTAR EN L'IMPOST SOBRE SOCIETATS? RECORDI QUE TÉ FINS AL 30 DE JUNY DE 2016

HA DECIDIT DISSOLDRE I LIQUIDAR LA SEVA SOCIETAT CIVIL PER NO TRIBUTAR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS? RECORDI QUE TÉ FINS AL 30 DE JUNY DE 2016

HA DECIDIT DISSOLDRE I LIQUIDAR LA SEVA SOCIETAT CIVIL PER NO TRIBUTAR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS? RECORDI QUE TÉ FINS AL 30 DE JUNY DE 2016 300 225 arluk

Des del passat 1 de gener de 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, han passat a ser contribuents de l’impost sobre societats, tret que acordin dissoldre’s i liquidar-se durant el primer semestre de 2016. L’ajudem a prendre una decisió…

 

Els volem recordar que les societats civils amb objecte mercantil passen a ser contribuents de l’impost sobre societats (IS) des del gener de 2016 i no tindran la consideració de contribuent en l’IRPF, amb l’establiment d’un règim fiscal especial per a la dissolució i liquidació de societats civils en les quals concorrin determinades circumstàncies.

 

No obstant això, tingui present que en qualsevol cas, per conèixer si una societat civil passa o no a ser contribuent de l’IS des de l’01-01-2016, hem de saber què significa tenir objecte mercantil i quan es té personalitat jurídica, no sent tots dos conceptes pacífics.

 

Aquesta mesura suposa una novetat significativa en aquest tipus d’entitats en la mesura en què la tributació actual que se’ls aplica es calcula sobre la base del règim d’atribució de rendes, és a dir, s’imputa a la declaració de renda personal de cadascun dels socis o partícips de l’entitat el rendiment que li correspon en funció del seu percentatge de participació o de titularitat en la societat civil, i no recau per tant cap tipus de tributació directa sobre aquestes entitats.

 

Així, per exemple si vostè participa en una societat civil que és propietària d’immobles llogats, sàpiga que, segons Hisenda, el lloguer d’immobles és una activitat mercantil. Per tant, si no fa res, a partir de 2016 la seva societat està obligada a tributar per l’impost sobre societats. I això és així tant si la seva entitat compta amb empleats a jornada completa per dur a terme aquesta activitat (i, per tant, desenvolupa una activitat econòmica) com si no els té.

 

Tingui en compte, a més, que no cal que la seva societat civil es dediqui exclusivament al lloguer. Encara que també desenvolupi una activitat acollida a la Llei de societats professionals (de manera que no desenvolupi una activitat empresarial), si té un immoble llogat, també es trobarà en la mateixa situació. Segons Hisenda, les societats civils que realitzen activitats empresarials i no empresarials al mateix temps també estan obligades a tributar per l’impost sobre societats.

 

Alternatives fiscals per a les societats civils

 

Les societats civils tindran diverses opcions respecte de la seva situació actual (tributació sobre la base del règim d’atribució de rendes). Les principals opcions que tindran les societats civils són:

 

 • Optar pel règim especial de dissolució i liquidació
 • Transformar-se en una societat de capital (en una SL, per exemple)
 • Mantenir la forma jurídica de societat civil i, en conseqüència, ser un contribuent de l’IS a partir de l’1 de gener de 2016, amb aplicació del règim transitori contingut en la Llei de l’IS.

 

A continuació li explicarem la primera opció, la dissolució i liquidació de la societat civil. 

 

Dissolució i liquidació fins al 30 de juny

 

La Llei habilita un règim especial de dissolució i liquidació, amb beneficis fiscals, per a aquelles societats civils que a conseqüència de la reforma passen a ser subjectes passius de l’impost sobre societats i no desitgin fer-ho.

 

En aquests casos, acordada la dissolució i liquidació per l’entitat es continuarà aplicant el règim d’atribució de rendes fins a la liquidació sense que la societat civil arribi a adquirir la consideració de contribuent de l’impost sobre societats. L’acord de dissolució amb liquidació ha d’adoptar-se en el primer semestre de 2016 (fins al 30 de juny) i la societat s’extingirà en el termini de 6 mesos des que s’adopti l’acord.

 

Tractament fiscal de la liquidació:

 

 • Exempció de l’ITP i AJD.
 • No es meritarà l’impost d’IVTNU en ocasió de les adjudicacions als socis d’immobles de naturalesa urbana. En la posterior transmissió s’entendrà que van ser adquirits en la data en què ho van ser per la societat extingida.
 • En l’IRPF, IS i l’IRNR dels socis només es tributarà al moment de la liquidació quan es percebi diners o crèdits, en un altre cas es difereix la tributació al moment en el qual es transmetin els altres elements que hagin estat adjudicats al soci. Així:

 

 1. adquisició + V. titularitat + deutes adjudicats – crèdits i diners adjudicats = Resultat

 

Resultat < 0 El seu import serà guany patrimonial o renda i la resta d’elements adjudicats que no són crèdits ni diners, tindran valor d’adquisició 0.

 

Resultat = 0 No hi ha guany ni pèrdua patrimonial, ni en el seu cas renda. A més la resta d’elements adjudicats que no són crèdits ni diners, tindran valor d’adquisició 0.

 

Resultat > 0 No hi ha guany ni pèrdua patrimonial, ni en el seu cas renda, i el resultat positiu es distribuirà entre la resta d’elements adjudicats, no crèdits ni diners, en funció del valor de mercat que resulti del balanç final de liquidació de la societat que s’extingeix.

 

En la posterior transmissió s’entendrà que van ser adquirits en la data en què ho van ser per la societat extingida.

 

Si no s’acordés la dissolució i liquidació o no es complissin els terminis, la societat civil tindrà la consideració de contribuent de l’impost sobre societats des de l’1 de gener de 2016 i no resultarà d’aplicació el citat règim d’atribució de rendes.

 

Quant al règim de tributació en l’àmbit d’imposició indirecta, serien aplicable les disposicions de l’impost sobre el valor afegit (IVA) en relació amb les operacions de transmissió de béns i drets de la societat civil als seus socis.

 

Així, cal assenyalar els següents supòsits:

 

 • Operació no subjecta a l’IVA: això es produiria en el cas d’aplicació de l’article 7.1r de la Llei de l’IVA en el cas de transmissió d’una unitat econòmica autònoma

 

 • Operació subjecta i exempta: es produiria en supòsits d’operacions interiors contemplades en l’article 20 de la Llei de l’IVA. El supòsit més habitual seria en el cas de segones i ulteriors transmissions d’edificacions contemplat en l’article 20.U.22è de la Llei de l’IVA, així com en el cas de transmissió de valors i actius financers

 

 • Operació subjecta i no exempta: en el cas de transmissió d’altres béns i drets en els quals no concorri la no subjecció o exempció. Això succeirà en el cas de transmissió del mobiliari i existència

 

Exemple

 

Una societat civil té el següent balanç de situació:

 

ACTIU                                                           PASSIU

Immoble 1                 3.000                          Fons propis                8.000

Immoble 2                 4.000                         Deutes                       6.000

Deutors                      3.000             

Tresoreria                  4.000

Total:                          14.000                                                           14.000

 

Compta amb 2 socis al 50%; el cost d’adquisició de la participació del soci 1 és de 1.000 euros i el soci 2 és de 7.000 euros. El valor de mercat de l’immoble 1 és de 5.000 euros i l’immoble 2 és de 8.000 euros.

 

En la dissolució, els béns es reparteixen de la següent manera:

 

 • Soci 1: rep l’immoble 1 valorat en 5.000 euros; el saldo de deutors per valor de 3.000 euros i 2.000 euros en concepte de tresoreria. S’adjudica deutes per valor de 3.000 euros

 

 • Soci 2: rep l’immoble 2 valorat en 8.000 euros i 2.000 euros de la tresoreria. S’adjudica així mateix deutes per valor de 3.000 euros

 

Tributació en l’IRPF del soci 1:

 

 • Valor de la participació: 000 euros
 • Deutes adjudicats: + 3.000 euros
 • Deutors i tresoreria: – 5.000 euros

 

Diferència: Valor fiscal participació              – 1.000 euros.

 

En aquest cas es genera un guany de patrimoni a integrar a la base imposable per import de 1.000 euros i l’immoble adjudicat es considera que tindrà valor d’adjudicació zero.

 

Tributació en l’IRPF del soci 2:

 

 • Valor de la participació: 000 euros
 • Deutes adjudicats:   +3.000 euros
 • Deutors i tresoreria:   – 2.000 euros

 

Diferència: Valor fiscal participació                5.000 euros.

 

En aquest cas, en ser un valor positiu, no es genera guany patrimonial. El valor fiscal de l’immoble adjudicat és de 5.000 euros.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu