fbpx

Fins al 28 de febrer: termini per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2016

Fins al 28 de febrer: termini per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l'exercici 2016

Fins al 28 de febrer: termini per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2016

Fins al 28 de febrer: termini per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2016 900 648 arluk

Li recordem que el pròxim dia 28 de febrer finalitza el termini màxim de presentació del model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2016.

 

Si durant l’any 2016 ha efectuat operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en el seu conjunt, al febrer haurà de presentar el model 347. Aquesta quantia inclou l’IVA, per la qual cosa una operació de 2.500 euros (que amb IVA ascendeixi a 3.025 euros) ja s’haurà d’incloure.

 

El model 347 es presentarà per Internet amb certificat electrònic (obligatori per a societats anònimes i limitades, grans empreses i adscrits a la DCGC i Administracions Públiques,) o també amb sistema Cl@ve PIN per a persones físiques.

 

Atenció. Per a comunitats de propietaris també es pot presentar mitjançant l’enviament d’un missatge SMS sempre que no se superin els 15 registres.

 

El model 347 permet a l’AEAT creuar gran quantitat d’informació de tot tipus d’operacions, detectar possibles diferències, iniciar els corresponents procediments d’inspecció i sancionadors. Cada any s’emeten nombrosos requeriments originats en diferències contingudes a les declaracions. D’aquí la importància de contrastar el volum d’operacions entre client i proveïdor en cada exercici, ja que els desquadraments poden suscitar procediments de comprovació.

 

Per això, els preguem que ens remetin com més aviat millor tota la informació necessària per procedir al seu emplenament, revisió i tramitació.

 

A TENIR EN COMPTE

 

Qui estan obligats a presentar el model 347?

 

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques estan obligats a presentar el model 347, quan respecte a una altra persona o entitat hagin realitzat operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) l’any natural a què es refereixi la declaració. També estan obligats les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d’activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat 3.005,06 € (exclòs subministrament d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).

 

Atenció. Les operacions en les quals no se suporta o no es repercuteix IVA també s’han de declarar, sempre que existeixi obligació d’expedir factura i se superin els 3.005,06 euros. Per exemple:

 

 1. Les operacions en les quals s’hagi produït la inversió del subjecte passiu (en aquest cas, haurà de declarar l’import sense IVA). Es produeix aquesta inversió, per exemple, en alguns lliuraments d’immobles, o en alguns lliuraments de productes electrònics.

 

 1. Les subvencions públiques procedents d’una mateixa Administració que superin els 3.005,06 euros.

 

 1. Els lliuraments gratuïts en les quals la llei li obliga a ingressar l’IVA. Per exemple, si la seva empresa fabrica mobles i de forma gratuïta lliura mobiliari a un treballador, haurà de declarar aquest lliurament si el cost imputable a aquests mobles més l’IVA supera els 3.005,06 euros.

 

No estan obligats a presentar el model 347

 

 • Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l’IRPF, per les activitats que tributin en l’IRPF en estimació objectiva i, simultàniament, en l’IVA pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, excepte per les operacions per les quals emetin factura.

 

No obstant això, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA han d’incloure en el model 347 les adquisicions de béns i serveis que siguin objecte d’anotació en el seu llibre registre de factures rebudes.

 

 • Els qui no hagin realitzat operacions que en el seu conjunt, respecte d’una altra persona o entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 € durant l’any natural o de 300,51 € durant el mateix període, quan, en aquest últim supòsit, realitzin el cobrament per compte de tercers, d’honoraris professionals o de drets de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor o d’altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.

 

 • Els qui hagin realitzat exclusivament operacions no sotmeses al deure de declaració.

 

 • Els qui hagin d’informar sobre les operacions incloses en els llibres registre de l’IVA.

 

 • Els qui realitzin a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger, sense tenir presència en territori espanyol.

 

 • Els qui estiguin obligats a portar els llibres registre d’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT mitjançant el Subministrament Immediat d’Informació (SII). Per tant, no presentaran el model 347 corresponent a totes les operacions realitzades en 2017.

 

Atenció

 

 • Si ha efectuat operacions respecte de les quals Hisenda ja té informació (a través d’altres declaracions), ara no les haurà d’incloure en el model 347. Així, no haurà d’incloure:

 

 • Les operacions subjectes a retenció, perquè Hisenda ja té la seva informació gràcies a les declaracions periòdiques i resums anuals. Els lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, perquè es declaren en el model 349.

 

 • Les operacions d’exportació i importació, perquè es declaren en duana.

 

 • El mateix succeeix amb els lliuraments de béns entre la península i Canàries, Ceuta i Melilla.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu