fbpx

FACTURA ELECTRÒNICA OBLIGATÒRIA PER A SUBCONTRACTISTES

FACTURA ELECTRÒNICA OBLIGATÒRIA PER A SUBCONTRACTISTES

FACTURA ELECTRÒNICA OBLIGATÒRIA PER A SUBCONTRACTISTES

FACTURA ELECTRÒNICA OBLIGATÒRIA PER A SUBCONTRACTISTES 600 400 arluk

Des del passat 1 de juliol de 2018, les empreses que presenten factures a les administracions públiques per import superior a 5.000 euros han de facturar per via electrònica i presentar les seves factures a través del “punt general d’entrada de factures electròniques” de la pàgina web de l’administració amb la qual hagin contractat. Aquesta obligació també s’estendrà als subcontractistes que, al seu torn, siguin contractats pels qui realitzin obres i serveis per a l’administració.

 

D’acord amb la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, des de l’1 de juliol de 2018, les empreses que siguin subcontractades per treballar amb l’administració també hauran de facturar per via electrònica.

 

En concret, des del passat 1 de juliol de 2018, les empreses que presenten factures a les administracions públiques per import superior a 5.000 euros han de facturar per via electrònica i presentar les seves factures a través del “punt general d’entrada de factures electròniques” de la pàgina web de l’administració amb la qual hagin contractat. Aquesta obligació també s’estendrà als subcontractistes que, al seu torn, siguin contractats pels qui realitzin obres i serveis per a l’administració.

 

D’aquesta manera, quan un contractista hagi obtingut un contracte per prestar béns o serveis a una administració, i aquest, al seu torn acudeix a un autònom o pime, per cobrir part d’aquest contracte, aquesta persona passarà a ser un subcontractista i estarà subjecte a aquesta nova obligació.

 

D’acord amb la nova Llei de contractació pública, des del passat 1 de juliol aquells autònoms i pimes que actuïn com a subcontractistes, i sempre que el destinatari final sigui l’administració pública, tindran l’obligació de presentar en format factura en els serveis prestats o béns lliurats al contractista principal.

 

El subcontractista haurà de lliurar el document justificatiu al contractista a través d’un registre, i el contractista farà el mateix per a la seva remissió a l’òrgan administratiu al qui correspongui la tramitació de la factura.

 

Ara com ara el FACe (punt general d’entrada de factures electròniques) és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat.

 

El subcontractista haurà de presentar la factura electrònica en un repositori anomenat registre electrònic unificat (teòricament hauria d’estar disponible des del 30 de juny). El contractista principal accedirà al nou registre electrònic unificat i serà qui facturi a l’administració pública mitjançant factura electrònica, això últim de la forma habitual.

 

Activitat principal

 

L’obligació de facturar per via electrònica només serà aplicable en cas de contractistes que subcontractin la seva activitat principal i hagin obtingut autorització de l’administració per fer-ho. Les entitats que prestin serveis accessoris a aquests contractistes sense intervenir directament en l’obra o servei públics podran seguir remetent les seves factures normalment.

 

Requisits

 

Els requisits perquè els subcontractistes hagin de facturar per via electrònica són els mateixos que han de reunir els contractistes:

 

  • Les factures hauran de ser d’un import superior als 5.000 euros.

 

  • Els professionals i empresaris individuals podran seguir facturant en paper (aquest canvi només afecta a societats). No obstant això, atès que el nou sistema augmenta les possibilitats de cobrar en termini, és recomanable d’utilitzar-lo.

 

Com funciona la factura electrònica obligatòria?

 

Una factura electrònica ha de complir amb els mateixos requisits que una factura en format paper. El document ha de contenir els camps exigibles a tota factura i ser transmès d’un ordinador a un altre recollint el consentiment d’ambdues parts.

 

  • Llegibilitat: és a dir, que pugui ser llegida sense dificultat. Amb el document electrònic és més fàcil de garantir que en format paper.

 

  • Autenticitat de l’origen de la factura: implica que s’ha de garantir la identitat del proveïdor dels béns o prestador dels serveis facturats, i la de l’emissor de la factura, en cas de no ser el mateix.

 

  • Integritat del contingut de la factura: ha de ser possible garantir que el contingut de la factura no ha estat modificat.

 

Aquests canvis, que van entrar en vigor el passat 1 de juliol, facilitaran els tràmits de les factures entre contractistes i subcontractats. Beneficiant a ambdues parts en estalvi de diners i temps i generant un mateix format que la resta de països europeus, facilitant les transaccions comercials entre països. Així també cal destacar, la creació d’un registre únic on poder trobar els documents electrònics de manera ràpida i senzilla i poder presentar-los a l’administració d’una manera àgil i pràctica.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu