fbpx

ESTÀ EXEMPT D’IVA L’ARRENDAMENT D’UN HABITATGE A UNA SOCIETAT PER AL SEU ÚS PELS EMPLEATS?

ESTÀ EXEMPT D'IVA L'ARRENDAMENT D'UN HABITATGE A UNA SOCIETAT PER AL SEU ÚS PELS EMPLEATS?

ESTÀ EXEMPT D’IVA L’ARRENDAMENT D’UN HABITATGE A UNA SOCIETAT PER AL SEU ÚS PELS EMPLEATS?

ESTÀ EXEMPT D’IVA L’ARRENDAMENT D’UN HABITATGE A UNA SOCIETAT PER AL SEU ÚS PELS EMPLEATS? 640 378 arluk

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) ha canviat el criteri que tenia fins ara Hisenda, i en una resolució recent ha establert que l’arrendament d’un habitatge a una societat estarà exempt d’IVA amb tan sols especificar en el contracte d’arrendament la persona usuària última de l’immoble i que es prohibeixi la possibilitat de cedir-lo o subarrendar-lo.

 

De vegades, és una societat la que lloga un habitatge, perquè hi resideixin directius o empleats seus. Però en aquests casos possiblement li sorgeix el dubte de si ha d’emetre factura amb IVA o sense, és a dir, si aquests arrendaments estan o no exempts de l’IVA.

 

Recordem que, d’acord amb el que es disposa en el article 20.U.23a de la Llei de l’IVA, els arrendaments d’edificis o les seves parts destinats exclusivament a habitatges estan exempts de l’IVA.

 

L’arrendament d’habitatge a societat està exempt d’IVA?

 

Com hem assenyalat, en general l’arrendament d’edificis destinats a habitatge està exempt d’IVA. No obstant això, fins ara el criteri que seguia Hisenda en aquest cas era un altre, i exigia que es repercutís l’IVA si qui llogava l’habitatge era una empresa (fins i tot en el cas que aquesta empresa cedís l’habitatge a un dels seus empleats).

 

Hisenda considera que quan una societat arrenda un habitatge, i posteriorment el destina a allotjament dels seus empleats, estaria realitzant un subarrendament de l’immoble, per la qual cosa l’operació no estaria exempta d’IVA. Cal recordar que el citat article 20.U.23è de la Llei de l’IVA disposa que l’exempció no s’estendrà als arrendaments d’edificis o les seves parts per ser subarrendats.

 

Per tant, Hisenda considerava que el lloguer estava exempt d’IVA només si era el propi arrendatari qui el destinava al seu propi habitatge (el que no succeïa quan qui llogava era una societat).

 

Canvi de criteri del TEAC

 

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) ha canviat aquest criteri, i en una resolució  del 15-12-2016 resol la qüestió consistent a determinar si escau o no l’aplicació de l’exempció regulada en l’art. 20.U.23è de la llei de l’IVA als arrendaments d’habitatges en els quals l’arrendatari és una persona jurídica o societat que els destinarà a l’allotjament dels seus treballadors, amb la particularitat que de manera concreta i específica, en el propi contracte d’arrendament, figura ja la persona o persones usuàries últimes de l’immoble, de manera que s’impedeix el subarrendament o cessió posterior a persones alienes a aquelles designades en aquest contracte d’arrendament.

 

Doncs bé, el TEAC estableix que aquest subarrendament només impedirà l’exempció de l’IVA, en el cas que sigui posterior al contracte d’arrendament subscrit per la societat. Per contra, si en el propi contracte d’arrendament l’entitat arrendatària estableix qui seran les persones que ocupessin l’immoble per destinar-lo al seu habitatge, l’arrendament sí que estarà exempt d’IVA.

 

Revisió de contractes d’arrendament

 

Per tant, per poder aplicar l’exempció de l’IVA en el contracte s’ha de reflectir expressament la persona que utilitzarà l’immoble com el seu habitatge habitual. L’objectiu és impedir la cessió a diferents persones de manera discontínua o per períodes inferiors al fixat en el contracte d’arrendament.

 

Atenció. El TEAC precisa que hauran de figurar en el contracte d’arrendament que subscriu l’entitat els noms dels ocupants de l’habitatge, i que no es podrà relegar la seva designació per a un moment posterior. Si fos així, s’estaria subarrendant l’habitatge i per tant es perdria l’exempció en IVA.

 

Per tant, a l’hora de dur a terme aquest tipus d’arrendaments és fonamental redactar un bon contracte d’arrendament on es faci constar les persones o usuaris que seran de l’immoble, el termini durant el qual l’utilitzaran i l’exclusivitat per a l’ús com a habitatge (impedint la utilització per cap altra persona física i el desenvolupament d’activitats professionals o empresarials), perquè d’aquesta forma l’Administració consideri que el lloguer de l’habitatge està exempt de l’IVA.

 

Atenció. Tant els arrendadors com els arrendataris, haurien de revisar la situació dels arrendaments d’habitatge per a empleats, subscrits o per subscriure.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu