fbpx

ES POT FIXAR UN PERÍODE DE PROVA AMB UN ALT DIRECTIU?

ES POT FIXAR UN PERÍODE DE PROVA AMB UN ALT DIRECTIU?

ES POT FIXAR UN PERÍODE DE PROVA AMB UN ALT DIRECTIU?

ES POT FIXAR UN PERÍODE DE PROVA AMB UN ALT DIRECTIU? 626 417 arluk

En el cas dels alts directius, el període de prova legalment pot tenir una durada de fins a nou mesos sempre que el contracte sigui indefinit (aquest període computa a l’efecte d’antiguitat en l’empresa). Si el futur alt directiu es nega a acceptar un període de prova, la seva empresa pot intentar pactar, com a requisit per assegurar-li la permanència en l’empresa, que aconsegueixi cert nivell de resultats mínims.

 

Si ha de contractar un treballador amb la modalitat especial de contracte d’alta direcció, pot plantejar-se si és possible fixar un període de prova. 

 

Doncs bé, sàpiga que d’acord amb l’Estatut dels Treballadors i la seva normativa específica per a aquest tipus de contractes, el Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció, Igual que amb qualsevol altre treballador, la seva empresa pot pactar un període de prova amb l’alt directiu. 

 

En concret ha de saber que en el contracte especial de treball del personal d’alta direcció es podrà concertar un període de prova que en cap cas podrà excedir de nou mesos, si la seva durada és indefinida.

 

Transcorregut el període de prova sense que s’hagi produït desistiment, el contracte produirà plens efectes, i es computarà el temps dels serveis prestats en l’antiguitat del treballador d’alta direcció de l’empresa.

 

Si el futur alt directiu es nega a acceptar un període de prova, la seva empresa pot intentar pactar, com a requisit per assegurar-li la permanència en l’empresa, que aconsegueixi cert nivell de resultats mínims, que hauria d’aconseguir en un determinat període de temps (per exemple, en els primers sis mesos). I si no els aconsegueix, poder donar per rescindit el contracte per incompliment d’objectius (condició resolutòria).

 

Promoció interna

 

Si el nou alt directiu accedeix al seu lloc per promoció interna des d’un lloc de categoria inferior, encara que el treballador ja faci temps que treballa en la seva empresa també és possible fixar amb ell un període de prova, ja que es tracta d’un nou lloc amb noves funcions i responsabilitats diferents de les que estava exercint.

 

En concret, la norma exigeix que:

 

  • S’haurà de formalitzar el contracte escrit en els supòsits en què el treballador vinculat a una empresa per una relació laboral comuna promocionés l’exercici d’activitats d’alta direcció en aquesta mateixa empresa o en una altra que mantingués amb ella relacions de grup o una altra forma associativa similar.

 

  • En aquests supòsits en el contracte s’especificarà si la nova relació especial substitueix a la comuna anterior, o si aquesta última se suspèn. En cas de no existir en el contracte cap especificació expressa sobre aquest tema s’entendrà que la relació laboral comuna queda suspesa. Si s’optés per la substitució de la relació laboral comuna per l’especial, la novació només produirà efectes una vegada transcorreguts dos anys des del corresponent acord novador.

 

  • En cas de simple suspensió de la relació laboral comuna anterior, en extingir-se la relació laboral especial, el treballador tindrà l’opció de reprendre la relació laboral d’origen, sense perjudici de les indemnitzacions al fet que pugui tenir dret a conseqüència d’aquesta extinció. S’exceptua d’aquesta regla el supòsit de l’extinció del contracte especial d’alta direcció per acomiadament disciplinari declarat procedent.

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu